Loading

Familljendag FC Brouch 16 Juni 2018

Den FC Brouch hat ob hiren traditionellen Familljendag a gelueden.

Traditiouns Gruppefoto

Et waren vill Kanner, Elteren a Frënn vun dem FC Brouch komm, esou dass engem flotten Dag, näischt méi am Wee stoung.

Déi grouss Fussball Darts Scheif war och erëm um Rendez-vous, wou et dreems goung, wien déi meeschten Punkten géing schéissen. Gewënner, bei de Kanner aus den Alterskategorien an d'Elteren sinn mat engem klengen Cadeau belount ginn.

Fir den Honger an Duscht war och gesuergt, dass keen mat Bauchwéi huet missen heem goen.

Iessen an Drenken

Eppes wat Kanner immens flott fannen, ass Gesichter molen. Merci dem Claudine an Nadine.

Fussball ass och gespillt ginn, an hei waren grouss Matcher ugesot.

Bambinis hunn géint Mammen gespillt a mat 1 - 0 gewonnen. Och géint Pupillen ass et mat engem 1 - 0 ausgaangen. Eis 1 Equipe hat och keng Chance an Bambinis hunn mat 1 - 2 den Sack zou gemaach. Den leschten Match géint Pappen hunn se och dominéiert an 1 - 0 gewonnen. Esou ass dem Veräin seng Zukunft geséchert.

Hei nach e puer Resultater vun eisen Matcher déi iwwert den ganzen Mëtteg gelaf sinn.

Pupillen - Pappen 2 - 3 / Pupillen - Mammen 1 - 2 no 11M / 1 Equipe - Jugendtraineren 2 - 4 / Poussins - 1 Equipe 2 - 3 no 11M / Scolaires - Traineren 4 - 5 no 11M / Mammen - Pappen 1 - 3

MERCI, all deenen déi gehollef hunn, fir dass mir e schéinen Nomëtteg konnten verbrengen, zu Bruch um Terrain.

Eis Darts Arbitteren

Eis Geld Schlaangen

Fan Shop

Eisen Fotograf

E pur flott Impressiounen vun Uewen.

Déi meischten Trainingspräsenzen haten dës Spiller

Eng flott Initiative, déi vill Succèe hat, war eng Fotobox, wou och jiddereen eng Erënnerungsfoto konnt mat heem huelen. Hei soen mir Fotobox.lu Merci, dass dëst konnt realiséiert ginn.

Hei flott Biller aus der Fotobox

Credits:

©FC Brouch

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.