ZO<BR>16<BR>12 ZO<BR>16<BR>12<P>Centrale <BR>Dangraad<BR>training<P>Thema: Back to basics<P>Sporthal Het Veld<P>10.00-12.00<P>Wanneer je met agressie te maken krijgt, wordt je meestal geconfronteerd met vuistslagen/stoten of combinaties hiervan. <BR>We leren hiermee omgaan aan de hand van de principes van Asahi Ryu JuJutsu (rechtstaand + op de grond). Speciale aandacht gaat uit naar de ‘entry’ of eerste reactie op de vuistslag, naar Kyushopunten die wij kunnen gebruiken om onze reactie zo efficiënt mogelijk te maken en het principe van de biomechanische reactie. <P>Lesgever: <BR>Peter De <BR>Wortelaer 
[ 4e Dan ]
Report Abuse

If you feel that this Image content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.

Please include all of the required information before submitting your report. The following information is missing:
Reason for reporting
Your Email
Your Name
Description of your concern