KAitaan lukio

Kaitaa gymnasium är bygga 1966 år. Och det hela bygga var färgid i 1970 år. Gymnasium ligger i Esbo.

Det är 300 studerande i skolan. Gymnasium har allmän linje och bildkonst linje. Det är också många läraren, högstadium studerande och personalen. I bildkonst linjen har cirka 70 studerande.

Skolan finns en hel del fina verk.

Matsalen i skolan är liten och stolarna är jobbiga. Skolmat är gratis och det är bra berättelse. Ofta mat är riktigt bra.

Gymnasiet är klasslöst, vilket betyder att eleverna inte har alla lektioner i samma klass. Det är möjligt att du har lektioner i olika delar av skolan. Det sista året i gymnasiet brukar man ta i studentexamen.

Här är en bild av gymnasien korridorer och fack.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.