Clavichord Middeleeuws 15e eeuw

Clavichord Middeleeuws

15e eeuw, B - f''

€ 3400,-

Dit relatief eenvoudige clavichord geeft zeer goed het klankidioom van de 15e eeuw weer, evenals de toepassing van dit instrument. Het werd oorspronkelijk gebruikt om koorwerken te kunnen spelen en om goed intervallen te kunnen zingen.

Rijksmuseum Amsterdam, Maria, Jozef en drie engelen, Adriaen van Wesel, ca. 1475 - ca. 1477

Nog vaak te zien in schilderijen en beeldhouwwerken zijn de middeleeuwse clavichorden. Op de afbeeldingen zie je het instrument waarvan dit clavichord is afgeleid.

Henri Arnaut de Zwolle (1400 - 1466), geneesheer, astronoom, astroloog, organist
Clavichord no. 2, Musikinstrumenten Museum Leipzig

Het is alleen mogelijk aan de hand van tekeningen en afbeeldingen een goedspelend en klinkend middeleeuws clavichord te maken.

Als u vragen heeft over maatwerk oplossingen, bestelling en vervoer:

Created By
D.J. Verwolf
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.