Loading

Kartlegging av naturmangfold

Kartlegging av naturmangfold Naturtjenester i nord utfører kartlegging er hvor informasjon om utbredelse av naturtyper og arter innhentes/stadfestes , grunnlagsdata som kan brukes for beslutninger i bl.a arealforvaltning.

Vi kartlegger natur etter systemet Natur i Norge (NiN 2.0) og DN håndbok 13 og 15, det vil si naturtyper på land og i ferskvann.

Artskartlegging som også er en del av vår virksomhet fokuserer særlig på forvaltningsrelevante arter, dvs arter på norsk rødliste, ansvarsarter eller fremmede arter. Vi gjennomfører også spesialkartlegginger av enkeltarter og overvåking av fugl.

Det varierte norske landskapet har mange naturtyper og er leveområdet til mange arter.
Det er et nasjonalt miljømål om at utviklinga til truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres.

Det er kvalitetssikrede miljødata om naturtyper som også skal brukes som grunnlag for beslutninger i arealforvaltning. NiN systemet er et verktøy for å kartlegge disse utvalgte naturtypene.

Hvor?

Kartlegging av naturtyper prioriteres i områder med stor aktivitet og utbyggingspress, hvor det også er sannsynlig at man vil finne trua natur eller naturtyper som har viktige oppgaver i et økosystem. Disse pressområdene kan for eksempel være områder som er aktuelle for utbygging, eller områder som er påvirket av annen endring i arealbruk eller klimaendringer.

Vi påtar oss både små og store oppdrag, og samarbeider gjerne med andre rådgivere/konsulenter eller forskningsinstitusjoner om de største oppdragene.
Created By
Silja Sletten
Appreciate

Credits:

Trond Johnsen