AGOVA LUNA VAN MELCKEBEKE

Talentgericht werken

Is dit nu echt zo belangrijk???

Wegwerken van tekorten of ontwikkelen van sterktes?

Wat aandacht krijgt groeit!

  • Zelfvertrouwen
  • Intrinsieke motivatie
  • Uitstelgedrag
  • Academisch succes

Talenten bevestigen & ontwikkelen

Inzicht in onze eigen voorkeuren en talenten

ofman en zijn kernkwadrant

Kernkwaliteit --> gevaar voor vervorming (zwaktes van de talenten)

Mijn talent en ik; relaties met anderen

Boven vs. Onder - Samen vs. Tegen

Toepassing: Situatie in OKAN-klas

Talentgericht werken met leerlingen

Hoe kan je 'talentgericht werken' ook vertalen naar je leerlingen en inbouwen in je lessen?

  • Onderzoekende houding
  • Variëren in aanpak en werkvorm
  • Leerlingen uitdagen

Credits:

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.