Loading

De Stal jaarverslag bouwen aan de toekomst

De Stal heeft zich in 2020 geconcentreerd op haar doelstelling en geconstateerd dat we doen waar we goed in zijn, namelijk het ondersteunen van cliënten met (complexe) psychiatrische problematiek.

Ook in een periode waarin de wereld op zijn kop stond door COVID, heeft De Stal laten zien continuïteit te kunnen bieden aan haar gezinnen. Het team heeft gezamenlijk gewerkt aan het leveren van een optimaal product. Hierbij is de voor De Stal kenmerkende verbinding in het team helpend geweest en tevens de pragmatische en structurele uitvoering van beleid rondom COVID. Dit heeft geleid tot het optimaal blijven functioneren van teamleden en het kunnen bieden van zorgcontinuïteit.

Een jaarverslag is een mooi moment om terug te kijken op wat er bereikt is. Met het betrokken en gedreven team van professionals hebben we veel kinderen en hun gezin een stapje verder kunnen helpen. Waarbij de cyclus van evaluatie en ontwikkeling vanzelfsprekend is in deze samenwerking. Op deze wijze wordt in een dialoog het hoogst haalbare resultaat bereikt. Gezamenlijk op weg naar optimale zelfredzaamheid!

Hoofddoelen 2020

In het beleidsplan 2016-2020 zijn de volgende hoofddoelen geformuleerd:

 1. De Stal is een financieel gezonde professionele organisatie
 2. De Stal staat bekend als een zorgverlener met een hoge standaard die op effectieve wijze kinderen en jongvolwassenen begeleidt met ontwikkelingsproblematiek.
 3. De Stal biedt haar werknemers een veilige, inspirerende werkplek. De werknemers zijn tevreden en zijn in hoge mate betrokken bij de bedrijfsvoering.

Resultaten in 2020

De Stal is een financieel gezonde professionele organisatie

Een gezonde financiële situatie is in 2020 ondersteund door het realiseren van de start van behandeling vanuit de niet-gecontracteerde sector. Daarnaast is de urenregistratie geoptimaliseerd.

Op het gebied van professionaliseren van de zorg zijn een aantal stappen behaald door het team van De Stal. Allereerst zijn van alle processen werkbeschrijvingen opgesteld en zijn de doelen van het ICT-beleidsplan gerealiseerd. De huidige cloudstructuur is effectief gebleken. De hiaten binnen professionaliteit waren wederom terug te vinden in het complementeren van de dossiers in Zilliz. In 2021 zal een oorzakelijke analyse gedaan worden ten aanzien hiervan. Er is geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van extranet binnen Zilliz, wat wel een wens was. Dit zal ook in 2021 opgepakt worden.

De Stal staat bekend als een zorgverlener met een hoge standaard, die op effectieve wijze kinderen en jongvolwassenen begeleidt met ontwikkelingsproblematiek.

De Stal heeft zich in 2020 verder ontwikkeld om bekend te komen te staan als een zorgverlener met een hoge standaard die op effectieve wijze kinderen en jongeren begeleidt. Er zijn in 2020, in verband met corona, meerdere online evenementen georganiseerd in het kader van het tienjarig bestaan van De Stal. Daarnaast blijkt uit de praktijk dat de zorgafdeling van Het Spookbos steeds meer bekend is binnen het zorgnetwerk in de regio. Door de overdracht van de taak fondsenwerving ontstaat er in 2021 weer meer ruimte om gebruik te maken van fondsenwerving. Er is daarnaast meer samenhang in de werkwijze gerealiseerd, welke afgerond wordt in 2021. Tevens is het proces rondom vervoer van cliënten verbeterd, de communicatie rondom de paarden verbeterd en is duidelijkheid gecreëerd rondom vervoer gekoppeld aan individuele begeleiding. De werking van de cliëntenraad is geëvalueerd en er is kritisch gekeken naar de inzet van scholing door de medewerkers. Voor 2021 bestaan er ontwikkelingskansen op het gebied van het optimaliseren van de scholingsmogelijkheden, het evalueren van de opgestelde samenhang in werkwijze en zal voortgegaan worden met het implementeren van het beleid rondom gezonde voeding.

De Stal biedt haar werknemers een veilige, inspirerende werkplek. De werknemers zijn tevreden en zijn in hoge mate betrokken bij de bedrijfsvoering.

Concluderend kan gesteld worden dat De Stal zich in 2020 verder heeft ontwikkeld in het realiseren van een veilige en inspirerende werkplek, waarbij werknemers tevreden zijn en in hoge mate betrokken bij de bedrijfsvoering. Teamleden geven de organisatie een 8,4 voor werkgeverschap. Ze voelen zich in hoge mate emotioneel en professioneel gesteund met een sterke teamverbinding. Ook wat betreft werkdruk en vervanging tijdens ziekte of vakantie zijn teamleden tevreden. Er zijn verbeteringen mogelijk wat betreft het implementeren van een structuur om elkaar feedback te geven.

Kwaliteit

In 2020 heeft De Stal op verschillende gebieden hard gewerkt om de hoogst haalbare kwaliteit van zorg te bieden aan haar cliënten. Dit is terug te zien in het behalen van het HKZ-keurmerk, de scholing van de medewerkers en de intervisie, waarbij inhoudelijke professionalisering aan bod is geweest. Ook de ouderraad en de cliëntenraad zijn onmisbaar om de randvoorwaarden te bewaken.

HKZ-keurmerk

De conclusie van de audit van het Keurmerkinstituut in 2020 was dat het kwaliteitsmanagement systeem van De Stal voldoet aan de norm en geschikt is voor implementatie van wet- en regelgeving en contractuele eisen. Organisatiedoelen worden bereikt, er is een heldere samenwerking tussen medewerkers in wat de organisatie beoogt voor de kinderen. De organisatie heeft effectief op de feiten gereageerd en de genomen maatregelen zijn doeltreffend. Het toepassingsgebied is geschikt voor certificatie en het certificatie advies is positief geweest voor 2020. In 2020 zijn er geen feiten geconstateerd en is er slechts een opmerking geplaatst. Deze opmerking was gericht op het feit dat niet bij alle wijzigingen in belangrijke processen vooraf een risico-analyse werd gedaan. De Stal heeft dit inmiddels passend in de processen verwerkt. De Stal is trots op het behaalde resultaat.

Scholing:

De Stal heeft het professioneel handelen van haar medewerkers hoog in het vaandel. Zij investeert jaarlijks in relevante scholing en stimuleert haar medewerkers in woord en daad de opgedane kennis te delen met het team. Medewerkers ontwikkelen zich inhoudelijk, o.a. door aan taakuitbreiding/vervanging te doen op het moment dat medewerkers daar behoefte aan hebben en tevens scholing te volgen. Binnen de jaarlijkse functioneringsgesprekken wordt aandacht besteed aan de individuele ontwikkeling van de medewerker op het gebied van inhoudelijke scholing.

In de tweewekelijkse Intervisie bijeenkomst wordt met het gehele team aandacht besteed aan casuïstiek en thema’s. Binnen deze bijeenkomsten zijn o.a. de volgende thema’s aan bod geweest:

 • Agressie
 • Activiteiten met paarden
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Gezamenlijk sturend werken
 • Psycho-educatie autisme en ADHD
 • Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
 • Registratie SKJ
 • AVG
 • Beleid Omgaan met seksualiteit binnen De Stal
 • Therapeutische inzet van de natuur

Daarnaast wordt tweemaal per jaar in de intervisie aandacht besteed aan het meedenken over het strategisch beleid van De Stal en de behaalde resultaten.

Ouderraad en clientenraad

Dankzij fijne feedback van de ouderraad en de cliëntenraad zijn er een aantal verbeteringen doorgevoerd op het terrein en in de begeleidingen.

Er zijn afspraken gemaakt over de aanwezigheid van een van de geiten in de speelweide. De kinderen vonden het niet prettig, omdat hij soms kan bokken. Er is afgesproken dat de kinderen de begeleiders vragen de bok in zijn hok te plaatsen als ze gaan spelen.

De cliëntenraad heeft aangegeven dat ze graag willen dat de fietsen beter onderhouden worden. Hiervoor is nu vanuit De Stal een aanspreekpunt aangesteld. Deze zorgt dat de fietsen minimaal twee keer per jaar worden gecontroleerd en gerepareerd waar nodig.

De cliëntenraad is tevreden met hoe schoon het terrein en de ruimtes eruit zien.

De cliëntenraad geeft aan dat de chillplek soms onder water staat. Dit wist De Stal niet en gaan ze in de gaten houden in de komende periode.

Er is uitleg gegeven aan de cliëntenraad over een aantal zaken waar zij vragen over hadden, zoals het beleid vanuit de regio vanaf januari 2021, het jaarverslag 2019 van De Stal, loslopen van de kippen, de schuilstal van de paarden en het niet mogen drinken van koffie door kinderen.

Actiepunten ouderraad:

Voor de kinderen en jongeren die logeren of clubs volgen bij De Stal was er in het najaar 2020 flinke onzekerheid. Ze dreigden zonder zorg te komen te staan nu De Stal deze zorg niet langer kon bieden en er geen passende alternatieven beschikbaar bleken te zijn in de regio. De ouderraad en clientenraad hebben zich met succes ingezet om te voorkomen dat deze groep zonder zorg zou komen te staan. Fantastisch werk!

De ouderraad heeft gevraagd of er regelmatiger berichten op facebook kunnen komen. Ze vinden de berichten van meerwaarde en er ontstaat een mooi beeld van wat er gedaan wordt bij De Stal. De taakeigenaar Facebook heeft dit aangepast en inmiddels worden er twee berichten per week geplaatst.

De caps zijn gecontroleerd en gecheckt of alles nog voldoet aan de Europese veiligheidsrichtlijnen. Een gedeelte van de caps is weggegooid. De overige caps voldoen aan de norm.

De ouderraad heeft input gegeven over de activiteiten rondom het tienjarig bestaan van De Stal en over de inrichting van de vakantiebegeleidingen. Deze input is verwerkt in de processen.

Tienjarig bestaan

In augustus 2010 is De Stal opgericht als onderdeel van Stichting Het Spookbos. Van augustus 2020 tot en met juli 2021 viert De Stal een jaar lang haar tienjarig bestaan. Vanwege de corona uitbraak kunnen momenteel geen evenementen op het terrein van Het Spookbos plaatsvinden. Om deze reden is gekozen voor online aandacht voor het tienjarig bestaan. Zo is op facebook een filmpje geplaatst over het ontstaan van De Stal.

Tevens is in november en december een bakchallenge gedaan. Hierbij konden bakcreaties ingeleverd worden, die beoordeeld werden op creativiteit, gezondheid en thema. In 2021 ontstaat er mogelijk weer ruimte om evenementen te organiseren als de corona uitbraak onder controle is. De Stal kijkt hier naar uit.

4 winnaars van De Stal Bake Off!

2020 in cijfers

Conclusie

In 2020 heeft De Stal zich kranig geweerd in de woelige wateren die de Corona pandemie veroorzaakt(e). De Stal is in staat gebleken de continuïteit van zorg te waarborgen, heeft haar processen flexibel aangepast om aan de behoefte van de cliënt te kunnen voldoen en is ook in staat gebleken oog te blijven houden voor het welzijn van de eigen medewerkers. Waar nodig werd extra coaching ingezet, zodat men zich kon aanpassen aan de nieuwe eisen. Uiteindelijk is het verzuimpercentage over 2020 slechts 1,1% geweest.

Dat de zorg niet aan kwaliteit heeft ingeboet blijkt uit de beoordeling van cliënten, ouders, zorgpartners en medewerkers: cijfers variëren van een 7,7 tot een 9,3!

Maar De Stal blijft kritisch kijken naar haar processen en zoeken naar mogelijkheden voor verbetering. In 2021 wil De Stal een beter balans vinden tussen investeren in kwaliteit en inkomsten genereren. Daarnaast is nog winst te behalen op het gebied van de professionaliteit door bijvoorbeeld de dossiercheck effectiever te laten zijn. Voor 2021 bestaan er ontwikkelingskansen op het gebied van het optimaliseren van de scholingsmogelijkheden, het evalueren van de opgestelde samenhang in werkwijze en zal voortgegaan worden met het beleid rondom gezonde voeding. Er zijn verbeteringen mogelijk wat betreft het implementeren van een structuur om elkaar feedback te geven.

Kortom: genoeg uitdagingen om in 2021 mee aan de slag te gaan te midden van de bijzondere situatie die de Coronapandemie met zich meebrengt!

Credits:

Gemaakt met een afbeelding van Counselling - "building blocks children toys build"