KLIMA SE MĚNÍ. ZMĚŇ SE I TY. KLIMA SE MĚNÍ. ZMĚŇ SE I TY.<P>17. 4. 2019 proběhne v BP během 3.-4. vyučovací hodiny beseda s <P>Všichni studenti 3. ročníků biologických seminářů dojdou do učebny včas<P>Michalem Žákem (meteorolog ČHMÚ a moderátor počasí ČT) a<P>Danielem Tichým (novinář, režisér dokumentární TV série “Klima mění Česko”)
Report Abuse

If you feel that this Image content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.

Please include all of the required information before submitting your report.
Your reason for reporting is required.
Your email is required.
Your name is required.
A description of your concern is required.