Guns n' roses poster design

Poster design

Dette design har jeg lavet på baggrund af nogle billeder og ønsker min storebror havde til en poster. Opgaven er udarbejdet i Adobe Photoshop.

© 2017 Rikke Louise Carlsson

Anvendte billeder til posteren

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.