Loading

GERMATIK OPDRACHTEN 9.G.1 - 9.G.16

9.G.1

Welke sterke werkwoorden staan hier?

De eerste en de laatste letter staan op de goede plaats

A2 - OBIT

1. rießen

2. ehlfmepen

3. rnigen

4. steßon

5. bsalen

6. sperginn

7. rfeun

8. verbdeern

9. btsreen

10. dreingn

9.G.2

Welke sterke werkwoorden staan hier?

De eerste en de laatste letter staan op de goede plaats

A2 - OBIT

1. zheein

2. begren

3. msseen

4. wbeen

5. szmelehcn

6. seiknn

7. bßeein

8. scealhgn

9. fhtelcen

10. heießn

9.G.3

Welke sterke werkwoorden staan hier?

De eerste en de laatste letter staan op de goede plaats

A2 - OBIT

1. rtieen

2. efpgenman

3. fearhn

4. geebn

5. ghieeden

6. selecthn

7. gräen

8. sellewhcn

9. setheln

10. rtaen

9.G.4

Welke sterke werkwoorden staan hier?

De eerste en de laatste letter staan op de goede plaats

A2 - OBIT

1. fehectn

2. scöhwern

3. stbeein

4. huaen

5. sertehcin

6. trieefn

7. ghescehen

8. wieesn

9. esesn

10. seitzn

9.G.5

Welke sterke werkwoorden staan hier?

De eerste en de laatste letter staan op de goede plaats

A2 - OBIT

1. tiebren

2. sieepn

3. sicnhden

4. kmliemn

5. wegän

6. rhceein

7. wceihen

8. vheireezn

9. tüegrn

10. srehbcien

9.G.6

Welke sterke werkwoorden staan hier?

De eerste en de laatste letter staan op de goede plaats

A2 - OBIT

1. kleginn

2. wniegrn

3. siebechn

4. fessren

5. gmelimn

6. shclfeein

7. gwnienen

8. getlen

9. lseen

10. garben

9.G.7

Welke sterke werkwoorden staan hier?

De eerste en de laatste letter staan op de goede plaats

A2 - OBIT

1. scniwehgn

2. sheen

3. hbeen

4. siedhcenn

5. scbhaneun

6. sheprcen

7. seiegtn

8. silcgnhen

9. sicehwdnn

10. vrierleen

9.G.8

Welke sterke werkwoorden staan hier?

De eerste en de laatste letter staan op de goede plaats

A2 - OBIT

1. rieben

2. srieepßn

3. sigeewchn

4. shilhceecn

5. rnnien

6. seteritn

7. sufaen

8. ledien

9. lgeün

10. koemmn

9.G.9

Welke sterke werkwoorden staan hier?

De eerste en de laatste letter staan op de goede plaats

A2 - OBIT

1. teetrn

2. smehcißen

3. wfreen

4. fnagen

5. begewen

6. werebn

7. ldaen

8. geäerbn

9. berhcen

10. bigeen

9.G.10

Welke sterke werkwoorden staan hier?

De eerste en de laatste letter staan op de goede plaats

A2 - OBIT

1. gnien

2. pelfgen

3. znegiwn

4. geifren

5. meeidn

6. kehirecn

7. snnein

8. gneßeein

9. tinkren

10. setbern

9.G.11

Welke sterke werkwoorden staan hier?

De eerste en de laatste letter staan op de goede plaats

A2 - OBIT

1. fgelein

2. slecfahn

3. finedn

4. qeuleln

5. whsecan

6. frerien

7. swhemcimn

8. tefrfen

9. scetehirn

10. seerchn

9.G.12

Welke sterke werkwoorden staan hier?

De eerste en de laatste letter staan op de goede plaats

A2 - OBIT

1. erhscreekcn

2. saguen

3. kneeifn

4. dhecsren

5. ehrecsöln

6. flaeln

7. belfheen

8. fleehin

9. whascen

10. stehcen

9.G.13

Welke sterke werkwoorden staan hier?

De eerste en de laatste letter staan op de goede plaats

A2 - OBIT

1. genseen

2. glechein

3. seehricn

4. seehcdin

5. haletn

6. lieehn

7. winedn

8. sdeein

9. preesin

10. vedrerßein

9.G.14

Welke sterke werkwoorden staan hier?

De eerste en de laatste letter staan op de goede plaats

A2 - OBIT

1. gheen

2. beidnn

3. fießlen

4. lauefn

5. pfefien

6. seethn

7. gleiegnn

8. wegien

9. sicenhen

10. nmheen

9.G.15

Welke sterke werkwoorden staan hier?

De eerste en de laatste letter staan op de goede plaats

A2 - OBIT

1. gleeitn

2. bbielen

3. sheicßen

4. teagrn

5. beeningn

6. beeitn

7. bttein

8. baertn

9. mkeeln

10. vsegresen

9.G.16

Welke sterke werkwoorden staan hier?

De eerste en de laatste letter staan op de goede plaats

A2 - OBIT

1. hgäenn

2. slßeihcen

3. speninn

4. shcfefan

5. geißen

6. skietnn

7. deginn

8. hfelen

9. bceilehn

10. seehricn

Credits:

Created with images by b_lumenkraft - "a Wahlplakat i agree to!" • michael pollak - "eis schmelzen" • waldiwkl - "sculpture men harmony" • Anonymous Account - "Attack" • Dieter_G - "jellyfish sea animals aquarium" • ceskyfreund36 - "budgie curious eat" • 422737 - "cards jass cards card game" • falco - "faust hand dispute" • Hans - "quoi frisbee disc" • oritslama - "dog shower grooming" • skeeze - "military soldiers sleeping" • strichpunkt - "doe fallow deer wild" • Robert Agthe - "Ostsee Prerow Fahrrad halten" • kaboompics - "bow tie tying" • maxmann - "pistol weapon hand gun" • stevepb - "clothes hangers coat hangers plastic hanger"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.