Multimediju programma Jeb tehnoloģijas un žurnāliska vidusskolā

Prasmes darbā ar multimediju programmām dod iespēju gan veidot profesionālu karjeru, gan izmantot šīs prasmes daudzās dzīves jomās. Profesijas, kuras nav piesaistītas dzīvesvietai un tautībai - programmētājs, dizaineris, tulks, sociālo mediju speciālists "youtuber"

Sadarbībā ar programmētājiem no starptautiskā digitālo mediju un programmēšanas uzņēmuma

77 agency

Un multimediju speciālistiem no Latvijas polulārākā ziņu portāla

tvnet.lv

Profesionāla ievirze multimediju jomā - elektroniskie mediji; prezentāciju, video, audio veidošana, datordizains.

Kritisko domāšanu, žurnālistikas pamatprincipus un starptautisko sadarbību apgūst padziļinātā angļu, vācu un krievu valodas apguvē, kā arī starptautisko projektu ietvaros

Pāvilostas ekoloģiskā vide veicina tehnoloģiju un ekoloģiskās domāšanas pilnveidi, kas tiek apgūtas dabaszinību stundās.

Personības attīstība ar vizuālās mākslas, mūzikas un žurnalistikas palīdzību. Prasmi uzstāties izkopj retorikas un publiskās runas nodarbībās.

Pāvilostas vidusskola - mūsdienīgas zināšanas,

multimediju prakse

ekoloģiskā un drošā vidē

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.