Loading

Cliciwch yma neu sgrolio lawr | Click here or scroll down

www.UndebBangor.com

TACLO'R TABŴ

Dyma gyfres o sesiynau a fydd yn trafod iechyd meddwl i ddynion rydym yn rhedeg yn ystod mis Tashwedd. Fydd y sesiynau yn cael eu rhedeg ar Zoom.

Pwrpas y sesiynau ydi i ddynion dod at eu gilydd er mwyn trafod iechyd meddwl. Mae'n bwysig 'Taclo'r Tabŵ' fod dynion ddim yn teimlo fel eu bod nhw'n gallu siarad - a dyna ydi bwriad y sesiynau.

Yn y sesiwn, fydd rhai aelodau o dimau'r UA ac UMCB a rhai o'r Cymdeithasau a Gwirfoddoli yn sôn am eu profiadau nhw efo iechyd meddwl, a sut mae nhw wedi ddysgu i ymdopi. Fydd cyfle i unrhywun ymroi i'r sesiwn, neu croeso ichi hefyd jyst eistedd yn ôl a gwrando.

TACKLING THE TABOO

This is a series of mental health discussion sessions for men we're running during November. The sessions will be run on Zoom.

The purpose of the sessions is for men to come together to discuss mental health. It's important to 'Tackle the Taboo' that men don't feel like they can talk about mental health - and that's what the sessions are all about.

At the session, some members of the AU and UMCB teams and the Socs & Vols will talk about their experiences with mental health, and how they have learned to cope. There will be an opportunity for anyone to take part in the session, or you can also just sit back and listen.

Eich Syniadau

Gall unrhyw fyfyriwr gyflwyno syniad a bwrw pleidlais o blaid neu yn erbyn syniad i lywio gwaith Undeb Myfyrwyr. Os oes gennych syniad ynglyn â sut i wneud Undeb Bangor (eich Undeb Myfyrwyr Chi), y Brifysgol neu'r gymuned yn well i fyfyrwyr, gallwch gyflwyno syniad neu gychwyn deiseb isod.

Your Ideas

Any student can submit, up-vote or down-vote an idea to direct the work of your Students’ Union. If you have an idea about how to make Undeb Bangor (Your Students’ Union), the University or the community better for students, submit your idea or start a petition by clicking the button below.

Cronfeydd Caledi

Os ydych chi'n wynebu caledi ariannol o ganlyniad i'r sefyllfa Coronafirws bresennol efallai y gallwch gael cymorth ariannol o Gronfa Caledi’r Brifysgol.

Oherwydd bod ar bawb angen gallu dysgu ar-lein ar hyn o bryd, efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael mynediad i'r gronfa caledi digidol sydd wedi'i sefydlu i gefnogi myfyrwyr sy'n cael anawsterau wrth gael mynediad at y ddarpariaeth ar-lein.

Gall myfyrwyr wneud cais ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn academaidd.

Myfyrwyr y DU a'r UE - dylech gysylltu â'r Uned Cymorth Arian i drafod eich sefyllfa moneysupport@bangor.ac.uk

Myfyrwyr rhyngwladol - dylech gysylltu â'r Swyddfa Gymorth Myfyrwyr Rhyngwladol yn y Ganolfan Addysg Ryngwladol (IEC) i drafod eich sefyllfa internationalwelfare@bangor.ac.uk

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

Hardship Funds

If you’re facing financial hardship as a result of the current Coronavirus situation you may be able to access financial support from the University’s Hardship Fund.

Because of the current need for online learning, you might also be eligible to access the digital hardship fund which has been set-up to support students who experience barriers in accessing online delivery.

Students may apply at any time during the academic year.

UK & EU students – should contact the Money Support Unit to discuss their situation moneysupport@bangor.ac.uk

International students – should contact the International Student Support Office in the International Education Centre (IEC) to discuss their situation internationalwelfare@bangor.ac.uk

You can find more information here.

Poeni am ymuno a Chymdeithas?
Worried about joining a Society?
Mae diogelwch ein myfyrwyr yn flaenoriaeth.

Rydym am eich atgoffa o bwysigrwydd gwneud apwyntiad ar gyfer prawf Covid-19 os ydych chi'n datblygu symptomau. Gellir gwneud apwyntiad am brawf ar-lein ac adrodd os oes gennych ganlyniad positif.

The safety of our students remains a priority.

We want to remind you of the importance of booking for a Covid-19 test if you develop symptoms. Tests can be booked online and if you test positive you'll need to report the result.

Cynghrair Cyfnod Clo Prifysgol Bangor

Roedd hi'n wythnos gyntaf wych o'r her gyda rhai 'handstands' anhygoel. Bydd her yr wythnos nesaf yn cael ei gyhoeddi ddydd Mawrth, dilynwch y canlyniadau ar ein gwefan.

Bangor University Lockdown League

It was a great first week of the challenge with some impressive handstands. Next week’s challenge will be released on Tuesday, follow the results on our website.

Diolch am ddarllen! | Thanks for Reading!

Created By
Richard Glyn
Appreciate