L'ÀTOM BY MARC DOTE

Model Àtomic de Dalton

Dalton va dir el següent:

  • És la primera teoria científica que diu que la matèria està dividida en àtoms.
  • La matèria està dividida en partícules indivisibles.
  • Els àtoms d’un mateix element són iguals.
  • Els àtoms de diferents elements tenen diferents massa i diferents propietats.

Aquest és el model àtomic de Dalton:

Representació d'un àtom segons Dalton

Model Àtomic de Thomson

Thomson va dir que:

  • Considera l’àtom com una gran esfera amb carga elèctrica positiva. Diu que l'àtom es pot dividir en partícules fonamentals:

- Electrons amb carga elèctrica negativa

- Protons amb carga elèctrica positiva.

- Neutrons.

Aquest es el model Àtomic segons Thomson:

Representació d'un Àtom segons Thomson.

Model Àtomic de Rutherford

Rutherford va dir que:

Diu que l’àtom es divideix en:

• Un nucli central

• Una escorça

Aquest es el model Àtomic segons Rutherford:

Representació d'un Àtom segons Rutherford.
Created By
Marc Dote Sillero
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.