קראטה אוקינאווי קיודוקאן OKINAWAN KARATE -kyudokan

קראטה אוקינאווי אותנטי

המיקוד - העוצמה - והפרטים הקטנים שאינם נראים לעין אבל עושים את ההבדל

איציק כ. סנסאי, מזמין אותך למסע אל הקראטה האוקינאווי האותנטי

קיודוקאן הוא אחד הדוג'ואים הוותיקים באוקינאווה עם שורשים ישירים למקורות הקראטה העתיק. הידע נשמר ומועבר במסגרת קיודוקאן במשך הדורות

היגה סנסאי - ראש קיודואן

הידע מועבר ממורה לתלמיד במסגרת הדוג'ו

איציק כ. עם היגה סנסאי באוקינאווה

האפקטיביות

פעילות מותאמת לילדים

יש פינה כזו בת״א ובחולון - טאי שין קאן

עכשיו גם אתם יכולים לקחת בה חלק פעיל

איציק כ.

054-8054488

Created By
Itzik - Teishinkan Cohen
Appreciate

Credits:

Itzik Cohen Teishinkan Dojo - Kyudokan Karate Curtesy of Kyudokan/Okinawa

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.