L'Àtom Carlos Morales

Dalton creia que estava tot fet de petites partícules anomenades àtoms.
Es va dur a terme un sens fi de reaccions químiques, i en 1808 va publicar el que ara anomenem la Llei de Dalton en el seu llibre Un nou sistema de filosofia química

Models Atomics: 1. John Dalton, 2. J.J Thomson, 3. E.Rutherford, 4.Niels Bohr.

Model de Dalton, Ell les va trobar
Model de J.J.Thompshon Va demostrar que dins dels àtoms hi han particules diminutes
Model de Rutherford ell va demostrar que estan buides
Model de Niels Bohr ell va demostrar discontinus originats per la radiacio dels àtoms
Webgrafia: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/modelos.htm
http://www.famousscientists.org/john-dalton/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Dalton_John_desk.jpg

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.