Loading

Mens en werk Werkervaring als toegang tot een productieve toekomst in Nederland

De meeste foto's in deze rubriek zijn afkomstig van een stichting, die mijn klant was van 1998 tot eind 2015 als communicatie-adviseur en fotograaf. De stichting werd, als onderdeel van de gemeente, helaas het slachtoffer van de lokale Amsterdamse politiek. Mensen met 'een grote afstand tot de arbeidsmarkt' deden werkervaring en werknemersvaardigheden op, onder andere op de forten van de Stelling van Amsterdam. Onder leiding van ervaren vaklieden kregen ze (opnieuw) zicht op een toekomst. Het traject vergde moed, zelfdiscipline en zelfinzicht. Na een periode van extrinsieke motivatie (moeten) vonden de meeste deelnemers de motivatie in zichzelf. Tegelijkertijd werkten ze mee aan het in goede staat doorgeven van een Unesco Werelderfgoed aan toekomstige generaties. Er was regelmatig belangstelling uit binnen- en buitenland. Naast het werk aan de Stelling van Amsterdam droegen bezoeken (en het werken) aan objecten van Nederlandse cultuur, zoals het Zuiderzee Museumen bijv. Kamp Westerbork bij aan wat burgerschapsvorming werd genoemd.

Created By
Alexander Senger
Appreciate

Credits:

©Alexander Senger/SengerPhoto www.sengercommunicatie.nl

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.