Loading

Poëziepark Kerkrade zuilen en gedichten

Ingebruikname poëziepark Kerkrade op 13 maart 2018

Gert Boonekamp sprak namens Dichter in Beeld tot de genodigden:

Vanmorgen werd ik verrast door een citaat van Remco Campert in De Limburger die als goed dichter een vooruitziende blik heeft op ons Kerkraads avontuur: ‘Het ging mij er vooral om mensen kennis te laten maken met poëzie: een ondergeschoven kindje.’ Vandaag maakt Kerkrade duidelijk dat dat kindje voor iedereen zichtbaar blijkt.

Geachte wethouder Bok en mevrouw Vondenhoff, beste Wim Heijmans, Loek van de Weijer, Frans Budé, beste aanwezigen,

Mijn aanhef telde aanvankelijk meer namen maar griep en arbeid beletten Leo en Cis Herberghs, Paul Hermans en Merlijn Huntjens aanwezig te zijn.

Met een gevoel van groot geluk en warmte mag ik namens de Stichting Dichter in Beeld een paar woorden spreken.

Nauwelijks anderhalf jaar geleden mocht ik met Lei Heijenrath, de incarnatie van de Kerkradenaar, een bezoek brengen aan een ambtenaar om een vurige wens van de stichting Dichter in Beeld naar voren te brengen namelijk het op de voormalige mijnschacht aanbrengen van de schitterende dichtregel van Wiel Kusters ‘De muur springt open als de deur zich sluit’. Later bespraken we dit idee met de heer Bok die beloofd heeft er een oplossing voor te vinden. Die moet er zijn als hij de regel laat resoneren in zijn hoofd.

Tijdens deze gesprekken opperde DiB gedichten te plaatsen in de openbare ruimte. De heer Bok ging daar enthousiast op in en suggereerde DiB Limburgse dichters te vragen een dichtregel of een gedicht te schrijven geïnspireerd door het mijnverleden of de muziekcultuur van deze stad. De negen dichters die wij aanzochten hebben aan ons verzoek voldaan. De heer Bok nodigde twee Kerkraadse dichters uit.

Sluit even uw ogen of sla ze ten hemel en verbeeld u dat we in het stadspark staan bij drie zuiltjes met gedichten van zes dichters. Zes gedichten zult u denken en drie zuiltjes!

Wethouder Bok is een vindingrijk iemand hetgeen bleek tijdens rondleidingen in en om het gemeentehuis en het theater.

Hij suggereerde de tablets zo te vervaardigen dat ze om de zoveel tijd gewisseld kunnen worden. Daardoor kan een wandelaar opnieuw geïnspireerd worden als zij of hij ontdekt dat op een bekende plek nieuwe tover zichtbaar is. Gedichten zijn immers als bloemen: ze verdwijnen niet maar toveren elk jaar nieuwe tinten en schoonheid.

Gijs van Elk, onvermoeibaar secretaris en penningmeester van DiB, is onmiddellijk gaan onderhandelen met de maker van de zuiltjes en tablets, niet eenvoudig in het winterseizoen omdat de zuiltjes gehakt moeten worden uit gesteente in de Ardennen dat door de aanhoudende winter nauwelijks toegankelijk was. Mw. Vondenhoff heeft met haar werkkracht er zeker aan bijgedragen dat we vandaag de opening van de gedichtenroute kunnen bijwonen.

Gedichten in de openbare ruimte: Ze zijn een bron van inspiratie en een begin van een droom voor de wandelaar die de rust neemt ze te lezen.

De aangezochte dichters hebben het landschap ingeademd en werkten aan hun vermogen die adem in levenbrengende woorden terug te dromen.

Dichter in Beeld hoopt dat de gedichten van de andere dichters hier, op een Kerkraadse gevel, of in het stadhuis of theater binnen afzienbare tijd hun plek krijgen.

Credits:

© GvE

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.