20 eur Vrednostni bon

Vam podarja Turistična skupnost Kvarnerja

Vrednosni bon lahko izkoristite za en obisk restavracije Villa Ariston v Opatiji

Znesek vrednostnega bona bomo odšteli od vašega računa

Vrednosni bon velja do 15.6.2017

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.