קישורים למאגר החקיקה הלאומי באתרי ופורטלי משרדי הממשלה

מאגר החקיקה הלאומי שבאתר הכנסת הוא כלי חשוב ושימושי לכל משרדי הממשלה, ללשכות המשפטיות ולגורמים המקצועיים

המאגר כולל שלושה חלקים

מאגר הצעות החוק מציג מידע על כל הצעות החוק – אלה שעדיין מצויות בהליך חקיקה, אלה שהתקבלו כחוק וגם אלה שנעצרו ולא הגיעו לכלל חקיקה – בשני חתכים: הראשון - מתמקד בהצעות החוק שהוגשו בכנסת הנוכחית; השני - מציג את כל הצעות החוק מהכנסת הראשונה ועד היום

כל החוקים שפורסמו ברשומות מתקופת מהכנסת הראשונה, וכן את פקודות מועצת המדינה הזמנית והפקודות המנדטוריות

המאגר מציג לראשונה את כל חוקי מדינת ישראל - החוקים מוצגים בחלוקה לפי תוקפם - כל חוקי המדינה התקפים וכל חוקי המדינה שתוקפם פג.  חוק שמתקבל בכנסת יכול ליצור חוק חדש, לתקן חוק קיים או לבטל חוק קיים. מערכת המאגר מעדכנת את סוג הפעולה של כל חוק שהתקבל ומקשרת אותו לחוק או לחוקים שהוא יוצר, מתקן או מבטל - כך מוצגת ההיסטוריה החקיקתית של כל אחד מחוקי המדינה ובהתאם לכך מתאפשר להציג במאגר את הרשימה הכוללת של כל חוקי המדינה וההיסטוריה החקיקתית של כל אחד מהם (כל תיקוני החוק מהחוק המקורי ועד לתיקון האחרון)

מאגר החקיקה הלאומי הוא מאגר ידע עשיר ושימושי והוספת קישור למאגר ולחלקיו השונים באתרים ובפורטלים של משרדי הממשלה תבטיח שכלל הגורמים שעשויים למצוא בו שימוש ועניין יהיו מודעים לקיומו ויוכלו לעשות בו שימוש

קישור למאגר החקיקה הלאומי - http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/lawhome.aspx

קישור למאגר הצעות החוק של הכנסת הנוכחית במאגר החקיקה הלאומי http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawSuggestionsSearch.aspx?t=LawSuggestionsSearch&st=CurrentKnesset

קישור למאגר הצעות החוק מהכנסת הראשונה ועד היום http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawSuggestionsSearch.aspx?t=LawSuggestionsSearch&st=AllSuggestions

קישור למאגר החוקים כפי שנחקקו במאגר החקיקה הלאומי http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawReshumot.aspx?t=LawReshumot&st=LawReshumotLaws

קישור למאגר חוקי מדינת ישראל במאגר החקיקה הלאומי http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/lawlaws.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws

לראשונה בישראל: מאגר החקיקה הלאומי באתר הכנסת מאפשר לראשונה ביקור וירטואלי ב"קו הייצור" של כל אחת מהצעות חוק שהוגשו מאז הכנסת הראשונה ועד היום, ובכנסת הנוכחית אף תוך כדי התנהלות הליכי החקיקה. כך הופך הליך החקיקה בכנסת - מרגע הנחת הצעת החוק על שולחן הכנסת עד להפיכתה לחוק רשמי להליך שקוף ונגיש לציבור הרחב באופן שלא היה מעולם

הצעות החוק (הממשלתיות, הפרטיות והצעות חוק של ועדה), מהכנסת הראשונה ועד היום, מוצגות במאגר

לכל הצעת חוק מהכנסת הנוכחית דף משלה המפרט את שלב החקיקה שהיא נמצאת בו ואת הסטטוס הנוכחי שלה, את נתוניה – סוג ההצעה (ממשלתית, פרטית או של ועדה), הוועדה המטפלת, חברי הכנסת מציעי ההצעה (בהצעות חוק פרטיות), תאריכי השלבים שעברה מאז הנחתה על שולחן הכנסת ועד לשלב שאליו הגיעה. כן מוצגים המסמכים הקשורים להצעת החוק: "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של דיוני ועדות הכנסת בה, ולצד כל אחד מהם קישור לשידור דיוני הוועדה ולפרוטוקול המסונכרן של ישיבות המליאה, ולנוסחי הצעת החוק כפי שהוגשו לקריאות השונות. עוד מוצגים נתונים על אירועים ב"חיי ההצעה", כגון פיצול, מיזוג והחלת דין רציפות.

דוגמה לדף חדש של הצעת חוק הנמצאת בהליך חקיקה ונמצאת בשלב ההכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדה

צבעי רמזור" משמשים להמחשה ויזואלית של מצב כל הצעה בהליכי החקיקה בפס תהליך המותאם לסוג של כל אחת מהצעות החוק - ממשלתית, פרטית או של ועדה

צבע ירוק מייצג שלב שעבר בהצלחה וצבע צהוב מייצג את השלב בו נמצאת ההצעה.

צבע אדום מייצג עצירת הליכי החקיקה. למשל, כאשר הצעת חוק לא מתקבלת בדיון המוקדם

צבע כחול מייצג הצעת חוק שהתקבלה בקריאה שלישית

:ברשימת הצעות החוק פס התהליך מיוצג על ידי אייקון מותאם המציג את השלב שבו נמצאת כל הצעת החוק

הצעת חוק שהתקבלה בקריאה שלישית, תעודכן בהתאם והסטטוס שלה יהיה "התקבלה בקריאה שלישית". לאחר פרסומה בספר החוקים יעודכנו נתוני הפרסום וניתן יהיה לאתר אותה במאגר הן בלשונית הצעות החוק והן בלשונית החוקים (שבה מוצגים כל החוקים שפורסמו בעיתון הרשמי או ברשומות)

דף של הצעת חוק שהתקבלה בקריאה שלישית והפכה לחוק

הצגת המידע על הצעות החוק במאגר החקיקה הלאומי מאפשרת, לראשונה, לעיין ולאתר הצעות חוק לפי מאפיינים שונים. בחתך המתמקד בהצעות החוק שהוגשו בכנסת הנוכחית מוצגות כלל הצעות החוק שהוגשו בכנסת זו, והן מקובצות בהתאם לשלב החקיקה הנוכחי של כל אחת מהן. לפיכך אפשר לראות בזמן אמת את כמות הצעות החוק בכל אחד משלבי החקיקה ולעיין בכל אחת מהן. לחיצה על השלב בפס הסינון המוצג בדף איתור הצעות החוק מציגה את כל ההצעות בשלב זה. אפשר לעיין ברשימת הצעות החוק בשלבי הדיון המוקדם, הקריאה הראשונה או הקריאה השנייה והשלישית, באלה שהתקבלו או באלה שלא התקבלו או נעצרו. .

אפשר לאתר הצעות לפי הוועדה המטפלת בהן, לאתר הצעה לפי מילה בשם הצעת החוק ולערוך חיתוכים שונים בין מאפייני החיפוש השונים ולצמצם חיפוש שנערך בעזרת פס הסינון

מהלך זה התאפשר לאחר עבודה מורכבת של ניתוח המידע והנתונים והסבתם למערכת הפתוחה לציבור הרחב, תוך הצגה בהירה ומובנת לכול – גם בזמן אמת – של הדרך שעוברות הצעות החוק עד הפיכתן לחוק.

המידע על הצעות החוק בכנסת הנוכחית מתעדכן בזמן אמת ומציג את הצעות החוק בסטטוסים שונים תוך כדי הליך החקיקה. מאגר זה מתווסף לשני המאגרים הקיימים במאגר החקיקה הלאומי

מאגר החוקים כפי שהתקבלו - המציג את .

החל מדצמבר 2016 מאגר החקיקה הלאומי כולל

הצעות החוק בהליכי חקיקה
החוקים כפי שנחקקו ופורסמו
חוקי מדינת ישראל
legislation@knesset.gov.il - כתובת מערכת מאגר החקיקה לפניות ולשאלות

הליך החקיקה - רואים הכל רואים שקוף

האתר עדיין בהליכי הרצה ואנחנו בתהליכים להשלמת נתונים ומסמכים חסרים, אנא הבנתכם

Created By
Gali Ben-Or
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.