นางสาวอัมพิกา เบ้าพรม คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 570112010047

Personal Information

ข้อมูลส่วนตัว (Personal details)

ชื่อ : อัมพิกา เบ้าพรม

ชื่อเล่น : บลู

วัน เดือน ปีเกิด : 17 กันยายน 2538

Email Address : 570112010047@dpu.ac.th

ที่อยู่ตามภูมิลำเนา : บ้านเลขที่ 253 หมู่ที่ 5 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210

ที่อยู่ปัจจุบัน : หอพัก Dpu 1 เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์มือถือ : 083-5732242

คติประจำใจ : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

ประวัติด้านการศึกษา (Education Background)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ GPA : 3.80

ความสามารถพิเศษ (Ability)

 • การเขียนบทความวิชาการ
 • กีฬาวอลเล่ย์บอล
 • การทำวิจัย
 • เล่นดนตรีพื้นบ้าน
 • การทำอาหารพื้นบ้าน
 • การปั่นไหมทอผ้า

ความสนใจ (Interest)

 • การทำสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ตั้งแต่ศึกษาในมัธยมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
 • ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • ศึกษานโยบายประเทศไทย 4.0
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ความใฝ่ฝันในอนาคต (Ambition)

 • รับราชการ
 • ปลัดอำเภอ
 • อาจารย์

E-Book

หนังสือ เทิด ๙ ปกเกศ ๗๐ คุณธรรมนำประชา

การพัฒนาตนเอง (Self Improvement)

ปี ๒๕๕๙ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอบทความวิชาการ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑๑ พหุวัฒนธรรมโอกาสและความท้าทาย เรื่อง การถอดบทเรียนจากโครงการท่องเที่ยวสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน (Backpack to ASEAN) กรณีศึกษาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปี ๒๕๖๐ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอบทความวิชาการ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑๒ สุขภาพและความสุขสบาย เรื่อง การถอดบทเรียนการจัดค่ายเตรียมน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม จังหวัดน่าน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะทำงานวิจัย และประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมจังหวัด ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ คณะทำงานโครงการวิจัยและประเมินผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน “Backpack to ASEAN” รุ่นที่ ๔ ปี ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทำหน้าที่หัวหน้านักเรียน นักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ ๕
กะทิอาสาทำความดีถวายพ่อหลวง ณ สนามหลวง
ทำหน้าที่เป็นประธานค่ายเตรียมน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม จังหวัดน่าน
กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน นักศึกษาช่วยงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาสาช่วยงานแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตร MAPS DPU New Business DNA
กิจกกรมบูมให้พี่ๆบัณฑิตนักศึกษาทุนครอบครัวหัวกะทิใน งานประสาทปริญญาบัตร
สัมมนาผู้นำนักศึกษาทุน (วัคซีนกะทิ) ณ เดอะไพร์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
กะทิอาสา นำสมุดทำมือพร้อมเครื่องเขียนและขนมไปมอบให้กับน้องๆที่ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสะพานพระราม ๘ ในวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวการทำความดี ของศูนย์คุณธรรมองค์การ (มหาชน)
นักศึกษาวิชาทหาร อาสาช่วยงานประสาทปริญญาบัตร
นักศึกษาโครงการนพรัตน์ทองคำ ประจำปี ๒๕๖๐
พิธีมอบรางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ ๓๑ ได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ (STEM) โครงการระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนด้วยเครือข่ายจิตอาสา (Community Based Network Care)
โครงการระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนด้วยเครือข่ายจิตอาสา (Community Based Network Care)
สัมมนาผู้นำนักศึกษาทุน (วัคซีนกะทิ) ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ค่าย Leadership Development Program รุ่นที่ 4 วันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธาราปาร์ค
ค่าย NIDA พัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ ๔ NIDA ASEAN CAMP วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.