การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม Make a differrence project

➤ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียน
"ข้อมูลบุคคลเป้าหมายในการ Make a difference"
☂ นางสาว ประภาวี จันทร์เดช เลขทะเบียน 570112010054
♛ ข้อมูล Project

"พฤติกรรมก่อนการเปลี่ยนแปลง"

 • Make a difference project : ระยะที่ 1 เหตุผลและเป้าหมาย
 • บุคคลที่ต้องการ Make a difference : มีอุปนิสัย บุคลิก ที่มีพฤติกรรมชอบเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียนอยู่บ่อยครั้ง และไม่ค่อยมีสมาธิในเวลาเรียน ทำให้คะแนนสอบออกมาในลักษณะที่น้อยจากผลของการเล่นโทรศัพท์
 1. ข้อมูล Project ในส่วนของเหตุผลในการพัฒนานั้นสิ่งที่ดิฉันจะพัฒนาเขาคือจะละลายพฤติกรมมที่ติดโทรศัพท์เล่นโซเซี่ยลในเวลาเรียนให้น้อยลงหรือไม่มีการเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียนเลยเพราะ การที่เราตั้งใจเรียนและไม่สนใจสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียนนั้นทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สอนและนำความรู้ที่อาจารย์สอนนั้นมาใช้ในการสอบได้ดีขึ้น
 2. สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา คือ ปัจจุบันจากการที่เขาเล่นโทรศัพท์และไม่ตั้งใจเรียนทำให้คะแนนสอบแต่ละวิชานั้นไม่ผ่านครึ่งและเกรดเฉลี่ยก็น้อยตามลงด้วยทำให้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 3. เป้าหมายในการพัฒนา เพื่อนมีการเปลี่ยนคือ เล่นโทรศัพท์ในเวลาน้อยลงและตั้งใจฟังที่อาจารย์สอน ตั้งใจอ่านหนังสือมากขึ้น และมีคะแนนสอบกลางภาคที่ผ่านมาเกินครึ่งและอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทุกวิชา
 4. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำ Project นี้คือช่วงแรกๆเขาไม่ค่อยได้เข้าเรียนและในช่วงที่มีการทำกิจกรรมของมหาลัยทำให้ไม่ได้เข้าเรียนจึงทำให้ต้องมาอ่านหนังสือเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมและติวเนื้อหาในเรื่องที่จะสอบให้เขามากๆ

"พฤติกรรมหลังการเปลี่ยนแปลง"

 • Make a difference project : ระยะที่ 2 รายงานความก้าวหน้า
 1. เทคนิคที่เลือกใช้ในการพัฒนาเป้าหมาย : เนื่องจากประภาวีเป็นคนที่ติดโทรศัพท์ในเวลาเรียนมากๆจึงทำให้เขาไม่ตั้งใจเรียนและคะแนนสอบออกมาน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ผ่านครึ่ง ดิฉันจึงใช้เทคนิคในการพัฒนาคือเทคนิคการฝึกปฎิบัติคืไม่ให้ประภาวีเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียนเล่นได้เฉพาะตอนเลิกเรียนเท่านั้น และเวลาก่อนสอบจะต้องอ่านหนังสือและเก็บโทรศัพท์ประภาวีไม่ให้เล่นจนกว่าจะสอบวิชานั้นเสร็จเพราะจะทำให้เขามีสมาธิในการเรียนและมีสมาธิในการอ่านหนังสือมากขึ้นจะได้ไม่ต้อมานั่งพะวงห่วงโทรศัพท์และจับโทรศัพท์อยู่บ่อยๆนั่นเอง
 2. ขั้นตอนที่ดำเนินการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม : เทคนิคการฝึกปฏิบัติ ฝึกให้มีความอดทนในการไม่จับโทรศัพท์ในเวลาเรียน ค่อยๆฝึกไปเรื่อยและค่อยๆเพิ่มสกิลในการฝึกให้ยากขึ้นเรื่อยๆจนเกิดความเคยชิน ในวันนึงเรียนสองวิชาเป็นอย่างน้อย ภายในสองเดือน วันนึงไม่เล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียน 4 ชั่วโมง และช่วงอ่านหนังสือสอบ เล่นได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน
 3. บันทึกผลการพัฒนา/ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง 2 เดือน (1 ก.พ.-31 มี.ค. 60) : (1.) ช่วงสองสามอาทิตย์แรกเขาจะเล่นโทรศัพท์น้อยลงแต่ไม่ถึงกับหยุดเล่นไปเลย มีจับโทรศัพท์มือถือบ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งช่วงแรกนี้จะฝึกเขาเพื่อให้เกิดความชินก่อนให้เรียนรู้ด้วยตนเองฝึกความอดทนของตนเอง (2. )หลังจากผ่านช่วงสองอาทิตย์แรกไปเข้าอาทิตย์ที่สามที่สี่ดิฉันจะเริ่มเป็นคนเก็บโทรศัพท์เขาไว้ยึดโทรศัพท์ไว้ไม่ให้เขาเล่นในเวลาเรียนและจะคืนโททรศัพท์ให้ก็ต่อเมื่อเรียนวิชานั้นเสร็จแล้วและจะทำเช่นเดียวกับช่วงที่เขาอ่านหนังสือสอบมิดเทอมที่ผ่านมา (3.) ช่วงก่อนสองอาทิตย์สุดท้ายก่อนการฝึกจะจบลงนั้นเลยคืนโทรศัพท์ให้เขาในเวลาเรียนและสังเกตุพฤติกรรมในการเรียน ซึ่งผลที่ได้คือเขาไม่จับโทรศัพท์ในเวลาเรียนและจะเล่นก็ต่อเมื่ออาจารย์ให้พักหรือเรียนเสร็จแล้ว
 4. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการทำ Project นี้ : (1.) ช่วงแรกๆเขาจะทำไม่ได้เพราะยังไม่เกิดความชินเพราะโทรศัพท์เป็นเสมือนส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขา (2.) เขาเป็นคนที่สมาธิสั้น จดจ่ออยู่กับสิ่งทที่เรียนอยู่ได้ไม่ได้ และจะยังคงต้องการโทรศัพท์อยู่บ่อยครั้งในช่วงแรกๆ
❀ Poster ❀

❣ สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จนั้น อันดับแรกซึ่งเกิดจากตัวบุคคลเองที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมพัฒนาตนเองในครั้งนี้ด้วย และความตั้งใจมีความมุ่งมั่นของเขาในการพัฒนาจึงทำให้ประสบความสำเร็จอีกด้วย ❣

✿ ข้อมูลเจ้าของ Project ✿
☻ นางสาว ณัฐฏิญา ธราพร 570112010076 ☻
Created By
Nattiya Taraporn
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.