การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม Make a difference project

เป้าหมายโครงการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม(การติดเกมส์)

นาย ประพัทธ์ สังข์เสนาะ(นอท) อายุ 22 ปี กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาลัยวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เด็กติดเกมส์
ความเป็นมาและเหตุผลในการพัฒนา

เหตุผลที่เลือกการพัฒนาพฤติกรรม(การติดเกมส์)ของนายประพัทธ์เพราะว่าเทอมที่ผ่านมานายประพัทธ์มีการติดเกมส์อย่างหนัก ส่งผลให้การเรียนของนายประพัทธ์แย่ลง เกรดเฉลี่ยน้อยและไม่สนใจในการเรียน ซึ่งพอได้เห็นปัญหาของนายประพัทธ์ก็ได้มีความสนใจที่จะพัฒนาในหัวข้อนี้

สภาพก่อนที่จะมีการพัฒนา

ก่อนที่จะเริ่มการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม(การติดเกมส์) นายประพัทธ์มีการติกเกมส์อย่างหนักถึงขั้นเล่นจนไม่ได้กลับไม่ได้นอน ไม่สนใจเรียนเท่าที่ควร หงุดหงิดใส่เพื่อนในกลุ่มง่ายมากและยังมีการขอยืมเงินเพื่อนไปเติมเกมส์ จึงส่งผลนายประพัทธ์มีผลการเรียนที่แย่ลงจากเดิมในทีมที่ผ่านมา

เล่นตลอดเวลาแบบไม่หยุดยั้ง
เป้าหมายในการพัฒนา
  1. เพื่อให้นายประพัทธ์สนใจการเรียนมากกว่าเดิม
  2. เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปยืมเงินเพื่อนเติมเกมส์อีก
  3. เพื่อให้ผลการเรียนดีขึ้นมากกว่าเดิมจากเทอมที่ผ่านมา
วิธีการพัฒนา
  1. พูดคุย อย่างแรกต้องหาสาเหตุของการติดเกมส์ของนายประพัทธ์ก่อนและพอทราบสาเหตุของการติดเกมส์แล้วก็หาทางแก้ไขในปัญหานั้น โดยที่เริ่มพูดคุยก่อนว่าการเล่นเกมส์ไม่ผิดแต่เราควรที่จะรู้จักแบ่งเวลาให้ถูกว่าเวลาไหนควรเล่นและเวลาไหนควรที่จะตั้งใจเรียนเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียแก่ตนเอง
  2. เรียนรู้ด้วยตนเอง หลังจากพูดคุยแล้วให้นายประพัทธ์เรียนรู้ด้วยตนเองว่าการเล่นเกมส์ส่งผลเสียกับตนเองอย่างไรบ้าง
  3. สังเกตุการเปลี่ยนแปลง คอยสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของนายประพัทธ์ว่าตั้งใจเรียนเหมือนเดิมหรือไม่และยังมีการเล่นเกมส์ตลอดเวลาอยู่หรือไม่
  4. ดูผลลัพธ์ของการพัฒนา ดูว่าจะผลลัพธ์จะออกมาดีขึ้นหรือไม่ดี
ผลจากการพัฒนา

ผลจากการพัฒนาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง(การติดเกมส์)ของนายประพัทธ์คือมีการแบ่งเวลาในการเล่นเกมส์เพราะอยากมีผลการเรียนที่ดีมากกว่าเดิม มีการตั้งใจเรียนมากขึ้นและไม่มีการยืมเงินเพื่อนไปเติมเกมส์อีก

ปัญหาในการพัฒนา

อาจจะยังมีปัญหาในการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้าง เช่น ยังมีกลุ่มเพื่อนที่ยังชักชวนกันเล่นเกมส์ในเวลาเรียน ทำให้นายประพัทธ์สนใจคำชักชวนของเพื่อน

สิ่งที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประสบความสำเร็จ

การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงจะไม่สำเร็จได้หากนายประพัทธ์ไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาครั้งนี้และด้วยที่สำคัญโครงการนี้เป็นประโยชน์แก่ตัวของนายประพัทธ์ด้วย

ข้อมูลเจ้าของโครงการ

นาย อดิศักดิ์ ปฐมอมรเลิศ (ที) อายุ 23 ปี กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.