Opdracht 1 Ingress Gameplay

Ingress is een game gemaakt door Nyantic Labs. Dit zelfde mechanincs hebben ze gebruikt voor de Pokemon GO game.

De game speel je door middel van lopen in de buiten wereld. Je moet “Portals” zoeken die je in de echte wereld kunt vinden via je telefoon. Je moet er op klikken en hacken. Voor elke hack krijg je items en xp. Je moet met je vinger de scherm in gedrukt houden en de portal aanvallen. Wanneer de portal geneutraliseerd is kun je hem capturen.

Je krijgt steeds nieuwe missies. Op ele portal moet je Resonators droppen, zodat je energy en xp krijgt. De resonator verdedigt joun portal.

Wat je eigenlijk alleen hoef te doen om te spelen is klikken, slepen, dingen ingedrukt houden en veel lopen en zoeken. Veel plekkjes zoals monumenten of parken hebben Portals die je kunt overnemen.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.