Pomlad na domačem vrtu

Pomlad je prišla tudi na Brezje inna vrtu je začelo vse cveteti. Sprehodila sem se skozi vrt in poslikala nekaj najlepših utrinkov.

Brezje april 2017

Poslikala in obdelala Inge Kondrič

Created By
INGE KONDRIČ
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.