Cultuurproject Talenten van nu, helden van de toekomst

Beste leerling,

Aan het eind van PTA2 zal er voor Atheneum 4 een project plaatsvinden. Dit project wordt georganiseerd door o.a. de heer de Krosse en mijzelf en heet talenten van nu, helden van de toekomst. In dit project willen wij met elkaar onze eigen talent(en) ontdekken, leren hoe deze in te zetten en te gebruiken voor mooie resultaten in de toekomst.

De school gaat in dit project een samenwerking aan met de heer Dewulf, talentenfluisteraar. Hij brengt een enthousiasmeren en motiverend verhaal over hoe talenten en resultaten hand in hand gaan. Wat is talent? Wat is het verschil tussen een gapbased en een strengthbased perspectief en hoe gaan die samen? Hoe kan je competenties en talenten met elkaar verbinden? Wat is talent, hoe kan je vaardigheden ontwikkelen om meer uit je talent te halen? En wat doe je met die zaken waar je niet goed in bent?

De heer Dewulf komt woensdag 9 november a.s. op school om samen met ons het project voor te bereiden. Graag zou ik je langs deze weg willen uitnodigen om deze voorbereiding samen met ons te doen, zodat je ook het project zelf mee kan helpen vormgeven. De bijeenkomst is van 15.30 uur tot uiterlijk 16.30 uur. Mocht je O&O hebben op het laatste uur, dan heb je toestemming om de laatste 20 minuten bij deze voorbereiding aanwezig te zijn.

Zou je mij kunnen mailen als het je leuk lijkt mee te denken en woensdag aanwezig kunt zijn?

Met vriendelijke groet,

Mw. Drs. E. de Jong,

Schoolleider Onderwijs

Niftarlake College

TED intro door Luk Dewulf

College Tour met Luk Dewulf

Activiteitenkaartjes om achter je eigen talent en van de ander te komen

Resultaat dag 1: talentenpaspoort

Dag 2: Challenges of the day

Leerlingen vormen groepen met verschillende talenten om de challenges goed uit te voeren

Aan het eind van de dag wordt er voor ouders, docenten, schoolleiding en pers een slotevent gepresenteerd met verslagen van de challenges

Welke talenten worden in beeld gebracht ?
De leerlingen in gesprek met Luk Dewulf

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.