Seudullinen Vasu-prosessi Savonlinnassa ja Enonkoskella 2016 - 2017

Seudullisen Vasu-prosesin taustalla Savonlinnassa on v. 2014 kuntaliitoksen myötä käyttöön otettu Varhaiskasvatus-ajattelun uudet kehykset Savonlinnassa, jota myös edelsi henkilöstön koulutusta ja työryhmätyöskentelyä toimintakauden ajan.

Seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen tapahtuu työryhmässä, jossa on alueen jokaisen päiväkodin ja perhepäivähoidon edustaja, koordinoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja varhaiskasvatuspäällikkö
Työyksikön edustaja on vasu-vastaava omassa yksikössään. päiväkodinjohtaja vastaava työyhteisötehtävien esittelystä ja tekemisestä ryhmissä/tiimeissä. -----> Tavoitteena on jokaisen työntekijän sitoutuminen yhteisen vasu-asiakirjan mukaiseen työskentelyyn varhaiskasvatuksessa.
Vasu-vastaava toimii oman yksikön linkkinä vasutyöryhmään.
Vasun sisältöä tuotetaan kentällä työyksiköissä työyhteisötehtävien kautta. Vasu-vastaavat kirjoittavat vasu-asiakirjaa em. sisällöistä pienryhmissä e-perusteisiin.
Vasu-prosessissa mukana 9 päiväkotia, joissa 880 lasta, yhteensä 1015 lasta.

Seudullisen vasu-prosessin rinnalla ja tukena on yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa toteutettava OPH:n Varhaiskasvatuksen kehittämishanke: Päiväkotien toimintakulttuurin kehittäminen, arviointi ja muuttaminen Savonlinnassa 2016 - 2017.

Liikuntaa, leikkiä, osallisuutta

Vasu-prosessin aikataulua

10.9.2016 koko henkilöstön koulutus : Piia Roos ; Lapsen osallisuus pedagogiikan perustana

23.9.2016 työryhmä kokoontuu: koulutuskuulumiset, aikataulutus, työskentelytavat, välitehtävät, vasu-luonnos ja vasu-vastaavat yksiköissä

Lokakuussa 2016 omat prosessit jatkuu yksiköissä, yhteistyötahojen tapaaminen: yksityiset tahot, neuvola, sosiaalityö, perusopetus

1.12.2016 mennessä työyhteisötehtävä 1: lasten toiveiden kartoittaminen yksiköissä: "parasta päiväkodissa leikkiminen, kaverit, liikkuminen, jumppa, metsäretket, kiusaaminen harmittaa"
Työyhteisötehtävä 2: 31.1.2017 mennessä: lasten osallisuuden mahdollistaminen/esteet -pohdintaa Piia Roosin koulutusmateriaalin pohjalta.

Vasu-tekstin tuottaminen vasu-työryhmän pienryhmissä, sosiaali- ja terveydenhuollon edustajat mukana.

Työyhteisötehtävä 3: 10.3.2017 mennessä huoltajien osallisuus vasun sisällössä, vanhempaintapaamisen järjestäminen

Maaliskuussa 2017 tapaaminen yksityisten toimijoiden kanssa.

Huhtikuussa 2017 Vasu-tekstin tuottaminen työryhmässä jatkuu.

Toukokuussa 2017 Seudullinen Vasu valmiina lautakuntakäsittelyyn.

Syyskuussa 2017 Ryhmävasujen laatiminen, perhepäivähoidon vuosisuunnitelman laatiminen

Vuorovaikutus osallisuuden pohjana

OPH:n hanke kulkee rinnalla tukena, toteutus yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa; yliopistonlehtori Johanna Heikka, koordinaattori varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen

Hankkeen ohjausryhmä: alkukartoitus/kysely henkilöstölle loka-marraskuussa 2016

21.1.2017 päiväkotihenkilöstön koulutus: pedagoginen johtaminen, jaettu johtajuus, johtajuus - jaetun pedagogisen johtamisen suunnitelman laatiminen päiväkoteihin (Johanna Heikka)

Johtajille tehtäväksi lasten osallisuutta tukevan suunnitelman laatiminen päiväkoteihin kevään 2017 aikana. Päiväkotikäynneillä keskustelua ko. suunnitelmasta (Johanna Heikka)

Syksyllä 2017 Lastentarhanopettajankoulutus mukaan; uuden vasun käyttöönotto ja siihen sitouttaminen, päiväkodeissa pedagogisen johtamisen suunnitelmien tarkastelua (Johanna Heikka).

Joulukuussa 2017 hankkeen loppuarviointi.

KIITOS!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.