" ZA DVA GROŠA USODE " NOVOLETNA PLESNA PREDSTAVA - Osnovna šola Dobrova

V soboto 17.12.2016 so učenci PK Panorama iz Osnovne šole Dobrova in plesni klub Forma iz Viča , pripravili plesno predstavo za zaključek leta. Predstavo je pripravila Nataša Potočnik s svojo ekipo.

Avtor slik in obdelave Inge Kondrič

Dobrova , 17.12.2016

Created By
INGE KONDRIČ
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.