BİNİCİLİK Atlarla İlgili Her Şey

Atlar Nasıl Hayvanlardır?

  1. Atın erkeğine aygır, dişisine kısrak ve yavrusuna tay denilir.
  2. Atın derisi kısa ve parlak kıllarla kaplıdır.
  3. Atın burun delikleri geniş, gözleri büyük ve canlıdır. Külah biçimindeki kulakları küçüktür ama çok iyi işitir.
  4. Kuyruğu uzun ve püsküllüdür.
  5. Atın bacak kasları çok kuvvetlidir. Ayakları tek parmaklıdır, parmağının ucu toynakla çevrilidir.
  6. Yılda bir kez doğurur; yavru doğar doğmaz ayağa kalkar, bir süre ana sütü ile beslenir.
  7. Atların ömrü 30-50 yıl arasındadır.
  8. Atların normal yürüyüşüne adeta, hafif koşmasına tırıs, hızlı koşmasına dörtnal denilir.
Atlar en sadık hayvanlardan biridir.

Atlar yeşil ve kuru ot, saman ve tahıl taneleri ile beslenirler. At bu besin maddelerinin yanı sıra şekeri çok sever.

Binicilikte iki tür dal vardır. Bir tanesi: Dresaj, diğeri ise atlama.

Ben bu iki daldan kendime atlamayı daha yakın gördüm.

Bu sporu yapabilmek için büyük bir tutkuya ihtiyacınız vardır.

Bazen tatlı bazen acı bir spordur ve en dışarıdan bakıldığında kolay gözüksede en zor sporlardan biri olarak değerlendirilir.

Created By
Derin Aksoy
Appreciate

Credits:

Created with images by Alexas_Fotos - "horse animal ride" • Man Alive! - "Horse" • 2554813 - "horse gallop horses" • Moyan_Brenn - "Horse" • markusspiske - "horse ride reiter" • christels - "horse head chiaroscuro" • Bhakti2 - "horse herd fog" • Bob Haarmans - "lamplight_dressage" • pixelia - "horse horseback riding jumping obstacle" • DJ-Dwayne [Returning in 2015/16] - "Horse at Show" • TonnyNijkrake - "horse man jump"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.