Beyaz Kale Orhan Pamuk’un kullandığı Yöntem ve teknikler

Orhan Pamuk’un Beyaz Kale adlı romanında, kitabın formu ve kullanılan farklı öyküleme teknikleri dikkat çekmektedir. Öyküleme, kitapta okuyucunun anlatılan olayın daha etkili ve derin bir şekilde yansımasında büyük rol oynamaktadır. Kullanılan tekniklerle, Beyaz Kule’nin Orhan Pamuk’un önceki eserlerinden farklı bir yapıya sahip olduğu bir gerçek. Romanda, tarihi gerçekliklerle edebiyat harmanlanmıştır. Bu post-modernist romanda, yeni yapılan anlatılar, eski anlatılar kullanılarak oluşturulmuştur, birçok geçmişte yazılan metinlere göndermeler bulunmaktadır.

Post-modernist bu romanda, Orhan Pamuk romanın kendi içinde birçok oyun yaratarak, okuyucuyu daha derin anlamlar aramaya itmektedir. Bir diğer göze çarpan şey ise, roman içerisindeki iki ana karakter olan İtalyan esir ve Hocanın birbirlerine benzedikleridir. Yazar, birçok defa “ben” kelimesini kullanmıştır. Bunun sonucunda oluşan belirsizlik, okuyucunun bahsedilen “ben” in, hangi karakter olduğunu kesin olarak kavrayamamasına yol açmaktadır. Ayrıca bir başka kullanılan yöntem ise, bazı kelimelerin tırnak içine alınmış olmalarıdır. Örneğin “her şey” kelimesi sıklıkla tırnak içerisinde görülmektedir.“Her şey” kelimesine yapılan vurguyla, aslında bir ironi üzerinde durmaktadır Orhan Pamuk.Bir nevi yazar bu tırnak işaretleriyle, kelimeye vurgu yapmakta ve okuyucunun dikkatini önemli yerlere çekmektedir.

Credits:

"Saf ve Düşünceli Romancı/Orhan Pamuk." Orhan Pamuk'un Beyaz Kale’de Kullandığı Teknikler -N.p., n.d. Web. 23 Apr. 2017. "Postmodern hayat tarzı1." Postmodern Roman - Google'da Ara. N.p., n.d. Web. 23 Apr. 2017.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.