Prosiect Nofio Ysgolion Conwy

Mae Prosiect Nofio Ysgolion Conwy wedi bod yn gweithio gyda 14 ysgol gynradd i ddarparu gwersi nofio mewn modd gwahanol; Gwersi Nofio Dwys

Mae disgyblion blwyddyn 6 yn yr ysgolion yma wedi bod yn cymryd ran mewn bloc o wythnos o wersi nofio dwys (bob diwrnod am 45 munud am wythnos). Y rheswm dros newid y ffordd yma o ddysgu nofio yw i weld os yw hyn yn cyfrannu mwy tuag at nod Conwy i gael pob plentyn yn medru nofio erbyn gadael ysgol cynradd.

Mae'r arwyddion cynnar yn awgrymu bod y modd yma o ddarparu gwersi yn cael dylanwad positif iawn ar allu'r disgyblion i nofio.

Dyma rai o'r ffigyrau sydd gennym ni hyd hyn yn dilyn wythnos o wersi dwys (i'w gymharu â data diwedd flwyddyn 2015/16).

Mae'r adborth wrth yr ysgolion hyd hyn wedi bod yn hynod o bositif. Mi fydd yr ysgolion yma hefyd yn derbyn wythnos ychwanegol o wersi dwys yn ystod tymor yr Haf. Rydym yn gobeithio bydd canran hyd yn oed yn uwch yn pasio'u asesias nofio yn ystod yr wythnos ychwanegol yma.

Credits:

Created with images by tpsdave - "swimmers swimming race" • ~ezs - "Swimming" • Lateral Support - "001"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.