VIL DU HØRE MER OM HVORDAN OPPNÅ PERSONLIG OG FAGLIG UTVIKLING GJENNOM NETTVERKSBYGGING? MADAM MEYER KICK OFF

Formålet med nettverket Madam Meyer er å bidra til å sikre vekst i regionen gjennom flere kvinnelige nøkkelpersoner!

Servering

Informasjon

Inspirasjon

Bli kjent med flere kvinner som også ønsker å utvikle seg!

Kanitna i Namdalshagen, Namsos. 16. februar kl 16.30-18.30.

Påmelding her innen 14. februar.

Hanne Falstad fra NHO - pådriver og leder av flere kvinnenettverk kommer!

Created By
Rina Skjæran
Appreciate

Credits:

Created with images by geralt - "play stone network networked"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.