Loading

@Curio effent Nieuwsbrief voor ouders, leerlingen & medewerkers jaargang 4 mei 2021

Deze nieuwsbrief staat vooral in het teken van de laatste drie maanden van het schooljaar voor klas 1, 2 en 3. Doordat de eindexamenkandidaten geen lessen meer volgen, komt er meer ruimte in het rooster, in het gebouw en voor begeleiding van de leerlingen in deze leerjaren. Ook hebben we afspraken gemaakt over hoe we gaan bepalen of een leerling over kan naar het volgende leerjaar.

Hoe is dit alles tot stand gekomen?

  • We hebben de periode vanaf het moment dat leerlingen weer fysiek naar school mochten komen tot nu gebruikt om te bekijken waar eventuele leervertraging is opgelopen, welke zorgen er zijn over het sociaal-emotioneel functioneren en welbevinden van de leerlingen en hoe het ervoor staat met de kernvakken (cito-vas).
  • Op basis van deze analyses hebben we binnen het team verschillende overleggen gevoerd om te bekijken hoe we de leerlingen de komende (bijna) drie maanden zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op het komende schooljaar.
  • Naar aanleiding van deze overleggen, hebben we een opzet gemaakt en daarover hebben we met de ouderraad en een aantal andere, geïnteresseerde ouders gesproken.
  • Op grond van alle input hebben we het hieronder uitgewerkte plan opgesteld.

Let op: Het plan is opgesteld met de wetenschap van nu. Dat wil zeggen dat als er door oplopende besmettingen toch weer meer beperkingen voor het voortgezet onderwijs gaan gelden, we genoodzaakt zullen zijn het plan aan te passen. Mochten we juist met versoepelingen te maken krijgen, kan het grootste gedeelte van het plan gewoon doorgaan.

Het rooster

We blijven werken met een A- en een B-groep, die afwisselend naar school komt. Net als nu komen leerlingen de ene dag in de ochtend en de andere dag in de middag naar school. Omdat klas 4 weg is, kunnen we het 5e lesuur terug op het rooster zetten. Zo kunnen we weer alle lessen geven en mogelijk ook het rooster "mooier" maken.

We geven lessen van 40 minuten. Hierdoor komt er aan het einde van de dag ruimte vrij voor begeleidinglessen, coachgesprekken (klas 3) en momenten om toetsen in te halen.

We stoppen met het geven van de zogenaamde "hybride" lessen (lessen waarin de groep die thuis zit, via Teams meekijkt met de les in de klas). Uit onderzoek en onze eigen analyses blijkt dat dit voor zowel de leerling in de klas als de leerling thuis te weinig leerwinst oplevert. Bovendien is het een enorme belasting voor de docent.

Voor de lessen, die niet fysiek op school gevolgd worden, krijgen leerlingen taken om redelijk zelfstandig thuis te doen. Bij voorkeur tijdens de les, zoals die in het rooster staat; zo raken leerlingen niet te veel achterop. De leerlingen kunnen onder normale schooltijden via de chat van Teams vragen stellen aan de docent. De docent zal antwoord en feedback geven op rustige momenten tijdens de les of na afloop van de lessen. Wij verwachten niet van onze docenten ook in de avond en in het weekend beschikbaar te zijn voor vragen en het geven van feedback, dus vragen die op die momenten gesteld worden, zullen meestal pas onder werktijd beantwoord worden.

De begeleidingslessen starten in de week van 24 mei. Er zullen leerlingen verplicht ingedeeld worden bij begeleidingslessen maar er zal ook een mogelijkheid zijn om zelf een keuze te maken.

Voor leerlingen in klas 3 gaan de begeleidingslessen op dinsdag (tijdens Project C) door zoals ze de afgelopen weken zijn ingezet. Dat wil ook zeggen dat we Project C in de oorspronkelijke vorm niet meer opstarten, helaas.

Daarnaast komt er de mogelijkheid om op vrijdagmiddag begeleidingslessen te volgen. Op het rooster komt een coachcontactuur. Tijdens dit uur kan de coach gesprekken plannen. Leerlingen worden hiervoor door de coach uitgenodigd, maar kunnen zelf ook een gesprek aanvragen via Teams.

Voor klas 1 zullen de begeleidingslessen op maandag- en dinsdagmiddag gepland worden. Voor klas 2 zal dat op woensdag- en donderdagmiddag zijn. Gesprekken met de mentor vinden plaats tijdens het mentoruur.

De begeleidingslessen worden aan kleine groepen gegeven om zo optimaal te kunnen profiteren van deze hulp.

We stoppen met de weekplanner, zoals we die het afgelopen jaar gebruikt hebben. We geven het werk dat leerlingen zelfstandig thuis moeten doen op via Magister (huiswerk).

Aula en kluisjes blijven niet toegankelijk. Tijdens pauzes zijn leerlingen buiten. Bij slecht weer is de pauze in het lokaal.

de lesstof en toetsen

Tijdens de lessen op school gaan we ons richten op de stof die noodzakelijk is voor een goede start in het volgende leerjaar. We hebben daarvoor aanpassingen gemaakt in het PTO (programma van de onderbouw) en het PTA (programma van klas 3). Tijdens de lessen op school gaan we aan de slag met werkvormen, die leerlingen actief aan het denken en leren zetten. Zo zorgen we ervoor dat er tijdens de les veel geleerd wordt.

Daarnaast zullen er natuurlijk toetsen worden gegeven. We sluiten het schooljaar af met een proefwerkweek, waarin de laatste reguliere toetsen gegeven worden. Er komt ook ruimte voor herkansingen. Voor klas 3 zijn dat de herkansingen zoals ze in het PTA staan (te vinden op onze website). Voor klas 1 en 2 komen er zogenaamde RV-toetsen, waarover we verderop meer uitleg geven.

De opdrachten en taken die leerlingen thuis moeten doen zijn vooral gebaseerd op het oefenen en verwerken van de stof die in de les geleerd is.

NPO: extra geld van de overheid

In de nieuwsbrief van april hebben we al iets verteld over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De komende twee schooljaren komt er veel geld beschikbaar om de schadelijke effecten die leerlingen tijdens de pandemie hebben opgelopen op allerlei gebieden aan te pakken. Hiervoor moet de school al voor het einde van dit schooljaar een plan klaar hebben liggen. Het tijdpad:

april: maken van een schoolscan (in kaart brengen van leervertraging/zorgen op allerlei gebieden). Dit zal met enige regelmaat herhaald worden om opbrengsten te kunnen meten.

mei: keuze maken uit de menukaart (komt via de overheid) op basis van de schoolscan.

juni: ministerie maakt bekend hoe groot het budget per school is; aan de hand daarvan en de keuzes uit de menukaart moet de school een plan voor schooljaar 21/22 en 22/23 opstellen.

juli: school legt plan voor aan ouderraad voor instemming, daarna delen met alle ouders.

Nog volop kansen het jaar goed af te ronden!

Met de inzet van de begeleidingslessen en het nieuwe rooster, hebben leerlingen optimaal kansen om zich de meest belangrijke stof en vaardigheden nog eigen te maken. Maar misschien is dat niet voldoende. Daarom willen we alle leerlingen de kans geven hun cijfers nog op te halen. In klas 3 is dat al geregeld via het PTA. Maar ook in klas 1 en 2 krijgen leerlingen nog een herkansing via de RV-toets (resultaatverbeteringstoets). Voor de meeste "leervakken" wordt aan het einde van het schooljaar een RV-toets opgesteld. De toets bestaat altijd uit meer stof dan een normale toets en geeft een goede weergave van de stof die belangrijk is voor het komende schooljaar. Een pittige toets dus.

Het eindcijfer in Magister en de uitslag van de RV-toets maken samen het definitieve eindcijfer

De RV-toets wordt na afloop van de reguliere toetsweek gemaakt. Elke leerling mag twee RV-toetsen maken (eigen keuze). Het resultaat telt voor 50 % mee ten opzichte van het eindcijfer (op 1 decimaal). Het definitieve eindcijfer wordt afgerond tot een heel getal.

Rekenvoorbeeld:

eindcijfer na de toetsweek: 4,7 (= 50 %)

resultaat RV-toets: 6,2 (= 50 %)

eindcijfer: (4,7 + 6,2) : 2 = 5,45 afgerond is dat 5,5 ➡️ 6

de overgangscriteria

In een jaar dat alles behalve normaal is verlopen, voelt het niet goed de normale overgangsnorm te gebruiken. Graag willen we leerlingen volop kansen geven, al kan dat soms ook betekenen dat we het beter vinden een leerjaar over te doen of de overstap naar een ander niveau of school te maken.

Zoals we in de nieuwsbrief van april al hebben aangegeven, gaan we er daarom naast de normale overgangsregeling (zie schoolgids op onze website) gebruik maken van extra gegevens om te bepalen of een leerling over kan naar het volgende leerjaar.

Voor de volledige uitwerking van de regeling verwijzen we u naar de kwaliteitskaart die is meegezonden met deze nieuwsbrief en die op onze website wordt gepubliceerd. Hier geven we kort de belangrijkste aspecten aan.

Als een leerling volgens de normale criteria over is, dan is dat nu natuurlijk ook zo. Als een leerling op basis van die criteria niet over zou gaan, kijken we verder:

leerlingbespreking

Vlak na de meivakantie ontvangen alle leerlingen weer een rapportage via het programma leerlingbespreking. Deze keer geven de betrokken docenten antwoord op de vraag wat de leerling nog moet/kan doen om het schooljaar succesvol af te ronden. Op basis van deze feedback kan de leerling een plan van aanpak maken voor de laatste weken.

Tijdens de toetsweek zullen de betrokken docenten het programma nogmaals invullen. Nu rondom de vraag of de leerling klaar is voor de overstap naar het volgende leerjaar. Deze rapportage wordt met de leerlingen gedeeld op de dag van de rapportuitreiking.

cito-vas

Als de leerling op basis van de normale overgangsregeling en de feedback uit het programma leerlingbespreking nog onvoldoende heeft laten zien klaar te zijn voor het volgende leerjaar (of 3 havo), gaan we kijken of de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen) qua niveau aansluiten bij het volgende leerjaar. Hiervoor gebruiken we de uitslagen van de cito-vas en de bevindingen uit de begeleidingslessen op deze gebieden.

De combinatie van de normale overgansgcriteria, de feedback in leerlingbespreking en de uitslag van de cito-vas maakt dat we een weloverwogen besluit kunnen nemen over de overgang.

Naast de gewone lessen hopelijk ook ruimte voor iets anders!

De corona-maatregelen maken dat we de afgelopen maanden een ander belangrijk aspect van onze school onvoldoende hebben kunnen laten zien. Projecten rondom loopbaanleren, feesten, het basketbaltoernooi: allemaal werden ze van de kalender gehaald.

Gelukkig konden onlangs twee onderdelen van ons LOB-programma in klas 2 wel doorgaan: de toneelvoorstelling Rijk en Girls' Day, een mooi programma om meisjes enthousiast te maken voor techniek.

In de laatste maanden van het schooljaar streven we ernaar om een aantal andere activiteiten (meestal in aangepaste vorm) door te laten gaan. Voor klas 3 komt nog het CKV-project en de SOK-dag (verplichte onderdelen van het PTA). Voor klas 1 en 2 hopen we een sportdag te kunnen organiseren, in het kader van LOB doen we in klas 2 mee aan Game ON!

Alle genoemde activiteiten zullen vanzelfsprekend doorgaan onder de op dat moment geldende regels i.v.m. corona. Als blijkt dat we daardoor te veel aanpassingen moeten doen aan het programma kan het zijn dat de activiteit alsnog niet door zal gaan.

We gaan verbouwen!
Vlak na de meivakantie starten we met de verbouwing van de kleedkamers bij de gymzaal. Na de zomer hebben we dan een prachtige toegang tot de kleedkamers en de gymzaal. Hierdoor zal tot het einde van het schooljaar niet alleen de gymzaal maar ook de buitendeur bij de gymzaal niet meer in gebruik zijn.
Agenda

Vanwege de onduidelijkheid over het verloop van het schooljaar hebben wij niet (zoals u van ons gewend was) alle activiteiten, projecten en toetsweken in de schoolgids opgenomen. In deze nieuwsbrief houden wij jullie zo goed mogelijk op de hoogte. Als vanwege de corona-maatregelen aanpassingen moeten worden gedaan, stellen wij je zo tijdig mogelijk op de hoogte. Activiteiten met een * hebben effect op het rooster.

Met een slag om de "corona-arm" zijn dit de data:

3 t/m 14 mei: vakantie (met 4 ochtenden examentraining)

17 mei: start eindexamen*

31 mei t/m 4 juni: Game ON! (klas 2)*

10 juni: uitslag eerste tijdvak examen

14 juni: start tweede tijdvak examen

21 t/m 25 juni: CKV en SOK-project klas 3*

2 juli: uitslag tijdvak examen

6 juli: sportdag klas 1 en 2*

7 t/m 14 juli: proefwerkweek

14 en 15 juli: afronding PTA klas 3

6 juli: derde tijdvak examen

16 en 19 juli: RV-toetsen klas 1 en 2

20 juli: uitslag overgang/doublure klas 1 t/m 3

21 juli: diploma-uitreiking

26 juli: start zomervakantie

LOB-nieuws

Zoals hierboven al aangegeven doen we in de eerste week van juni in klas 2 mee aan het regionale project: Game ON! In dit project maken de leerlingen in een wedstrijd met andere scholen kennis met de zeven werelden van techniek. Want techniek speelt in heel veel beroepssectoren een rol. Wat dacht je van het theater, het ziekenhuis of in de logistiek? Het programma duurt een dagdeel en alle klassen (in de deelgroepen) doen er aan mee.

Het programma vindt plaats op school. De leerlingen krijgen online een aantal opdrachten, maar doen ook 5 challenges met echte materialen, waarmee ze gaan bouwen of puzzelen om tot technische oplossingen te komen.

Op vrijdag 4 juni zal de afsluiting van het evenement zijn. Dan wordt bekend of onze leerlingen zich konden meten met de leerlingen van andere deelnemende scholen.

In de herhaling:

In de klas: zonder jas!

Omdat de kluisjes niet gebruikt worden en de ramen en deuren vaak openstaan (i.v.m. de ventilatie) hebben we de afgelopen maanden toegestaan dat leerlingen hun jas tijdens de lessen aanhielden.

Maar het is inmiddels lente en de temperaturen gaan omhoog. Daarom staan wij niet meer toe dat leerlingen met hun jas in les zitten. De jas kan wel over de stoel gehangen worden.

In juni zijn weer terug met een volgende nieuwsbrief. Tot dan! Met vriendelijke groet, namens het team van Curio effent, Pieter de Rooij en Adriënne de Kock.
Created By
Adrienne De Kock
Appreciate

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van Sanne Bas, Estée Janssens - "untitled image" • Alexas_Fotos - "figures professions work"