το Omni Channel ταξιδι ξεκινα στην Αθηνα

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 4 Απριλίου, έχουμε την εκπαίδευσή μας για τα Customized Emails ,ένα από τα εργαλεία που θα μας βοηθήσουν ακόμα περισσότερο στην επικοινωνία μας με τους γιατρούς.

Θα ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι μαζί! Αρχικά, θα εξερευνήσουμε τι είναι Omni Channel και πόση αξία έχουν για εμάς και τους γιατρούς. Στην συνέχεια, θα απαντήσουμε σε πρακτικά ερωτήματα σχετικά με το πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εύκολα και αποτελεσματικά τα νέα εργαλεία και στο τέλος θα έχετε το χρόνο να εφαρμόσετε όλα όσα πούμε ώστε να εξοικειωθείτε με τα νέα εργαλεία άμεσα.

Είναι πολύ σημαντικό, όπως επισημαίνεται και στην πρόσκληση της εκπαίδευσης να φέρετε τα iPad μαζί σας καθώς θα τα χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Ας αρχίσουμε όμως από την αρχή… Γιατί μιλάμε για «Omni Channel» και τι είναι τελικά ?

Αν δεν είδατε ακόμα το εισαγωγικό βίντεο, επιλέξτε το παρακάτω και σε μόλις 2,5 θα το ανακαλύψετε! 

Με εκτίμηση,

Εύη και Μαρίλη

Credits:

Created with images by bykst - "digital networked networking"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.