L'ÀTOM MODELS

MODEL ATÒMIC DE DALTON

 • La matèria està formada per partícules que son indivisibles, anomenades àtoms.
 • Els àtoms son idèntics entre ells mateixos.
 • Cada àtom te una quantitat de massa diferent.
 • Els compostos estan formats per àtoms.
 • Els àtoms d'un mateix elements, són iguals.

MODEL ATÒMIC DE THOMSON

 • Un àtom es pot dividir en partícules com: electrons, protons i neutrons.
 • Un àtom es una gran esfera amb carrega positiva.
 • Thomson també podia explicar a traves dels àtoms, la electrització i la ionització.

MODEL DE RUTHERFORD

 • Per a Rutherford, el àtom era com un sistema planetari.
 • Té un nucli petit, amb una carrega positiva.
 • Els electrons giren a grans distancies al voltant del nucli.
 • Com l'àtom es neutre, les carregues negatives dels electrons han de ser iguals que les carregues positives del nucli.
 • En el nucli es concentra mes del 99.9% de massa.
 • La major part de l'àtom està buit.

WEBGRAFIA

 • http://www.quimicas.net/2015/05/el-modelo-atomico-de-dalton.html
 • http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=205406
 • http://encina.pntic.mec.es/jsaf0002/p32.htm
 • http://newton.cnice.mec.es/newton2/Newton_pre/3eso/el_atomo/thomson2.htm
 • http://rabfis15.uco.es/Modelos%20at%C3%B3micos%20.NET/modelos/ModThomson.aspx
 • http://www.eis.uva.es/~qgintro/atom/tutorial-04.html
 • http://astrojem.com/teorias/modelorutherford.html

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.