Mense van die Vellei Deur Ross Millard

Sy is nou 28 jaar oud en bly in Groendal. "My naam is Thebo Mbeki. Ek het in Groendal vir my hele lewe gebly. Ek het amper geen edukasie gehad. Ek het geen kwalifikasies en het gesukkel om werk te kry vir 'n baie lank tyd. Ek is so bly en dankbaar dat ek het hierdie werk gekry. Ek het hierdie werk vir 7 jaar gehad."

"My naam is Thato. Ek bly in Groendal en ek het twee boeties. My ma bly in die huis met ons en my pa is in Johannesburg. My pa werk in die myne. Ek het drie werke. My belangrikste een is ek werk vir die 'Franschhoek tram', waar ek het die trem bestuur. My ander werk is dat ek werk op 'n appelplaas en 'n wynplaas. Ek doen hierdie werk tydens oes seisoene."

"My naam is Sarah. Ek woon in Paarl, maar ek werk in Stellenbosch en Franschhoek. Ek bestudeer in Stellenbosch en het 'n rekenmeester geword. Ek is nou op die bord vir die besigheid waarvoor ek werk. Ek is 25 jaar oud en ek na Bloemhoef girls' high gegaan. Ek het 'n kêrel. Sy naam is Marnus en hy bly in Stellenbosch."

Sy woon in Mbukeni en is 'n huishulper. Sy werk vir 'n familie hoe het twee kinders en hulle woon in Paarl. Sy het 'n kind en sy is baie lief oor haar. Sy gebruik in Zimbabwe te lewe, maar sy geëmigreer 10 jaar gelede saam met haar ma.

Created By
Ross Millard
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.