พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ เเละห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดนนทบุรี

ที่ตั้งสถานที่

"พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี"(ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า) ตั้งอยู่บริเวณท่าน้ำนนท์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 บ้านบางขวาง อ.เมืองนนทบุรี (ฝั่งตะวันออก) จ.นนทบุรี เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2552 ทุกวันอังคาร-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-18.00 น.(หยุดวันจันทร์) ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08-5984-4465

ลักษณะสถานที่

เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ในสังกัดดูแลของเทศบาลเมืองนนทบุรี แสดงประวัติความเป็นมาในอดีตของจังหวัดนนทบุรี รวมถึงผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองนนทบุรีซึ่งสืบทอดเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าในปัจจุบัน

ประวัติ
ประวัติ

พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดประชาชนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่รวบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่การศึกษาหาความรู้ของเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศตลอดจนอาชีพของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งนอกจากภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแสดงนิทรรศการของเทคโนโลยีและจักรกล เกี่ยวกับความเป็นไปของโลก หิน แร่ โลหะ ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต ที่บ่งบอกพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันแล้ว ยังมีในส่วนของประวัติและวิวัฒนาการของเมืองนนทบุรี รวมทั้งสถานที่สำคัญ พระพุทธรูป และวัตถุโบราณจากกรุวัดเชิงท่า และเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนในนนทบุรี รวมทั้งการจำลองเรือนไทยแต่ละภาค และผลงานภาพเขียนวิถีชีวิตชาวบ้านในอดีตด้วย มาที่นี่ต้องดู! ไหน้ำสมัยข่าหรือขอม ที่มีการสันนิษฐานว่าอายุประมาณ 600 ปี และวิหารจำลองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งได้ขุดพบที่วัดเชิงท่า ของจังหวัดนนทบุรี

มีอะไรบ้างในพิพิธภัณฑ์
วัตถุโบราณ
คุณค่าทางสถาปัตยกรรม

สะท้อนผ่านการเวลาที่ล่วงเลยมาแต่ละยุคสมัยตั้งแต่รัชกาลที่ 6 มาจนถึงปัจจุบันที่เต็มไปประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ

ผู้สนับสนุนใจดี
ขอขอบคุณ นางสาวมะลิวัน เเละ คุณลุง ที่มาให้ความรู้
จัดทำโดย กลุ่มตาลีบัน
><!!
แก้งหน้าเหลี่ยม

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.