De Nationale Voorleesdagen van 25 januari tot 4 februari 2017

Bij het kinderdagverblijf van Kindcentrum De Vaart kwam vanmorgen Jeanette de Jong (directeur SKH) voorlezen.

De kinderen en Jeanette genoten zichtbaar van het verhaal en de activiteiten.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.