Loading
Lata 90 XX w. Przedstawiciele środowiska gdańskich mediewistów. Od lewej stoją: Sobiesław Szybkowski, Wiesław Długokęcki, Jan Powierski, Beata Możejko, Błażej Śliwiński, Andrzej Rodziewicz i Janusz Trupinda

Pomysł publikowania drukiem periodyku, który prezentowałby osiągnięcia gdańskiego i polskiego środowiska naukowego zainteresowanego badaniami nad historią średniowiecza, narodził się wśród mediewistów związanych z Instytutem Historii Uniwersytetu Gdańskiego przed 1994 r. Wcielili go w życie: prof. dr hab. Jan Powierski i prof. dr hab. Błażej Śliwiński. Pierwszy tom Gdańskich Studiów z Dziejów Średniowiecza (bo taki tytuł zyskało wydawnictwo, które ukazało się drukiem w 1994 r. zredagowali i przygotowali właśnie Jan Powierski i Błażej Śliwiński. Następnie tomy 2 do 15 samodzielnie przygotował od strony redakcji naukowej Błażej Śliwiński. W 2011 roku tom 16 ukazał się pod redakcją Beaty Możejko, Marka Smolińskiego i Sobiesława Szybkowskiego. W tej chwili trwają prace nad 24 tomem studiów. Jego druk przewidywany jest w 2021 r. Od 1999 roku opieka merytoryczna i redakcja „Studiów z Dziejów Średniowiecza” należy do Zakładu Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Gdańskiego (wcześniej Zakład Historii Powszechnej, po podziale w 1997 Zakład Historii Powszechnej i Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii). Ważnym momentem w dziejach czasopisma była zmiana jego tytułu. Na wyraźne życzenie ówczesnego wydawcy (Muzeum Zamkowego w Malborku) w 2004 r. „Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza” zmieniły swą nazwę na „Studia z Dziejów Średniowiecza”. Celem tej zmiany było zaproszenie autorów przygotowywanych tekstów do otworzenia się na tematykę, która sięgałaby poza historię regionalną czy krajową i dotykała zagadnień z historii średniowiecza powszechnego. Z kosmetyczny zabieg związany z próbą usystematyzowania sposobu publikacji Studiów… uznać można rezygnację z podtytułów. Towarzyszył one każdemu numerowi czasopisma, aż do numeru 17. W 2017 r. redakcja czasopisma, w miejsce numerów wprowadziła tomy (od tomu 21). Studia z Dziejów Średniowiecza były wydawane przez kilka wydawnictw Tomy 1-3 opublikowało Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, tomy 4-5 Wydawnictwo Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, tomy 6-7 gdańskie Wydawnictwo Officina Ferberiana, tom 8 gdańskie Wydawnictwo Officina Ferberiana i Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, tom 9 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i WiM, tomy 10-16 Muzeum Zamkowe w Malborku, tom 17-18 Wydawnictwo DiG, tom 19-20 Wydawnictwo DiG oraz Edition La Rama, tom 21-23 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Wydaje się się więc, że po latach i zatoczeniu wydawniczego koła „Studia z Dziejów Średniowiecza” wróciły do „domu”.

Praktycznie od początku wprowadzenie w Polsce punktów, którymi obdarzano autorów publikacji naukowych „Studia z Dziejów Średniowiecza” (a wcześniej „Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza” posiadaniem takich punktów zawsze się legitymowały. W zależności od okresu ich liczba wahała się od 5 do 9. W ówczesnym systemie punktowania wydawnictwa naukowych w randze artykułów nie było więc to wcale mało. Z pewnych, niezbyt dla nas jasnych powodów, komisja powołana w 2019 r. do oceny czasopism naukowych (co stanowiło podstawę do przyznania punktów) i działająca przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyznała żadnych punktów Studiom z Dziejów Średniowiecza (Komunikat w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.07.2019). Wśród członków tej komisji nie znalazł się żaden mediewista!!! Przedstawiciele tego niechlubnego gremium na długo pozostaną w pamięci środowiska mediewistycznego. Szczęśliwie inne zdanie o „Studiach z Dziejów Średniowiecza” mają instytucje indeksujące czasopisma naukowe (przykładowo Erih+ lub Index Copernicus Value (ICV)), w bazach, których Studia od pewnego już czasu funkcjonują. Odmienny sąd na temat wartości czasopisma mają też choćby historycy piszący recenzje artykułów publikowanych na łamach „Studiów z Dziejów Średniowiecza”.

„Studia z Dziejów Średniowiecza” ukazują się drukiem w cyklu rocznym. Do dziś opublikowano 23 tomy czasopisma. Obecnie pismo jest redagowane przez prof. dr hab. Beatę Możejko, dr. hab. prof. UG Marka Smolińskiego i dr. hab. prof. UG Sobiesława Szybkowskiego. W radzie czasopisma zasiadają także: doc. mgr Robert Antonín Ph.D. (Uniwersytet w Ostrawie, Czechy), dr Julia Burkhardt (Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy), dr Marcin Grulkowski (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Polska), prof. mgr Libor Jan Ph.D (Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy), dr hab. Ireneusz Milewski, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska), prof. dr Balázs Nagy (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Central Europe University, Budapeszt, Węgry), doc. mgr Martin Nodl Ph.D. (Centrum medievistických studií, Praga, Czechy), dr Paul Srodecki (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Niemcy), prof. dr hab. Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński, Polska), dr hab. Adam Szweda, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska), prof. dr Justyna Wubs-Mrozewicz (Universiteit van Amsterdam, Holandia). Prezentowane czasopismo od lat jest forum dyskusji naukowej badaczy z wielu polskich ośrodków naukowych. Oprócz części przeznaczonej dla publikacji artykułów naukowych, „Studia” posiadają też część przeznaczoną na polemikę naukową. Kilkakrotnie „Studia” udostępniały swe łamy badaczom, którzy w różny sposób spoglądali na określone problemy badawcze i pragnęli swe poglądy wyartykułować drukiem. Swoje artykuły, oprócz polskich badaczy, zamieszczali w Studiach z Dziejów Średniowiecza historycy z Czech, Węgier, Białorusi, Rosji, Niemiec, Szwajcarii, Holandii, Ukrainy, Słowacji i Izraela. Czasopismo skupia zainteresowanie tak historyków, archeologów, jak i filologów. Nie tylko prezentuje szeroki wachlarz tematyczny i chronologiczny badań naukowych, ale też przyczynia się do promowania młodej kadry naukowej – osób często stojących u progu przyszłej kariery i przygody związanej z uprawianiem nauki .

W ramach „Studiów z Dziejów Średniowiecza” opublikowano dotychczas:

nr 1: Ludzie, władza, posiadłości, pod red. Jana Powierskiego i Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 1994

Wstęp (J. Powierski, B. Śliwiński); K. Bruski, Rycerz pomorski Węgrzysz z Cisewai jego potomkowie; D. Dekański, Z dziejów opactwa cysterskiego w Oliwie ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zmian majątkowych w latach 1308–1342; W. Długokęcki, Nowy Staw w okresie krzyżackim (XIV wiek – I poł. XV wieku); B. Możejko, Jeszcze o staroście generalnym Wielkopolski Wierzbięcie; A. Paner, Okoliczności przeniesienia reliwkii świetego Wita do St. Denis i Nowej Korbei w świetle „Translatio Sancti Viti Martyris” – najstarszego narracyjnego źródła korbejskiego; J. Powierski, Studia nad polityką Krzyżaków i ich sąsiadów w początkach XIV wieku (część I); A. Regliński, Zmiany wielkich dostojników krzyżackich w latach 1309–1315; B. Śliwiński, Podsędek sandomierski Prandota i małopolscy Odrowążowie w II połowie XIV wieku; K. Bruski, W. Długokęcki, Dwa dokumenty krzyżackie dla klasztoru cystersów w Pelplinie z lat 1314–1315

nr 2: Polska, Prusy, Ruś. Rozprawy ofiarowane prof. zw. dr. hab. Janowi Powierskiemu w trzydziestolecie pracy naukowej pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 1995:

Wstęp (B. Śliwiński); Bibliografia publikacji prof. dr hab. Jana Powierskiego za lata 1965–1994 (D. Dekański, B. Śliwiński); K. Bruski, „Kossengelt” wśród ciężarów prawa polskiegow komturstwie gdańskim w XIV I XV wieku; M. Cetwiński, Wachlarzyk św. Jadwigi; D. Dekański, Z najnowszych badań nad męskimi organizacjami zakonnymi Pomorza Gdańskiego okresu średniowiecza; W. Długokęcki, Południowo-zachodnia granica komornictwa olsztyńskiego w I połowie XV wieku; Z. Guldon, Handel Polski z Mołdawią, Nowoserbią i Chersoniem w końcu XVIII wieku; J. Gzella, Związki rodzinne małopolskiej elity władzy w okresie rządów Ludwika Węgierskiego jako czynnik awansu; J. Hauziński, Templariusze w Małopolsce – legenda czy rzeczywistość?; K. Jasiński, Projekt habsbursko-piastowskiego małżeństwa z początku lat dwudziestych XIV wieku. (Narzeczeństwo Kazimierza Wielkiego z Anną Habsburżanką); F. Kiryk, Przyczynek do historii Włochów w Krakowie; 506; B. Możejko, System przyjmowania ogólnej nazwy – nomen genealogiae – na przykładzie rodu Świnków; J. Pakulski, W sprawie przynależności rodowej średniowiecznych dziedziców Trągla; D. Pandowska, O nazwie Selencji raz jeszcze; B. Popielas-Szultka, Rozwój wielkiej własności ziemskiej cysterek koszalińskich od XIV do początków XVI wieku; A. Rodziewicz, O dacie elekcji Jana Muskaty na biskupstwo krakowskie; E. Rymar, Międzynarodowy kontekst genezy przywileju raweńskiego w sprawie lenna pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem roli arcybiskupstwa magdeburskiego; F. Sikora, Grzymałowie z Businy w służbie Władysława Jagiełły; S. Szybkowski, Gniewosz z Dalewic i Elżbieta Warszówna. Szkic z życia małopolskiej elity I połowy XV wieku; A. Szymczakowa, Jeńcy sieradzcy spod Chojnic w 1454 roku; J. Szymczak, Z otwartą przyłbicą. Wojskowa i kulturowa rola hełmu w średniowieczu; B. Śliwiński, W sprawie elekcji Władysława Łokietka na księcia Pomorza Gdańskiego w lutym/marcu 1296 roku; J. Tęgowski, Małżeństwo Tomka z Węgleszyna z Anną Świnkówną; S. M. Zajączkowski, Uwagi nad dziejami miasta Żychlina (do lat siedemdziesiątych XVI wieku); J. Zdrenka, Materiały do historii (Święców)-Puttkamrów w XIV wieku

nr 3: Władcy, mnisi, rycerze, pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 1996:

Wstęp (B. Śliwiński); K. Bruski, Najdawniejszy przywilej lokacyjny Gdyni z 1362 roku; W. Długokęcki, Spór gdańsko-krzyżacki o opłaty w Wielkim Młynie w I połowie XV wieku; J. Iluk, Antyczne początki średniowiecznego antyjudaizmu (cz. I); B. Możejko, Uwagi nad genealogią kasztelana bieckiego Pawła Złodzieja z rodu Niesobiów; D. Pandowska, Wincentyńska transformacja kroniki Galla Anonima na przykładzie przekazu o walkach z Pomorzanami; A. Paner, Studia czy dyplomacja? Włoska podróż Iwona Odrowąża; J. Powierski, Studia nad polityką Krzyżaków i ich sąsiadów w początkach XIV wieku (cz. II); A. Rodziewicz, Data śmierci biskupa krakowskiego Prokopa; M. Smoliński, Geneza joannitów zagojskich w świetle początków zakonu w Niemczech, Czechach i na Morawach oraz związków rodzinnych Kazimierza Sprawiedliwego; S. Szybkowski, Kariera Mikołaja Cebulki z Czechowa w służbie wielkiego księcia Witolda (1407–1430); B. Śliwiński, Śmierć wojewody krakowskiego Włodzimierza w walce z najazdem mongolskim w 1241 roku; J. Trupinda, Herezja Wolnego Ducha na ziemiach polskich i w Prusach; A.Wirski, Działalność arcybiskupa hambursko-bremeńskiego Adaberta Wielkiego (1043–1072) na tle sytuacji we wschodniej strefie Bałtyku; J. Zdrenka, Dalsze materiały do historii (Święców)-Puttkamerów XIV–XV wieku

nr 4: Krzyżowcy, kronikarze, dyplomaci, pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk–Koszalin 1997:

Wstęp (B. Śliwiński); K. Bruski, Dziedzice Rzucewa i Osłonina w XIV i XV wieku; W. Długokęcki, Zaginione dwory krzyżackie w okolicach Malborka.Uwagi do badań nad osadnictwem na Żuławach Wielkich w średniowieczu; M. Gładysz, W sprawie udziału polskiego ksiecia w II krucjacie jerozolimskiej (1147–1149); J. Iluk, Antyczne początki średniowiecznego antyjudaizmu. Cz. II; B. Możejko, Rozmowa komtura ostródzkiego Wolfa von Sansenheim z Janem Świnką z Chojnowa. Przyczynek do kwestii działalności wywiadu z okresu wojny polsko-krzyżackiej z 1432 roku; B. Nowak, Poraici w konfederacji Maćka Borkowica w 1352 roku; P. Oliński, Otoczenie księcia lubiszewskotczewskiego Sambora II; J. Powierski, Czas napisania kroniki przez Mistrza Wincentego; E. Rymar, Zjazd kaliski z 1310 roku w związku ze sprzedażą Pomorza Nadwiślańskiego Zakonowi Krzyżackiemu; M. Smoliński, Kontakty joannitów z kanonikami regularnymi, premonstratensami i bożogrobcami w XII i XIII wieku (przede wszystkim na terenie Czech, Moraw, Polski i Śląska) z uwzględnieniem fundacji szpitalników kujawskich; S. Szybkowski, Krzyżacki szpieg, lubelski mieszczanin i sandomierski chorąży. Kilka uwag w sprawie badań prozopograficznych personelu kancelarii wielkiego księcia Witolda; A. Szweda, Dokument starosty generalnego wielkopolskiego, Przecława z Gułtów z 24 stycznia 1369 roku; B. Śliwiński, O tzw. chorągwi gniewskiej w bitwie pod Grunwaldem; J. Trupinda, Przekazy Dusburga o biskupie chełmińskim Heidenryku i Leszku czarnym. Ze studiów nad ideologią krzyżacką; A. Wirski, Bóstwo morskie pogańskich Pomorzan; J. Zdrenka, Dokument Kazimierza IV, księcia słupskiego dla Ścibora Ściborowica z 1371 roku

nr 5: Szlachta, starostowie, zaciężni, pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk–Koszalin 1998:

Wstęp (B. Śliwiński); Wspomnienie o Profesorze Kazimierzu Jasińskim (J. Zdrenka); M. Bruszewska-Głombiowska, Powstanie oraz pierwsze donacje dla klasztoru augustianów w Swornigaciach na Pomorzu Gdańskim; D. Dekański, Rzeczywiste imię świętego Jacka; W. Długokęcki, Geneza miasta Tczewa; M. Gładysz, Udział Polski w V krucjacie lewantyńskiej (1217–1221); K. Ginter, Rycerskie łupy wojenne i ich podział w średniowiecznej Polsce; T. Grabarczyk, Zaciężni piechurzy z terenu Pomorza Gdańskiego i Prus w latach 1471–1498; T. Maciejewski, Wilkierz gdański z czasów krzyżackich (1435–1448); B. Możejko, Kuchmistrz dworu królewskiego i starosta bielski Olechno Sakowicz; K. Polejowski, Stan i potrzeby badań nad posiadłościami zakonu krzyżackiego w krajach romańskojęzycznych w średniowieczu (ze szczególnym uwzględnieniem Królestwa Francji); J. Powierski, Czy siedziby Chorwatów „Powiesti wriemiennych let” mogły leżeć na wschód od Dniepru?; Ł. Skupny, Rola średniowiecznego kultu świętego i wiary w cuda na podstawie „Zlotej Legendy” Jakuba de Voragine; M. Smoliński, W sprawie domów joannickich w Starogardzie i Lubiszewie w bulli papieża Grzegorza IX z 1238 roku; S. Szybkowski, Starsza linia Pomianów Kłobskich. Potomstwo Jarosława Jarandowica; J. Szymczak, Broń palna w arsenałach zamkowych i miejskich w Polsce XV wieku; M. Szymecka, Otoczenie księcia słupsko-dobrzyńskiego Kaźka; B. Śliwiński, Wokół procesu gdańskiego z grudnia 1306 roku; J. Trupinda, Biblijne i literackie zapożyczenia w kronice Piotra z Dusburga. Próba częściowej rekonstrukcji warsztatu pisarskiego; A. Wirski, Polska i Polacy w „Gesta Hammburgensis ecclesiae ponitificum” Adama z Bremy; J. Zdrenka, Krokowscy i dobra Krokowa w I połowie XV wieku

nr 6: Książęta, urzędnicy, złoczyńcy, pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 1999:

Wstęp (B. Śliwiński); K. Bruski, Rycerstwo w komturstwie gniewskim (1282–1454) – posiadłości i udział w życiu politycznym; W. Długokęcki, Z dziejów rybołówstwa na Zalewie Wiślanym w średniowieczu. Rybołówstwo kajtlowe; M. Gładysz, O zapomnianych polskich krzyżowcach – kilka uwag na marginesie wypraw jerozolimskich księcia Henryka Sandomierskiego i Jaksy z Miechowa; A. Gut, Wizerunek władcy w świetle areng dokumentów księcia szczecińskiego Barnima I (1220–1278); M. Hlebionek, Rokowania polsko-brandenburskie w I połowie XIV w.; B. Możejko, Zbrodnia księdza Jana z Sarnowa herbu Godzięba w Gdańsku. Okoliczności śmierci ławnika gdańskiego Pawła Dormheyna w 1481 r.; K. Polejowski, „Beauvoir” czy „Beaufort”? O pochodzeniu przydomku wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego Karola z Trewiru; B. Popielas-Szultka, W poszukiwaniu osady Białkowo. Karta z dziejów miasta Słupska; J. Powierski, Nazwa strugi Weronica. Ślad po nadbałtyckich Wenetach?; M. Smoliński, Polski książę w dokumencie cesarza Fryderyka II Hohenstaufa z 26 IX 1212 r.; S. Szybkowski, Rządy Kazimierza (Kaźka) Bogusławica w ziemi bydgoskiej. Jeszcze o otoczeniu księcia słupsko-bydgosko-dobrzyńskiego; A. Szweda, Stronnictwo starosty Domarat z Pierzchna w czasie wojny domowej w Wielkopolsce; B. Śliwiński, Działalność wojewody tczewskiego Świętosława z Wąsoszy z rodu Pałuków jesienią 1308 r.; J. Trupinda, Ja Hermester des Ordens... Mistrz Zakonu Krzyżackiego w lubeckim tzw. Tańcu Śmierci z 1489 r.; S. Szybkowski, Dokument wielkiego księcia litewskiego Witolda Kiejstutowicza dla Stanisława Milewskiego z 23 XII 1429 r.; J. Zdrenka, Cztery dokumenty joannitów zachodniopomorskich z lat 1368–1416

nr 7: Mazowsze, Pomorze, Prusy, pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 2000:

Wstęp (B. Śliwiński); Wspomnienie o Profesorze Janie Powierskim (Sobiesław Szybkowski); Wspomnienie o Profesorze Janie Powierskim (Karol Polejowski); Bibliografia publikacji Jana Powierskiego za lata 1996–2000 (z uzupełnieniami za lata poprzednie) (Sobiesław Szybkowski); K. Bruski, Rycerstwo komturstwa tucholskiego a Zakon Krzyżacki w XIV w.; T. Czarnecki, Skąd pochodzi polski termin szlachta?; W. Długokęcki, Z dziejów rybołówstwa na Zalewie Wiślanym podczas wojny trzynastoletniej (1454–1466); W. Długokęcki, M. Haftka, Między Santyrem a Malborkiem. Z dziejów osadnictwa wzdłuż północno-zachodniej krawędzi Pojezierza Iławskiego w XIII w.; L. Kajzer, O kilku grodziskach kujawskich czyli możliwościach współpracy interdyscyplinarnej; E. Kowalczyk, Grzebsk. Ze studiów nad pograniczem mazowiecko-pruskim i krzyżackim; B. Możejko, Brodnica, Chełmno i Starogród w czasie wojny popiej (1467–1479); D. Piasek, Lokalizacja i przemiany grodu w Nowem nad Wisłą do połowy XIV w.; M. Smoliński, Sytuacja na pograniczu askańsko-meklemburskim w II połowie XIII w. i na przełomie XIII/XIV w. Najazd Brandenburgii na Pomorze Sławieńskie w 1306 r.; B. Śliwiński, Czy Wierzchosława, córka księcia kujawskiego Bolesława i wnuczka Mieszka III Starego była mniszką w Żukowie na Pomorzu Gdańskim?; A. Teterycz, Rządy księcia Henryka, syna Bolesława Krzywoustego w ziemi sandomierskiej; J. Trupinda, Okoliczności śmierci wielkiego mistrza Wernera von Orseln; D. Wybranowski, Zakony rycerskie w polityce biskupa kamieńskiego Hermana von Gleichena w latach 1261–1288; G. Kucharski, Dokument króla Władysława Jagiełły dla księcia mazowieckiego Janusza I z 6 VIII 1422 r.; T. Rembalski, Dokumenty do dziejów średniowiecznej Gdyni (1253–1457). Omówienie; S. Szybkowski, Dokument sądu ziemskiego inowrocławskiego z 11 V 1426 r. Pochodzenie sędziego ziemskiego inowrocławskiego Jana Rosiejowskiego z Dąbrówki; J. Zdrenka, Bitwa pod Karrenbergem (1399). Przyczynek do dziejów pogranicza pomorsko-brandenbursko-meklemburskiego; B. Możejko, W sprawie jednej pieczęci

nr 8: Kopijnicy, szyprowie, tenutariusze, pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 2002:

Wstęp (B. Śliwiński) – A. Bugaj, Datacja przekazów Piotra z Dusburga o wojnie krzyżacko-pomorskiej z 1266 r.; K. Ginter, Problem drużyny wczesnośredniowiecznej w Polsce; M. Maciejowski, Czy Jan Muskata był denuncjatorem biskupa krakowskiego Prokopa przed królem Wacławem II?; T. Nowak, Kopia rycerska Stefana Puczka z Nędzarzewa; E. Rymar, Gütersbergowie. Szczeciński rajca – mordercą polskiego króla? Początki kariery rodu; M. Smoliński, Contra Sarracenorum bellicerent czy pauperibus et infirmis impenderent. Obraz działalności joannitów w Ziemi Św. propagowany w Polsce i krajach ościennych na podstawie dokumentów z XII i XIII w.; S. Szybkowski, Kariera Jana Mikołajewica i Jana Janowica Kościeleckich. Starostwa bydgoskie, świeckie i dobrzyńskie w końcu XV w.; B. Śliwiński, Zerwanie Świętopełka gdańskiego z księciem krakowskim Leszkiem Białym. Na drodze do Gąsawy; J. Śliwiński, Kilka uwag do kontaktów opactwa pelplińskiego z Zakonem Krzyżackim za rządów Konrada i Ulryka von Jungongen (1393–1410) ; A. Szweda, Z Małopolski na Krajnę.Dzieje życia Mikołaja Litwosa Kazanowskiego; D. Wybranowski, Działalność rycerstwa biskupów kamieńskich za rządów Henryka von Wachholtza w świetle dokumentów z lat 1300–1317; G. Kucharski, Dokument księcia Kazimierza Konradowica dla Zakonu Krzyżackiego z 6 I 1233 r.; B. Możejko, Lista strat poniesionych przez szypra Bernarda Roka z 1469 r.; T. Rembalski, Dokumenty do dziejów średniowiecznej Gdyni (1253–1457). Regesty i teksty źródłowe; S. Szybkowski, Dokument wielkiego księcia Witolda dla młynarza łuckiego Piotra Luby z 31 I 1429 r.; J. Zdrenka, Średniowieczne gdańskie księgi miejskie nie w pełni wykorzystanym źródłem do dziejów miasta XIV–XV w.; A. Bogucki, O pochodzeniu terminu „szlachta”; T. Czarnecki, Uwagi o pochodzeniu terminu „szlachta” (1); E. Kizik, Uwagi o źródłach do dziejów miłości w Polsce średniowiecznej. Przy okazji lektury pracy Adama Krawca, Seksualność w średniowiecznej Polsce, Poznań 2000, ss. 280; M. Smoliński, W obronie hipotezy o czesko-morawskim pochodzeniu joannitów polskich, szczególnie zagojskich (odpowiedź B. Klassie, Kazimierz Sprawiedliwy a joannici. Uwagi polemiczne, Studia Historyczne, t. 43, 2000, z. 1); J. Trupinda, O ideologii krucjatowej w kronice Piotra z Dusburga. W odpowiedzi Stefanowi Kwiatkowskiemu.

nr 9: Biskupi, lennicy, żeglarze, pod red. B. Śliwińskiego, Gdańsk 2003

Wstęp (Błażej Śliwiński); Arkadiusz Bugaj – Problem przynależności politycznej ziemi sławieńskiej w latach 1316–1320; Krzysztof Maciej Kowalski – Wyposażenie kościoła zamku gniewskiego w początkach XV w; Gerard Kucharski – Początki rządów księcia Kazimierza Konradowica na Kujawach (1230–1237); Maciej Maciejowski – Ostatnie lata biskupa krakowskiego Jana Muskaty (1317–1320); Bronisław Nowak – Zwykłe sprawy rycerza Jakusza Jakki. Przyczynek do kwestii mobilności rycerstwa polskiego w średniowieczu; Przemysław Nowak, Stanisław A. Sroka – „Konia! Konia! Me królestwo za konia!”. Uwagi o opiece nad koniem w średniowieczu; Agnieszka Rusakiewicz – Najdawniejsze godła książąt gdańskich: lilia i gryf; Edward Rymar – Terytorium usque in Vurta fluvium, czyli Pomorze obszarem trybutarnym Niemiec za Mieszka I; Marek Smoliński – Biskup kamieński Herman von Gleichen i jego związki z zakonami krzyżowymi; Jarosław Sochacki – Polsko-czeski konflikt o Śląsk w ostatnim dziesięcioleciu XI w.; Błażej Śliwiński – Przynależność państwowa ziemi słupskiej w XII i w początkach XIII w. czyli o historiograficznym micie przynależności ziemi słupskiej do księstwa sławieńskiego; Agnieszka Teterycz-Puzio – Status dzielnicy mazowieckiej w świetle trzynastowiecznych dokumentów. (Określenia Masovia, ducatus, terra, provincia, territorium, districtus, dominium); Zofia Wilk-Woś – W sprawie sporu o dwór biskupów włocławskich na Biskupiej Górce pod Gdańskiem w I połowie XV w; Dariusz Wybranowski – Początki świeckiego kręgu wasali biskupa kamieńskiego Hermana von Gleichen (1251–1288/89) na tle jego działalności politycznej i kolonizacyjnej. Przyczynek do dziejów państwa biskupiego w XIII w. Cz. 1 (1251–1274); Wiesław Długokęcki – Misja Hinka z Ledecza. Przyczynek do sprzedaży Malborka przez zaciężnych w czasie wojny trzynastoletniej; Beata Możejko – Gdański szyper Henryk Schroeder i hiszpański korsarz. Epizod morski z końca XV w. (Część I); Tomasz Rembalski – Kontrakt sprzedaży dóbr Witomino z 8 VI 1419 r.; Sobiesław Szybkowski – Pięć dokumentów sądu ziemskiego dobrzyńskiego z XIV i XV w.; Adam Szweda – Las Babsk w stosunkach polsko-krzyżackich w XIV i XV w.; Joachim Zdrenka – Dokument poznańskiego rozejmu polsko-pomorskiego z 1409 r. w kontekście „Wielkiej Wojny”; Tomasz Czarnecki – Uwagi o pochodzeniu terminu szlachta (2); Ambroży Bogucki – Jeszcze o pochodzeniu wyrazu „szlachta”; Błażej Śliwiński – Sprostowanie

nr 10: Mieszczanie, wasale, zakonnicy, pod red. B. Śliwińskiego, Malbork 2004

Wstęp (Błażej Śliwiński); Ambroży Bogucki – Jeszcze o nazwach rycerstwa w źródłach polskich; Bożena Czwojdrak – Młodowiccy herbu Działosza. Przyczynek do dziejów szlachty w ziemi przemyskiej w XV w.; Wiesław Długokęcki – Kaplica i wikaria Najświętszej Marii Panny na Bramie Przewozowej w Malborku w średniowieczu; Gerard Kucharski – Kujawy po śmierci księcia Kazimierza Konradowica. Wydarzenia z lat 1269–1271; Maciej Maciejowski – Droga Jana Romki do biskupstwa wrocławskiego; Beata Możejko – Gdański mieszczanin w obliczu śmierci. Zapisy testamentowe z II połowy XV w. (na podstawie księgi ławniczej); Marek Radoch – Tabliczki wotywne wielkich mistrzów Zakonu Krzyżackiego Konrada i Ulryka von Jungingen dla kościołów w Prusach (w świetle księgi podskarbiego malborskiego z lat 1399–1409); Edward Rymar – Rycerskie (?) pochodzenie szczecińskiego i gdańskiego rodu kupiecko-bankierskiego Loitzów; Marek Smoliński – Kalatrawensi w Tymawie na Pomorzu Gdańskim. Idea sprowadzenia zakonu nad Morze Bałtyckie; Jerzy Sperka – Rządy namiestnicze Władysława Opolczyka w Królestwie Polskim (1377/1378); Błażej Śliwiński – Układ księcia wschodniopomorskiego Mściwoja II z margrabiami brandenburskimi w Choszcznie w 1269 r. Powrót problemu; Józef Śliwiński – Pieniężne zapomogi dla pogorzelców w państwie krzyżackim w Prusach (w świetle księgi podskarbiego malborskiego z lat 1399–1409); Agnieszka Teterycz-Puzio – Status dzielnicy mazowieckiej w świetle źródeł narracyjnych; Dariusz Wybranowski – Początki świeckiego kręgu wasali biskupa kamieńskiego Hermana von Gleichena (1251–1288/89) na tle jego działalności politycznej i kolonizacyjnej. Przyczynek do dziejów państwa biskupiego w XIII w. Część 2 (1275–1280); Tomasz Jurek – Brandenburski zabór w Wielkopolsce 1296 r. Zapoznany dokument; Adam Szweda, Sobiesław Szybkowski – Dwa dokumenty do genealogii pomorskiej rodziny Ściborowiców; Janusz Trupinda – Nieznane wypisy źródłowe Bernharda Schmida dotyczące pieczęci krzyżackich z zasobu Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku; Joachim Zdrenka – Święty Teobald pomocnikiem w potrzebie mieszkańców Pomorza i Prus w średniowieczu; Tomasz Czarnecki – Uwagi o pochodzeniu terminu szlachta (3); Adam Krawiec – Uwagi na temat pewnych uwag; Edmund Kizik – O źródłach i metodzie badań nad seksualnością w Polsce XIV–XVI w. Odpowiedź Adamowi Krawcowi; Edward Rymar – Wyprawy pruskie margrabiego brandenburskiego Ottona III, zwłaszcza dwie z 1266 r.; Arkadiusz Bugaj – Jedna czy dwie wyprawy margrabiego brandenburskiego Ottona III do Prus w 1266 r.?

nr 11: Komturzy, rajcy, żupani, pod red. B. Śliwińskiego, Malbork 2005

Wstęp (Błażej Śliwiński); Agnieszka Błażewicz – Wyposażenie kaplic krzyżackich zamków wótowskich w Grabinach-Zameczku, Laskach i Sztumie; Ewa Bojaruniec – Geneza herbu gdańskiej rodziny patrycjuszowskiej von der Beków; Grzegorz Jacek Brzustowicz – Wedlowie wobec zakonu krzyżackiego na tle stosunków pomorsko-krzyżackich w końcu XIV wieku; Arkadiusz Bugaj – Okoliczności i czas nadania ziemi drohickiej księciu mazowieckiemu Januszowi Starszemu; Tomasz Czarnecki – Pan i żupan; Marcin Grulkowski – Najstarsza księga kamlarska Głównego Miasta Gdańska jako źródło historyczne; Beata Możejko – Z dziejów floty gdańskiej w XV wieku; Barbara Popielas-Szultka – Jeszcze o dziejach opactwa cystersów w Bukowie. Na marginesie nowych badań; Karol Polejowski – Książę Burgundii Filip Śmiały i zakon krzyżacki w II połowie XIV wieku. Wzajemne relacje; Jan Powierski – Analiza przekazów Powiesti wriemiennych let z lat 6603–6604 a rekonstrukcja wydarzeń na Rusi od 1095 do wiosny 1097 roku; Marek Radoch – Wydatki wielkiego mistrza Konrada von Jungingen na utrzymanie księcia litewskiego Świdrygiełły w państwie zakonnym w Prusach w latach 1402–1404; Agnieszka Rusakiewicz – Najdawniejsza pieczęć miejska Starogardu Gdańskiego; Edward Rymar – Manteufflowie pomorscy z XIII–XIV wieku; Marek Smoliński – Sytuacja polityczna w Miśni, Turyngii i na Łużycach na początku XIV wieku jako przyczynek do wojny brandenbursko-krzyżackiej z 1308 roku i zajęcia Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków; Jarosław Sochacki – Kontakty Mieszka II z opozycją lotaryńską; Sobiesław Szybkowski – Koligacja Tuliszkowskich z Koniecpolskimi. Z badań nad związkami polskiej elity późnośredniowiecznej; Błażej Śliwiński – Studia z dziejów zakonu krzyżackiego, Pomorza Wschodniego i Polski w latach 1310–1320; Sobiesław Szybkowski – Dokument księcia mazowieckiego Janusza I dla pretora z Brześcia z 9 VI 1401 roku; Joachim Zdrenka – Konflikt słupsko-krzyżacki związany z napadem na księcia Wilhelma z Geldrii w świetle listu wielkiego mistrza Konrada Zöllnera von Rotenstein (22 X 1389); Błażej Śliwiński – Jeszcze o Dominikanach w Gdańsku w 1226 roku; Edward Rymar – Jeszcze o kamieńskich Loytsinach i szczecińskich Loitzach

nr 12 Krzyżacy, szpitalnicy, kondotierzy, pod red. B. Śliwińskiego, Malbork 2006

Wstęp (Błażej Śliwiński); Grzegorz Jacek Brzustowicz – Wedelscy vel Frydlandzcy. Średniowieczni Wedlowie na Mirosławcu; Tomasz Czarnecki – O etymologii polskiego terminu „herb”; Марина Фролова – Вопросы судостроения и черноморской навигации итальянских морских республик В XIII-xvвв в российской и советской историографии; Paweł Głuszek – Łacińskie nazewnictwo Morza Bałtyckiego we wschodniopomorskich źródłach pisanych z XII i XIII wieku; Maciej Maciejowski – Podróże biskupa lubuskiego Konrada (1284–1299); Beata Możejko – Zamek krzyżacki w Gdańsku w świetle inwentarzy z lat 1384–1446; Edward Rymar – Dzinisz (Dionizy) „Mądry” von der Osten (około 1414–1477). Pan feudalny, kondotier, urzędnik brandenburski i dyplomata pomorski ze schyłku średniowiecza. Część I ; Marek Smoliński – Czy przed marcem 1238 roku odbył się w Sławnie zjazd joannitów?; Jarosław Sochacki – Okoliczności jedynej wyprawy Mieszka II na Saksonię w 1028 roku; Sobiesław Szybkowski – O kilku koligacjach Oporowskich herbu Sulima; Błażej Śliwiński – Studia z dziejów zakonu krzyżackiego, Pomorza wschodniego i Polski w latach 1310–1320; Józef Śliwiński – W sprawie przynależności państwowej w 1360 roku pojaćwięskiego Rajgrodu; Agnieszka Teterycz-Puzio – Pieczęcie konne możnowładztwa polskiego w XIII wieku; Janusz Trupinda – Zespół heraldyczny z herbem von Jungingen w systemie dekoracji malarskiej piętra reprezentacyjnego Pałacu Wielkich Mistrzów w Malborku; Dariusz Wybranowski – Początki świeckiego kręgu wasali biskupa kamieńskiego Hermana von Gleichen (1251–1288/1289) na tle jego działalności politycznej i kolonizacyjnej. Przyczynek do dziejów państwa biskupiego w XIII wieku. Część 3 (1281–1288); Sobiesław Szybkowski – Nieznane dokumenty dotyczące związków Mikołaja Szarlejskiego ze starostwem bydgoskim; Joachim Zdrenka – Nieznana ingerencja krzyżacka w obsadę Rady Miejskiej Głównego Miasta Gdańska w 1413 roku

nr 13: Odkrywcy, princepsi, rozbójnicy, pod red. B. Śliwińskiego, Malbork 2007

Wstęp (Błażej Śliwiński); Grzegorz Białuński – Ród Skomandów (XIII–XV wiek); Ambroży Bogucki – Termin „princeps” w źródłach polskich; Grzegorz Jacek Brzustowicz – O pokrewieństwie pomorskich i nowomarchijskich rodów rycerskich z kołem świętej Katarzyny w herbie. Część I.; Tomasz Czarnecki – Szlachta – kmieć – włodyka – pan – rycerz; Marina Frolova – Problem klasyfikacji późnośredniowiecznych żaglowców na przykładzie jednostek pierwszej flotylli Krzysztofa Kolumba; Beata Możejko – O dacie powstania najstarszego zachowanego wilkierza Głównego Miasta w Gdańsku; Edward Rymar – Dzinisz (Dionizy) „Mądry” von der Osten (około 1414–1477). Pan feudalny, kondotier, urzędnik brandenburski i dyplomata pomorski ze schyłku średniowiecza. Część II.; Magdalena Satora – Mowa Wilhelma de Plaisians o sprawie templariuszy jako przykład francuskiej propagandy politycznej początku XIV w.; Marek Smoliński – Przyczyny wojny piastowsko-wettyńskiej w 1209 r. Fragmenty polityki zagranicznej Władysława Laskonogiego w latach 1202/5–1209; Jarosław Sochacki – Uwagi nad ustrojem Związku Lucickiego; Sobiesław Szybkowski – O potomstwie kasztelana dobrzyńskiego Andrzeja z Woli i Radzików; Błażej Śliwiński – Zjazd gnieźnieński z października 1290, zjazd nakielski z sierpnia 1291 r., postanowienia i reperkusje; Józef Śliwiński – Krzyżackie przywileje wolnego polowania dla Władysława Jagiełły i Witolda w latach 1398–1420; Dariusz Wybranowski – Zatargi i wojny prywatne rycerstwa ze zgromadzeniami zakonnymi i mieszczanami na Pomorzu Zachodnim w I połowie XIV w.; Sobiesław Szybkowski – Dokument sądu ziemskiego dobrzyńskiego z 21 I 1500 r.; Joachim Zdrenka – Zatarg gdańsko-pomorski z XIV w. i jego formalne rozwiązanie

nr 14: Kaci, święci, templariusze, pod red. B. Śliwińskiego, Malbork 2008

Wstęp (Błażej Śliwiński); Grzegorz Białuński – O dacie śmierci księcia sandomierskiego Henryka; Grzegorz Jacek Brzustowicz – I pokrewieństwie pomorskich i nowomarchijskich rodów rycerskich z kołem świętej Katarzyny w herbie. Część II.; Tomasz Czarnecki – O etymologii polskiego terminu „król”; Maciej Dorna – De apostasia quarta et vindicta eius – o niezrealizowanych planach obalenia krzyżackiego władztwa w Prusach u schyłku XIII w; Agnieszka Gut – Falsyfikaty pelplińskie do 1309 r.; Kateřina Jíšová – Charita, milosrdenstvi a spása duše v pozdně středověké Praze; Edmund Kizik – Kolorowy ubiór kata. Przyczynek do ikonografii odzieży na przełomie XV i XVI w.; Maciej Maciejowski – Polityczne i kościelne tło synodu wrocławskiego w 1290 r.; Beata Możejko – W sprawie jednej pomyłki polskiej kancelarii królewskiej z II połowy XV w., czyli przyczynek do funkcjonowania służby dyplomatycznej Kazimierza Jagiellończyka; Edward Rymar – Jedna bitwa pomorsko-brandenburska na Kremskiej Grobli (w 1412 r.) i bitwa Barnima III księcia szczecińskiego z Wedlami (w 1332 r.); Magdalena Satora – Przyczyny zmian zeznań wielkiego mistrza templariuszy Jakuba de Molay w latach 1307–1314; Marek Smoliński – Udział Polaków i Pomorzan w bitwie pod Frohse 10 I 1278 r. Próba identyfikacji sojuszników Ottona IV ze Strzałą; Jarosław Sochacki – Postawa Związku Lucickiego w konfliktach Polski i cesarstwa w XI w.; Adam Szarszewski – Patrocinia średniowiecznych szpitali gdańskich; Sobiesław Szybkowski – Starostowie przedeccy w późnym średniowieczu (koniec XIV–XV w.). Studium prozopograficzne; Maciej Szyszka – O reliktach pierwszego kościoła św. Mikołaja w Gdańsku; Błażej Śliwiński – Stosunki polityczne księcia wschodniopomorskiego Świętopełka z braćmi Samborem II i Raciborem. Wygnania i powroty juniorów; Agnieszka Teterycz-Puzio – „Zapóźnione Mazowsze”? Kilka uwag o rozwoju Mazowsza do końca XIII w.; Jan Wiśniewski – Zabiegi o wyniesienie na ołtarze i zatwierdzenie kultu Doroty z Mątów Wielkich; Dariusz Wybranowski – Kształtowanie się otoczenia rycerskiego księcia Bogusława IV, pana na Wołogoszczy w latach 1295–1309 na tle jego polityki wewnętrznej; Tomasz Larczyński, Przywilej biskupa włocławskiego Jakuba z Sienna dla podgdańskiej wsi Chełm z 29 III 1471; Sobiesław Szybkowski – Dokument Króla Władysława Jagiełły dla podczaszego krakowskiego Tomasza (Tomka) z Węgleszyna z 18 VIII 1388 r.; Joachim Zdrednka – Jeszcze jedna znana imiennie ofiara zmagań polsko-krzyżackich w 1410 r.

nr 15: Pielgrzymi, pogrobowcy, prebendarze; pod red. B. Śliwińskiego, Malbork 2009

Wstęp (Błażej Śliwiński); Ambroży Bogucki – Etymologie polskich nazw rycerstwa; Tomasz Czarnecki – O etymologii polskich terminów ksiądz / książę; Maciej Dorna – Dwa rzekome dokumenty donacyjne dla Krzyżaków datowane na rok 1230; Rafał Kubicki – Prebendarze w klasztorach mendykanckich na terenie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach; Beata Możejko – Materiał źródłowy z Gdańska do dziejów poźnośredniowiecznych pielgrzymek – rekonesans badawczy; Karol Polejowski – Kryzys krzyżackiej komendy Beauvoir we Francji pod koniec XIV w.; Edward Rymar – Grodowy Gorzebądz na przełomie XIII i XIV w. Przyczynek do poznawania pewnego konfliktu pomorsko-pomorskiego; Piotr Samol – Kościół grodowy w Gdańsku. Studium z pogranicza historii i architektury; Marek Smoliński – Kazimierz Sprawiedliwy w Wincentyńskiej tradycji o testamencie Bolesława Krzywoustego. Głos w dyskusji; Jarosław Sochacki – Pomorska polityka Piastów w X i XI w.; Sobiesław Szybkowski – Terytorium goniądzkie w 1398 r.; Błażej Śliwiński – Z badań nad obsadą urzędów w gdańskim konwencie krzyżackim do połowy XIV w.; Tomasz Zuzek – Tablice fundatorów i dobrodziejów klasztoru cysterskiego w Oliwie; Rafał Kubicki – Statut bractwa czeladników szewskich Starego Miasta Gdańska z 1436 r.; Sobiesław Szybkowski – Dokument starosty przedeckiego Jakuba z Dębna z 17 XII 1465 r. Kujawskie posiadłości Jastrzębców z Powiercia i Wieniawów z Gołuchowa.

nr 16: Dzierżawcy, literaci, posłowie, pod red. B. Możejko, M. Smolińskiego, S. Szybkowskiego, Malbork 2011

Wstęp; Witold Brzeziński – Rodzina Łekińskich z rodu Pałuków w XV wieku. Z genealogii i życia rodziny szlacheckiej w późnośredniowiecznej Polsce; Daniel Budkiewicz – Urzędnicy Przemysła II. Kilka uwag prozopograficznych; Bogdan Burliga – Literacki aspekt Kroniki Oliwskiej; Jiří Mitáček – W sprawie relacji Karola IV z joannitami; Beata Możejko – Zapomniane poselstwo do Polski Anselma Adornes w roku 1474. Z dziejów kontaktów między księstwem Burgundii a królem Kazimierzem Jagiellończykiem; Dominika Pietkiewicz – Kronika Oliwska a Exordium Ordinis Cruciferorum; Edward Rymar – Ród rycerski Mellentinów na Pomorzu i w Nowej Marchii do początku czasów nowożytnych; Piotr Samól – Rutki. Wieś patrymonialna Młodego Miasta Gdańska; Marek Smoliński – Henning von Wartenberg, templariusz, pan domów w Skarszewach i Czarnocinie oraz joannicki dzierżawca; Marcin Szczepan – Bulla Eugeniusza III z 4 IV 1148 r. jako świadectwo misji pruskiej biskupstwa włocławskiego w XII wieku; Sobiesław Szybkowski – Zbrojna familia starosty malborskiego Macieja ze Służewa w 1498 r.; Dariusz Wybranowski – Główne linie rozwojowe rycerstwa Pomorza Zachodniego do schyłku XIII wieku; Rafał Kubicki – Przywileje na młyny w dobrach cysterek w Żarnowcu (Świecino 1406 r., Wierzchucino 1516 r.); Agata Larczyńska – Kredytywy biskupa włocławskiego Piotra Mosińskiego z Bnina h. Łodzia dla jego pełnomocników udających się do Gdańska z lat 1487, 1491 i 1492; Sobiesław Szybkowski – Trzy źródła do genealogii i prozopografii Rembielińskich herbu Dołęga

nr 17: pod red. B. Możejko, M. Smolińskiego, S. Szybkowskiego, Warszawa 2013

Wstęp; Grzegorz Białuński — Z dziejów krzyżackiego zamku w Wielkiej Puszczy. Przypadek Giżycka;Witold Brzeziński — Koligacje małżeńskie rodzin Nałęczów z Sarbinowa i Łekna oraz Pałuków z Łukowa. Przyczynek do dyskusji nad wysokością zapisów posagowo-wiennych jako wyznacznikiem pozycji społeczno-majątkowej w późnośredniowiecznej Polsce; Tomasz Czarnecki — Jeszcze o pochodzeniu polskiego terminu szlachta; Rafał Kubicki — Fundacja i implantacja klasztoru dominikańskiego na przykładzie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach; Shlomo Lotan — Peter of Dusburg’s Attitude towards the Holy Land in the Crusades Period; Богдана Петришак (Bogdana Petrishak) — Wincenty — pisarz, kupiec, finansista XV-wiecznego Lwowa; Karol Polejowski — Hrabiowie Brienne we frankijskiej Grecji: między realizacją a upadkiem rodowych ambicji (do 1311 roku); Edward Rymar — Księstwa zachodniopomorskie w pierwszym okresie wpływów duńskich (1187–1211); Marek Smoliński — Joannici wobec polityki Kazimierza Wielkiego w latach 30. XIV wieku; Sobiesław Szybkowski — Dziedzice Stanomina w powiecie inowrocławskim w późnym średniowieczu (koniec XIV–XV wiek) ; Marcin Szczepan — Przynależność kościelna ziemi sławieńsko-słupskiej w XII i na początku XIII wieku; Michalina Broda — Wskazówki o rodzaju, stosowaniu i działaniu specyfików medycznych oraz przeprowadzaniu zabiegów diagnostycznych. Źródło do działalności lekarskiej w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XV stuleciu; Sobiesław Szybkowski — Dokument starosty inowrocławskiego i prepozyta włocławskiego Mikołaja Kościeleckiego (II) ze Skępego z 13 X 1494 roku; Edward Rymar — Jeszcze o templariuszu Henningu z Wartenberga, jego pochodzeniu i kręgu krewniaczym. Post scriptum do rozprawy Marka Smolińskiego

nr 18: pod red. B. Możejko, M. Smolińskiego, S. Szybkowskiego, Warszawa 2014

Wstęp; Witold Brzeziński — Krąg rodzinny kasztelana lędzkiego Wojciecha Górskiego herbu Łodzia († 1494); Daniel Budkiewicz — Itinerarium księcia wielkopolskiego Przemysła I; Julia Burkhardt — Political assemblies in 15th century Poland; Anna Krygier — Przywileje wystawione przez zakon krzyżacki dla małych miast pruskich w latach 1411–1454; Agata Larczyńska — Prawdziwe czy zmyślone? Źródła epistolarne i dokumentowe w formularzu księcia mazowieckiego Aleksandra. Próba rekonesansu badawczego; Jakub Morawiec — Cnut the Great’s Conquest of Norway and Beginnings of Cult of St. Olaf; Сергей Полехов — Свидригайло и литовская Русь: стереотипы историографии и свидетельства современников; Paweł Sadłoń — Gdańsko-duński zatarg o zwrot towaru z 1491 roku.¨ Rafał Simiński — Wilke Manteuffel — krzyżacki sojusznik, pomorski raubritter i radca książęcy w pierwszych dziesięcioleciach XV wieku ; Marek Smoliński — Jeszcze raz o polskim krzyżowcu z 1147 roku; Sobiesław Szybkowski — Starostowie starostw grodzkich Szerokiej Wielkopolski w latach 1434–1438 ; Rafał Kubicki — Wybrane źródła do dziejów szpitala Świętego Ducha w Gdańsku z lat 1382–1449; Sobiesław Szybkowski — Kredytywa szlachty łomżyńskiej i wiskiej z 31 I 1462 roku dla podsędka wiskiego Jana Romana z Glinek i Stanisława z Penzy. Z badań nad funkcjonowaniem mazowieckich wspólnot terytorialnych w drugiej połowie XV wieku; Edward Rymar — Jeszcze raz o pomorskim obszarze trybutarnym w IX–XIV wieku. W związku z polemicznym wystąpieniem Gerarda Labudy w 2007 roku

nr 19: pod red. B. Możejko, M. Smolińskiego, S. Szybkowskiego, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2015

Wstęp; Grzegorz Białuński — Uwagi o karierze Prusów w państwie krzyżackim; Bogdan Burliga — Splendor łowów z ptakami drapieżnymi: retoryka Przedmowy do Sztuki sokolnictwa (De arte venandi cum avibus) cesarza Fryderyka II Hohenstaufa; Loïc Chollet — Les Voyages en Prusse vus de France: la perception de la croisade contre la Lituanie dans quelques sources francophones (fin XIVe–début XVe siècle); Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak — Gestures and forms of oath swearing on the consecrated Host in Christian Europe in the Late Middle Ages; Wojciech Kozłowski — Theorizing Late Medieval Politics. Report from the Field; Alicja Mutrynowska — Społeczno-gospodarcze powiązania przedstawicieli rycerstwa ziemi chełmińskiej w XIII w.; Edward Rymar — Termin i okoliczności utraty i rezygnacji księstwa pomorskiego z ziem barnimskiej, teltowskiej i południowej ziemi wkrzańskiej (1180–1230); Błażej Śliwiński — O charakterze zjazdu gąsawskiego i rzekomo mającej tam miejsce bitwie; Janusz Trupinda, Sławomir Jóźwiak — Zamek krzyżacki w Elblągu. Topografia i układ przestrzenny na odstawie średniowiecznych źródeł pisanych; Łukasz Włodarski — Dwór i najbliższe otoczenie arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii ze Skotnik (1342–1374); Dariusz Wróbel — Uczestnictwo poddanych Władysława Jagiełły w procesach polubownych z Zakonem Krzyżackim w latach 1412–1414; Łukasz Grochowski — Dokument Kazimierza Jagiellończyka dotyczący dworu i młyna w Zajączkowie z 2 VIII 1476 r.; Rafał Kubicki — Wybrane źródła do dziejów szpitala św. Elżbiety w Gdańsku — nadania krzyżackie z lat 1399–1448; Marcin Sumowski — Trzy dokumenty do badań nad mobilnością kleru niższego w Prusach z pierwszej połowy XV w.; Sobiesław Szybkowski — Kredytywa możnych polskich dla posłów do wielkiego mistrza Pawła Rusdorfa z 31 VII 1434 r. Z badań nad okresem rządów opiekuńczych w Królestwie Polskim w latach 1434–1438

tom 20: pod red. B. Możejko, M. Smolińskiego, S. Szybkowskiego, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016

Wstęp; Bożena Czwojdrak — Fraucymer na dworach królowych w późnośredniowiecznej Polsce; Tomasz Jurek — Zaginiony dokument Przemysła II dla plebana w Tłokini ;Wojciech Kozłowski — The origins of the 1320 Angevin-Piast Dynastic Marriage; Martin Nodl — Geneza czeskiej reformacji; Piotr Oliński — Świętopełk jako lis i lew w kronice Piotra z Dusburga. O biblijnych i pozabiblijnych źródłach metafor i porównań zwierzęcych; Богдана Петришак — Влада у Львові в другій половині XIV ст.: колективний портрет; Barbara Popielas-Szultka — Kult św. Piotra i Pawła w biskupstwie kamieńskim do reformacji; Edward Rymar — Wyjście z zaścianka, czyli o podróży Bogusława X do Niemiec, Włoch i Ziemi Świętej raz jeszcze (Suplement 3); Franciszek Sikora — W sprawie badań nad sygnatariuszami konfederacji Spytka z Melsztyna z 1439 roku; Marek Smoliński — Uwagi o kierunkach badań nad pochodzeniem Zwinisławy, żony Mściwoja I; Jarosław Sochacki — Okoliczności wojny Ludwika Pobożnego z Bułgarami w latach 827–829 ; Jerzy Sperka — Tragiczne losy księcia rybnickiego Wacława III (zm. 1478). Epizod z dziejów rywalizacji między Jagiellonami a Maciejem Korwinem o koronę czeską; Adam Szweda — Krzyżacki poseł na synodzie piotrkowskim w 1442 roku; Jan Szymczak — Zbrojna eskorta miejskich wozów wojennych w Polsce w XV–XVI w. Alicja Szymczakowa — Tarnowscy z Tarnówki i Boczków herbu Jelita; Jan Wroniszewski — Studya heraldyczne Antoniego Małeckiego a polskie badania nad heraldyką rycerską; Dariusz Wybranowski — Działalność i skład osobowy domów zakonu joannitów w Księstwie Pomorskim w pierwszej połowie XIV wieku; Sobiesław Szybkowski — Dokument sądu ziemskiego dobrzyńskiego z 15 VI 1407 r. dotyczący rozgraniczenia między Osiekiem a Wrzeszewem

tom 21: pod red. B. Możejko, M. Smolińskiego, S. Szybkowskiego, Gdańsk 2017

Wstęp; Bogdan Burliga – Antyczne reminiscencje w średniowiecznym podręczniku militarnym Krystyny de Pizan Księga uczynków wojennych i rycerstwa; Hana Komárková – The Oath of Office in the Sphere of Food Production, Food Distribution and Utilization of Resources within the Urban Community The Example of Late Medieval and Early Modern Silesian and Moravian Towns; Weronika Konkol – Gesty zniewagi w świetle polskich późnośredniowiecznych przekazów pisanych i ikonograficznych o Męce Pańskiej; Wojciech Kozłowski – International Identities in the 13th Century Latin Christendom. A Concept of Lordly Identity; Krzysztof Kwiatkowski – Niewola księcia pomorsko­ szczecińskiego Kazimierza [V] po bitwie grunwaldzkiej (1410/1411) – obserwacje historycznokulturowe; Ireneusz Milewski – Anthelios. Autorzy bizantyjscy o posągu Konstantyna Wielkiego wieńczącym porfirową kolumnę w Konstantynopolu; Edward Rymar – Pomorskie i polskie wątki w działalności i twórczości Johannesa de Kitzschera (ok. 1460/65–1521); Marcin Szczepan – Program misji pruskiej w symbolice Drzwi Gnieźnieńskich (Na marginesie pewnej koncepcji Gerarda Labudy); Mateusz Szuba – Data narodzin i pozycja późniejszego księcia gdańskiego Warcisława II do 1266 roku; Rafał Kubicki – Dokument potwierdzający zawarcie umowy franciszkanów z władzami miasta Braniewa w 1301 r. w sprawie zmiany lokalizacji klasztoru; Sobiesław Szybkowski – Dwa niedrukowane dokumenty byszewskie (koronowskie) z XIV w. Łukasz Włodarski – Wyrok biskupa płockiego Pawła Giżyckiego w sporze pomiędzy Ninogniewem Kryskim a Bogusławem, plebanem w Drobinie; Sprostowanie (Daniel Budkiewicz)

tom 22, ed. B. Możejko, M. Smoliński, S. Szybkowski, Gdańsk 2018

Přemysl Bar – Gdańsk Affairs at the Council of Constance (1414–1418); Ewa Bojaruniec – Król The ennoblement of Gdańsk patricians in the second half of the fifteenth century and the early sixteenth century; Bogdan Burliga – Putting Ancient History in a Medieval Text: the Second Part of Honoré Bonet’s Chivalric Manual L’arbre des batailles; Małgorzata Dowlaszewicz – The social and economic status of women reflected in the medieval Dutch legend of Beatrijs; Mariola Freza-Olczyk – Bishop Conrad III of Kamień Pomorski: a common clergyman and a politician in the Duchy of Pomerania in 1233–1241; Maja Gąssowska – Scenes from the life of a rich widow (Reval in the mid-fourteenth century); Weronika Grochowska – Some aspects of the trade, art market, and artistic contacts between Prussia and the North: Export of artworks from the territory of the State of the Teutonic Order between the mid-fourteenth and mid-fifteenth centuries; Rafał Kubicki – The schools and studies of the Dominicans in the Prussian contrata to the beginning of the sixteenth century; Tamás Lados – The origins of the primatial authority of the archbishops of Esztergom in Hungary (eleventh–fourteenth centuries; Katarzyna Niemczyk – A few remarks about Bogdan the One-Eyed’s matrimonial policies in the context of the conflict between Poland and Moldova in 1509; Wojciech Odoj– Musical Motifs in Hans Memling’s Last Judgment (The National Museum in Gdańsk, c.1471); Patrik Pastrnak– Adducimus gemmam et florem: Bona Sforza’s bridal journey (1518) in the light of rituals and ceremonies; Monika Rusakiewicz – He murder of Warcisław I in documents and historiography from the twelfth to sixteenth centuries; Piotr Samól – Borrowing Images of Empire: The contribution of research on the artistic influence of the Holy Roman Empire on Polish Romanesque architecture in the eleventh and twelfth centuries; Błażej Śliwiński – Czech involvement in King Henry V of Germany’s expedition against Poland in September 1109 from the perspective of Polish historiography; Adrien Quéret-Podesta – The episode of the murder of Hungarian King Ladislas IV’s officer in the Chronicle of Spišska Sobota and its significance

tom 23, ed. B. Możejko, M. Smoliński, S. Szybkowski, Gdańsk 2019

Mariusz Bizewski, Hołd lenny Mściwoja I złożony Danii w 1210 r. Próba rekonstrukcji epizodu z dziejów panowania pierwszych Sobiesławiców; Witold Brzeziński, Z dziejów potomstwa i wdowy po zmarłym podkomorzym kaliskim Rafale z Gołuchowa (zm. 1442). Przyczynek do historii życia rodziny szlacheckiej w późnośredniowiecznej Polsce; Mariola Freza­ Olczyk, Stepmother and stepson: Duchess Matilda in the power struggle after the death of her husband Barnim I, the Duke of Pomerania; Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda, Czas powstania krzyżackiego komturstwa w Pokarminie (Brandenburg) a kwestia chronologii wznoszenia tamtejszego zamku; Adam Kromer, „Oliwa” – pochodzenie nazwy podgdańskiego klasztoru cystersów. Przyczynek do badań; Mirosław J. Leszka, Obraz cara bułgarskiego Samuela w źródłach bizantyńskich (XII w.); Ireneusz Milewski, Lýtron. Okup za odstąpienie od oblężenia miasta jako element strategii wojennej Chosroesa I w De bello Persico Prokopiusza z Cezarei; Paweł Mateusz Modrzyński, Animals in the legal culture of Prussian towns (the 13th–16th centuries): An overview; Ádám Novák, Balázs Antal Bacsa, Polish and Hungarian lords in the entourage of Władysław, King of Poland and Hungary 1440–1442; Sergiej Polechow, Rahoza. Przyczynek do dziejów kancelarii i dworu wielkich książąt litewskich w epoce Witolda199; Edward Rymar, Mściwoj II jako lennik margrabiów brandenburskich (w latach 1269–1273); Marek Smoliński, Kilka marginalnych uwag w sprawie statusu prawnego Sobiesławiców przed 1227 r.; Sobiesław Szybkowski, Genealogia pierwszych pokoleń Działyńskich; Łukasz Włodarski, Relacje arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii ze Skotnik z zakonem krzyżackim w Prusach; Dariusz Wróbel, The so­ called “council of eight” in the summer campaign of 1410 304; Rafał Kubicki, Dwa przekazy źródłowe dotyczące testamentów z terenu władztwa zakonu krzyżackiego w Prusach (podszpitalnika w Pasłęku z 1453 r. i prokuratora w Lochstädt z około 1476 r.); Andrzej Marzec, Dokument królowej Elżbiety Łokietkówny z 1 stycznia 1377 roku, w potwierdzeniu wikariuszy Królestwa Polskiego z 26 czerwca 1381 roku.

Zapraszamy do lektury artykułów opublikowanych na łamach „Studiów z Dziejów Średniowiecza”
  • Zapraszamy też wszystkich do publikacji na łamach „Studiów z Dziejów Średniowiecza”. Nadesłane teksty przejdą etap recenzji. Oceniają zazwyczaj dwaj niezależni recenzenci. Lista recenzentów dołączana jest do danego tomu czasopisma. Nadesłane teksty powinny zostać przygotowane przy użyciu najpopularniejszych krojów pisma (np. times new roman), które umożliwiają dostęp do wszystkich liter alfabetu z poziomu systemu tak w piśmie łaciński, jak pismach wschodnioeuropejskich. W pismach greckich i semickich należy unikać kroju w formacie *.ttf i posłużyć się ogólnie stosowanym obecnie formatem *.oft. Ze względów wydawniczych prosimy o przesyłanie tekstów w formacie *.doc, *.docx.

Zapraszamy na stronę internetową Studiów z Dziejów Średniowiecza: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/stzdsr/index, gdzie pozostałe informacje o czasopiśmie i warunkach publikowania z nim.

Informacja o Zakładzie Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii AD 2020