Loading

@Curio effent Nieuwsbrief voor ouders jaargang 4- sept/oktober 2020

Nieuwe afspraken

Het schooljaar is nu een paar weken onderweg en we merken dat het nog veel wennen is aan alles wat anders is dit jaar. In overleg met onze collega's en de leden van de ouderraad hebben we de gang van zaken tijdens de afgelopen weken nog eens goed bekeken en op grond daarvan hebben we wat aanpassingen gedaan. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over.

Corona: andere afspraken

Rooster

We werken nu met erg lange pauzes. Dat blijkt niet noodzakelijk; dit is gebleken tijdens de dagen dat we het tropenrooster hanteerden. We hebben de pauzes ietsje korter gemaakt en hanteren daarom vanaf maandag 28 september de volgende lestijden:

Omdat inmiddels het probleem in Magister ook is opgelost, staan daar vanaf maandag ook weer de juiste lestijden bij de juiste lesuren.

Weekplanner

De weekplanner was voor de zomer een handig hulpmiddel en daarom wilden we hier (o.a. op verzoek van ouders) nu mee verder te gaan. Maar nu we wel gewoon op school lessen geven, is de situatie anders dan toen. De weekplanners zoals we ze de afgelopen weken gebruikt hebben, bleken onvoldoende aan te sluiten bij de situatie zoals hij nu is. Daarom gaan we vanaf week 41 (maandag 5 oktober) werken met een aangepaste versie hiervan.

Lessen voor thuiszittende leerlingen

We merken dat leerlingen steeds vaker thuis moeten blijven, i.v.m. de richtlijnen van het RIVM, terwijl ze niet ziek zijn. We hebben met het team afspraken gemaakt over hoe we deze leerlingen toch kunnen laten deelnemen aan de lessen. Daarnaast hebben we goed nagedacht over de verschillende situaties, die zich mogelijk voor zouden kunnen doen en hoe we daar dan zo goed mogelijk op in zullen spelen. In een apart document kunt u zien welke keuzes we daarin maken.

Project C: flitsend van start!

Het nieuwe vak "Project C" (klas 3) startte op dinsdag 15 september met Escape the City! Leerlingen gingen op een ontdekkingstocht langs Oosterhoutse bezienswaardigheden en maakten hierbij op ludieke wijze kennis met de verschillende profielen.

Inmiddels is het lesprogramma zelf ook gestart. Leerlingen gaan in groepen aan de slag met uitdagende opdrachten, die in relatie staan tot die 4 profielen: economie, zorg&welzijn, groen en techniek.

Ouderbijdrage en andere betalingen

Zoals u mogelijk in de schoolgids al heeft gelezen, voorziet de rijksbijdrage niet in alle activiteiten, die we als school willen organiseren en mogen we ook voor andere onderwijsrelateerde kosten een beroep op u doen. Dit betreft de vrijwillige ouderbijdrage.

Het ouderportaal wordt door Curio effent gebruikt voor de betalingen van de vrijwillige ouderbijdrage. Voor ouders van nieuwe leerlingen worden de inloggegevens komende week aan de leerlingen meegegeven. Een aantal activiteiten, waaronder de reis naar Parijs (klas 3) hebben wij inmiddels van het ouderportaal verwijderd. De reden hiervan is dat de Raad van Bestuur helaas heeft besloten, in verband met Corona, alle geplande reizen te annuleren. Wij hebben onze debiteurenadministratie inmiddels opdracht gegeven reeds betaalde reizen te restitueren. Mochten de omstandigheden veranderen en het weer mogelijk is activiteiten te organiseren, dan stellen wij u hiervan tijdig op de hoogte.

Naast de reizen kunt u via het ouderportaal ook de rekenmachine, bijdrage voor dure leermiddelen, buitenlesactiviteiten etc. betalen. Voor deelname aan de sportklas (klas 4) rekenen wij een verplichte bijdrage. Ook deze kunt u via het ouderportaal betalen. Het ouderportaal is via de website te vinden, maar voor uw gemak kunt u ook op onderstaande link klikken.

Agenda

Vanwege de onduidelijkheid over het verloop van het schooljaar hebben wij niet (zoals u van ons gewend was) alle activiteiten, projecten en toetsweken in de schoolgids opgenomen. In deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.

1 oktober: studiedag

19 - 23 oktober: herfstvakantie

2 - 6 november: schoolexamen 41 klas 4

12 november: Dag van de Franse Taal

Mogelijk moeten we hierin aanpassingen doen.

Ingekomen stukken

Uit de ouderraad

Afgelopen maandag heeft de ouderraad de eerste vergadering met de directie van Curio effent gehad. Hierin zijn verschillende onderwerpen besproken: lesuitval, corona-maatregelen, start schooljaar en veranderingen in de school.

De ouderraad bestaat op dit moment uit een zestal ouders van leerlingen uit de bovenbouw. We zouden het fijn vinden als de stem van de onderbouw ook gehoord wordt en zijn daarom op zoek naar nieuwe leden. Heeft u interesse? Mail dan naar ouderraadeffent@curio.nl. Op dit e-mailadres kunt u ook uw vragen voor de ouderraad stellen.

Ingekomen brief van de gemeente Oosterhout

Regelmatig is er binnen Oosterhout overleg tussen de besturen van de verschillende scholen en de gemeente, om samen te bekijken hoe we elkaar kunnen helpen bij het bestrijden van het Corona-besmettingsgevaar. We houden elkaar dan op de hoogte van maatregelen, delen goede ideeën en bespreken de dan actuele situatie. Vanzelfsprekend trekken we binnen de gemeente ook samen op met de GGD.

Zoals u weet, lichten wij u met regelmaat in over de stand van zaken via de Curio@Effent (onze digitale nieuwsbrief speciaal voor ouders en verzorgers). Toch stelde de gemeente het op prijs enigszins eensluidende informatie te laten uitgaan naar alle ouders over de ventilatie binnen de Oosterhoutse scholen. Natuurlijk geven ook wij daar gehoor aan.

Op verzoek van de gemeente berichten wij u dan ook het volgende:

De ventilatie is op alle Oosterhoutse scholen en binnen de gemeente onderwerp van gesprek.

Het ministerie heeft aangegeven dat vóór 1 oktober per school in beeld moet zijn gebracht, of er voldoende geventileerd kan worden. Hiervoor zijn streefwaarden opgesteld. Er is nog niet aangetoond, dat slechte ventilatie bijdraagt aan de verspreiding van het coronavirus, maar het advies is wel om goed te luchten. Dat zorgt immers voor een betere luchtkwaliteit in de klaslokalen.

Maatwerk

Binnen alle scholen zijn metingen verricht om de luchtkwaliteit te beoordelen. Op basis van die metingen bekijken schoolbesturen en de gemeente Oosterhout welke maatregelen nodig zijn.

Wat betekent dit voor Curio Effent?

Het gebouw van Curio Effent valt niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar onder die van Curio. Direct toen berichten in het nieuws kwamen over het belang van goede ventilatie heeft men binnen alle Curio-scholen (vo, vmbo en mbo) de situatie per gebouw geïnventariseerd.

Voor Curio Effent geldt:

Het gebouw voldoet aan het Bouwbesluit 2012.

Men heeft een mechanisch ventilatiesysteem in alle delen van het gebouw zonder recirculatie. Er wordt dus geen lucht hergebruikt, maar steeds van buiten vers aangevoerd.

Het ventilatiesysteem staat voortaan in de hoogste stand.

Daarnaast worden deuren en ramen opengezet, om ook langs die weg frisse lucht aan te voeren. Curio Effent is daarvan echter niet afhankelijk.

Zwenkventilatoren worden niet meer gebruikt. Zodra de temperaturen enkele dagen stijgen boven de 25 graden, kiest men voor een tropenrooster. Dat is onlangs nog gebeurd.

Steekproefsgewijs vinden vanaf begin september CO2-metingen plaats in alle Curio-gebouwen. Op 29 september is het gebouw aan de Kruidenlaan weer aan de beurt.

De komende maanden zullen die metingen constant gaan plaatsvinden.

Ook uw hulp nodig

Alleen samen kunnen we het coronavirus onder controle houden. Daar hebben we ook uw hulp bij nodig. Wat kunt u doen?

Heeft uw kind verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), koorts, last van benauwdheid of van (meer dan incidenteel) hoesten? Laat uw kind dan testen. Uw kind blijft thuis tot de uitslag van de tekst bekend is.

Heeft uw kind koorts en/of last van benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis.

Heeft iemand thuis corona? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis.

Krijgt iemand in het huishouden klachten? Dan moet hij of zij zich laten testen.

Meer informatie vindt u op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen

Heeft u meerdere kinderen die op Oosterhoutse scholen zitten, dan zult u soortgelijke informatie ook over de andere gebouwen ontvangen.

Wij wensen u - ook namens de gemeente - weer alle goeds toe. Laten we samen alert, voorzichtig en gezond blijven!

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin november.

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van Tai's Captures - "untitled image" • Estée Janssens - "untitled image" • Jeremy Thomas - "untitled image" • Pedro Gandra - "Eiffel Tower blue skies" • Serhat Beyazkaya - "untitled image" • Chang Duong - "untitled image"