Loading

Kimlik ve Kredi Kartı Koruma Sigortası Uygun prim uygun teminat

Çanta koruma sigortası

Söz konusu ürün sadece çanta ve içindeki tüm eşyaları teminat altına alır. Poliçenin nitelikleri gereğince karşıladığı masraflar şu şekildedir:

- Ev/araç anahtarları ile bu kilitlerin değişim masrafları

- Güneş gözlükleri, cep telefonunu ve makyaj ürünlerinin yenilenme masrafları

- Kimlik belgeleri, şahsi belgeler, cüzdan ve ödeme kartlarının ikame bedelinin yenilenme masrafları

Çanta Koruma Sigortası sahibi, poliçenin geçerli olduğu 1 yıllık süre zarfında 2 defa hasar talebinde bulunabilmektedir. Poliçe, 1 yıl boyunca geçerli teminat sunar. Poliçenin başlangıç tarihi itibariyle ilk 15 gün içindeki hasarlar kapsam dışındadır.

Sigortalının çantası ve içindeki eşyaların hırsızlık ya da hırsızlığa kalkışma sebebiyle uğradığı zararlara karşı onarım veya onarım seçeneği yoksa değişim için gerekli masraflar

Hırsızlık esnasında çanta içinde yer alan Sigortalı ‘ya ait cüzdan, kimlik belgeleri, şahsi belgeler ve ödeme kartlarının ikame bedeli

Hırsızlık esnasında çanta içinde yer alan Sigortalı ’ya ait cep telefonunun, makyaj malzemelerinin ve güneş gözlüğünün yenilenme masrafları

Sigortalı’ya ait ödeme kartının veya kartlarının çalınması ve kaybolması halinde, kartı sağlayan kuruluş/kuruluşlara iptale ilişkin başvurunun yapılması koşuluyla, Sigortalı’nın başvuruyu yapmadan önceki 24 saatlik zaman dilimi içinde kartın üçüncü şahıslar tarafından dolandırıcılık/ kötü niyetli kullanımından kaynaklı zararların ilgili mevzuat gereğince Sigortalı’nın yükümlü olduğu kısmı (sorumlu olunan yetkilendirilmemiş harcamalar) teminat altına alınmıştır.

Söz konusu kart(lar) Sigortalının kullanımında iken ödeme kartı bilgileri kullanılarak mağaza, telefon ve internet üstünden yapılan yetkilendirilmemiş harcamalar, kartı sağlayan kuruluş/kuruluşlara iptale ilişkin başvurunun yapılması koşuluyla Sigortalının başvuruyu yapmadan önceki 2 aylık zaman içinde yapılan yetkilendirilmemiş harcamalardan ilgili mevzuat gereğince Sigortalının yükümlü olduğu kısmı teminat kapsamındadır.

Ayrıca poliçe geçerlilik süresi ile sınırlı olmak kaydıyla Sigortalının ödeme kartını kullanarak satın aldığı malın alım tarihini takip eden 90 gün içinde başına gelen hırsızlık ve kaza yüzünden oluşan zararlar da karşılanmaktadır.

Ürün2çanta koruma sigortası

Created By
Design By Windsör
Appreciate

Credits:

Created with images by Capri23auto - "leather case bag briefcase" • 422737 - "case zipper tooth" • AKuptsova - "electronic payments bank cards e-commerce"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.