Recomendacións en Radioleiros 30/11/2018
"Meu avó, rei das pequenas cousas" de João Manuel Ribeiro. Ilustracións de Catarina Pinto e "Un escritor en guerra: Vasili Grossman en el ejército rojo, 1941-1945" de Antony Beevor e Luba Vinogradova
Created by
Bibloleiros Sistema de Bibliotecas Públicas Municipais
Report Abuse

If you feel that this Video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.

Please include all of the required information before submitting your report. The following information is missing:
Reason for reporting
Your Email
Your Name
Description of your concern