Språknormering Av Anne høgdahl skjærseth - 01.12.16

Først er det lurt å skjønne hva denne oppgaven går ut på - hva er normering? Språknormering er en bevisst prosess der språkets nyord, bruk og utvikling blir holdt innenfor bestemte rammer. En måte å gjøre dette på er å lage målsetninger om hvordan språket skal være og styre normeringen etter dette.

Språkdebattens betydning for normeringen

Først skal jeg ta for meg den norsk språkdebatten fra 1900 og frem til i dag, og hvis hvordan den har påvirket normeringen. Jamstillingsvedtaket ble vedtatt av Stortinget i 1885. Det gikk ut på at landsmålet (Nynorsk) og dansk/norske(bokmål) skriftspråket skulle likestilles. Dette vedtaket var starten på en langvarig språkdebatt som fortsatt er sentral i dag.

Det norske folket har i langtid vært delt inn i forskjellige meningsgrupper. I hovedtrekk var det de konservative som ville beholde skriftspråket stabilt, og forholde seg til riksmålet slik det hadde vært i århundre. De mente også at det det muntlig språket skulle tilpasses skriftspråket og ikke motsatt. Radikalistene sto for det stikk motsatte. Skriftspråket skulle endres i takt med taleformen. Og det skulle være frie rettskrivningsrammer. Dette speilet det frie og moderne demokratiet som vokste i samfunnet.

I 1907 ble vedtaket videreført ved at norske skoleelever måtte lære seg å skrive både landsmål og det dansk/norske skriftspråket. Med 1907 reformen var det også første gang gramatisk valgfrihet ble brukt til normering.Det ble innført en reform i 1917 i forbindelse med samnorsk debatten som gjorde at begge landsmålene fikk mer bestemt og konsekvent skrivform.

Samnorsk

Knud Knudsen (til venstre) - forkjemper for bokmål og Ivar Aasen (til høyre) - nynorskens far

Samnorsk debatten var en viktig del av den norske språkdebatten og normeringen på starten av 1900-tallet. Språkdebattens hovedmål var til å starte med å samle de to skriftspråkene til ett. Dette medførte samtlige skriftspråkreformer.

1901: Modernisering av Aasen's skriftspåk mal. Gradvis tilnærming til riksmål.

1907: Mange ord i riksmålet ble erstattet av mer norske ord. Det førte til sentrale brudd med det danske skriftspråket. Mange vil her tolke det som at det norsk/danske skriftspråket ble til riksmål. For eksempel ble "kage" til "kake".

1910: Enda en modernisering av Aasens skriftspråk.

1917: Det ble innført en reform som rammet begge målformene. Med reformen ble det valgfrie alternativer for mange ord, men som var like på landsmål og riksmål. Dette ble innført for å gjøre sammensmeltingen av de to skriftspråkene lettere.

1929: Begrepene nynorsk og bokmål erstattet landsmål og riksmål.

1938: Arbeiderpartiet hadde et klart mål under regjeringsperioden sin: smelte sammen bokmål og nynorsk til et felles språk - samnorsk. Da de vedtok reformen om samnorsk i 1938 møtte den sterk motstand. Mange av de valgfrie formene fra 1917 reformen ble nå obligatoriske. Dette regnes som den nærmeste reformen som ble innført for innføringen av samnorsk. Etter 2. verdenskrig forsvant derfor den sterke samnorske debatten.

Normeringen etter 2. Verdenskrig

Den hete diskusjonen som hadde vært i mellomkrigstiden ble nå roet. Både nynorsk og bokmål tilhengerne ble sterkere i troen på å holde sitt eget skriftspråk selvstendig.

Bokmålets fremvekst: Bokmål har alltid vært det dominerende skriftspråket. I 1944 derimot hadde nynorsk sterk oppsving, men den var kortvarig og siden den tid har nynorsk blitt mindre og mindre dominerende i det norske skriftspråket. Det er flere årsaker til at bokmål har hatt en større spredning enn nynorsk. En viktig årsak er urbaniseringen.

Normeringsprosjektet: I perioden etter 2. Verdenskrig ble det også innført skriftspråkreformer, deribalnt i 1958 og 1981. De omhandlet både strengere og friere måter å skrive bokmål og nynorsk på. Et viktig middel for normeringen i Norge var opprettelsen av det Norsk Språknemnd i 1952. De hadde i oppgave å rådgi politikerne i spørsmål om språkdebatten.

1972: Det Norske Språkrådet ble opprettet, og erstattet Den Norske Språknemnd. De tar for seg nye rettskrivningsreformer, forholdet mellom bokmål og nynrosk og mye mer. Dette gjorde det lettere for politikerne å vedta nye gode språkreformer. Språkrådet satt straks i gang med innføringen av nye rettskrivingsreformer. I 1979 kom en omfattende rettskrivningreform.

1970-tallet: Dialektbølgen oppstod, det var en oppsving blant dilektenes popularitet. For de fleste i Norge er det viktig å beholde dialekter som noe eget norsk. Nynorske er fortsatt obligatorisk i norsk skole, og nynorsken er viktig for mange.

Modernisering og engelsk press

Språkdebatten i nyere tider er ikke lenger preget av hvorvidt bokmål og nynorsk skal bli et felles språk, heller om hvordan vi skal bevare det norske språket. Medias styrke i samfunnet har mange positive sider, men for bevaringen av det norske språket er det ikke like positivt. Engelske ord og uttrykk truer det norske språket stadig mer og mer.

Kebabnorsk har oppstått blant minioritetsgrupper i Norge, og blitt en utbredt talemåte blant ungdommer. Dette skyldes i stor grad økt innvandring fra Øst-Europa, Afrika og Asia.

Økt innvandring er en viktig faktor til det spredte engelske presset i Norge. Fåtallet av norske innvandrere kan norsk, og må benytte seg av engelsk for å kommunisere. Det er en pågående konflikt om hvor streng det skal være med norskopplæring for nye bo settere i Norge.

Domenetap (språket utgår i flere sektorer) skjer flere steder i Norge. Deriblant norske bedrifter og store deler av musikkverden. Det er engelsk som er det nye dominerende språket. Det norske talespråket er spesielt utsatt. Man hører stadig flere engelske uttrykk og ord som kommer inn i det norske ordforrådet.

Det Norske Språkrådet har vært et viktig organ som har jobbet mot det moderne presset på norsk språk. Blant annet begynte de å dele ut diplom til virksomheter som valgte gode norske navn, fremfor internasjonale. De jobber også aktivt for å hindre domenetap. Både i dette arbeidet og et annet prosjekt om fornorskning i IT-sektoren er det egne handlingsplaner som har blitt opprettet.

Kilder

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.