Loading

HIK -info 4/2020

Tällä hetkellä FC HIK:ssä ei johdetusti harjoitella eikä pelata. Suomen Palloliiton suosituksen mukaisesti pidämme taukoa näillä näkymin 13.5.2020 asti. Seuran ja joukkueiden taustoissa tehdään kuitenkin edelleen töitä ja suunnitellaan tulevaa kesää ja syksyä. Kun Covid-19 -karanteeni hellittää, haluamme olla mahdollisimman valmiita jatkamaan toimintaamme. Tässä päivitys tämän hetkisestä tilanteesta Hikkenissä.

För tillfället förekommer ingen ledd träning i FC HIK och inga matcher spelas. Enligt Finlands Bollförbunds rekommendationer håller vi som det nu ser ut paus till och med 13.5. I bakgrunder fortgår arbetet, och planeringen för kommande sommars och hösts verksamhet pågår. Vi vill vara beredda att fortsätta verksamheten genast då Covid-19 karantänen avtar. Nedan följer uppdatering om nuläget i FC HIK.

Itämeri Cup 2020

Östersjö Cup 2020

Joukkueita turnaukseen on toistaiseksi ilmoittautunut 38. Suomen Palloliiton "harjoituskiellon" jälkeen ei ole tullut uusia ilmoittautumisia. Itämeri Cupin Early Bird -osallistumismaksun eräpäivää on nyt siirretty 30.6.2020 asti. Turnaukseen on vielä lähes neljä kuukautta aikaa ja järjestelyt jatkuvat. Tämän hetken tietojen mukaan Itämeri Cup järjestetään suunnitellusti 31.7.-2.8.2020. Toivomme että Covid-19 -virus saadaan hallintaan ja Suomessa pystytään jo tulevana kesänä pelaamaan jalkapalloa turvallisesti. Mikäli Itämeri Cup 2020 jää Covid-19:n vuoksi pelaamatta, kaikille osallistumismaksun suorittaneille joukkueille palautetaan maksut.

Tillsvidare har 38 lag anmält sig till turneringen. Efter Finlands Bollförbundets ”träningsförbud” har inga nya anmälningar influtit. Förfallodagen för Östersjö Cupens Early Bird anmälningsavgift har skjutits fram till 30.6.2020. Vi har ännu nästan fyra månader till turneringen, förberedelserna fortsätter i normal ordning. Enligt nuvarande uppgifter och läge arrangeras Östersjö Cupen planenligt 31.7.-2.8.2020. Vi hoppas att Covid-19 fås under kontroll och att vi i Finland redan under kommande sommar kan spela fotboll under trygga förhållanden. Samtliga anmälningsavgifter återbetalas i fall Östersjö Cupen inte spelas på grund av Covid-19.

Yhteistyökumppanit

Samarbetsparter

Ehdimme ennen Covid-19 -karanteenia ottaa yhteyttä 24 hankolaiseen yritykseen. Lähetimme kuitenkin myöhemmin heille kirjeen, jossa selvitimme että emme ole yhteydessä ennen korona-kriisin päättymistä.

Före Covid-19 karantänen hann vi ta kontakt med 24 företag stationerade i Hangö. Vi skickade dem senare ett brev där vi klargjorde att vi inte kontaktar dem innan korona- krisen är över.

Juniorien toimintamaksut

Juniorernas verksamhetsavgifter

Emme ehtineet toimittaa toimintamaksulomakkeita juniorijoukkueiden jojoille. Nyt emme voi veloittaa toiminnasta, jota ei ole olemassa. Tulemme kuitenkin tulostamaan valmiiksi joukkueenjohtajille toimintamaksulomakkeet, jotka he jakavat lasten vanhemmille, kun harjoitukset alkavat. Ison kentän joukkueen pelaajien toimintamaksu on 130 € ja pienen kentän joukkueiden pelaajien 100 €.

Vi hann inte skicka betalningsblanketter för verksamhetsavgifterna till juniorlagens lagledare. Nu kan vi inte fakturera för verksamhet som inte finns. Vi kommer att skriva ut betalningsblanketter åt lagledarna färdigt så att de kan delas ut till föräldrarna direkt när träningarna fortsätter. Verksamhetsavgiften för juniorer som spelar på stor plan är 130€ och för juniorer som spelar på liten plan är 100€.

Jäsenmaksut

Medlemsavgifter

Olemme painattaneet Mainosprintissä 300 kpl jäsenkortteja vuodelle 2020. Noin 200 maksulomaketta on postitettu tai toimitettu sekä nykyisille että mahdollisille uusille jäsenille. Jäsenkortilla saa 20% alennuksen Sportiasta, joten mitä useampi käyttää korttia, sen parempi sekä Hikkenille että Hangon Sportialle. Maksulomakkeiden mukana on myös kirje, jossa kannustetaan jäseniä ilmoittamaan meille osoitetietonsa. Näin saisimme seuraan päivitetyn jäsenrekisterin.

FC HIK:n jäsenmaksu on tänäkin vuonna 30 € aikuisilta ja 15 € alle 18-vuotiailta. Juniorijoukkueiden toimintamaksu sisältää jäsenmaksun. FC HIK:n tilinumero on FI16 4170 0010 1631 41.

Vi har tryckt 300 st medlemskort i Mainosprint. Ca 200 betalningsblanketter har postats eller delats ut åt medlemmar och till möjliga nya medlemmar. Med att visa upp medlemskortet får man 20% rabatt i Sportia. Ju fler som använder kortet desto bättre för Hicken och Hangö Sportia. Med betalningsblanketten följer ett brev där medlemmarna uppmanas att meddela sina adressuppgifter. Detta för att uppdatera medlemsregistret.

FC HIK medlemsavgift är också i år 30€ för vuxna och 15€ för under 18- åringar. Juniorernas verksamhetsavgift innehåller medlemsavgiften. FC HIK kontonummer är FI16 4170 0010 1631 41.

Tiedottaminen ja HIK-lehti

Information och HIK- tidningen

Olemme hoitaneet tiedotusta FC HIK:n ja hankolaisryhmän Facebook-sivujen kautta. Myös kaikille valmentajille, jojoille ja Itämeri Cupin työryhmälle on lähetetty samat korona-tiedotteet whatsupin kautta. Nettisivun pääsivu on niin vaikeasti hallittavissa, että tiedotteet on laitettu alasivujen alle.

16-sivuisen HIK-lehden piti ilmestyä Etelä-Uusimaan liitteenä äitienpäivänä 10.5., mutta se on siirretty myöhempään ajankohtaan. EU lopetti viime viikolla sunnuntainumeronsa, joten jo senkin takia ilmestymispäivää piti siirtää. Ilmoitusmyyjä on myynyt hyvin ilmoituksia lehteen, mutta nyt myynti on tauolla.

Vi har skött informationen via FC HIK och Hangöbo/ Hankolainen Facebook- sidorna. Samtliga tränare och Östersö Cup- arbetsgruppen har fått motsvarande information via whatsup. På grund av att hemsidornas framsida är så besvärlig att hantera finns informationen i under menyerna.

HIK- tidningen på 16 sidor skulle utkomma som bilaga till Etelä-Uusimaa på morsdagen 10.5., men detta har flyttats fram till en senare tidpunkt. Förra veckan upphörde EU:s söndagsupplaga, också detta var orsaken till att utgivningsdagen flyttades. Annonser till tidningen har sålts bra men nu är det paus i försäljningen.

Juniorijoukkueet

Juniorlagen

Kutsumme jokaisen joukkueen valmentajan erikseen palaveriin, missä mietitään miten pelaajiin ollaan yhteydessä karanteenin aikana ja miten olisimme mahdollisimman valmiita kun harjoitukset taas alkavat. Ajatuksena on myös ottaa esille YJ-tilanne ja pelaajamäärät eri joukkueissa. Aloitimme vanhimmasta ikäluokasta viime viikolla ja ennen pääsiäistä tapaamme 08/09 - sekä 11-12 -joukkueen valmentajat. Pääsiäisen jälkeen ovat vuorossa pallokoululaisten ja 2010-joukkueen valmentajat.

Myös jokaisen juniorijoukkueen jojon kanssa pidetään erikseen palaveri ja mietitään samoja asioita kuin valmentajien kanssa. Lisäksi kerrotaan seuran tavoitteista ja nykytilanteesta sekä rahastonhoitaja Mikael Österlund päivittää ohjeet miten joukkueiden tilien kanssa toimitaan.

Vi kommer att enskilt kalla tränarna i lagen till en palaver där vi funderar ut hur vi håller kontakt med spelarna under karantänen och vad vi bör göra för att vara väl beredda när träningarna igen kör igång. Tanken är också att ta fram YJ-läget och spelarantalet i lagen. Vi började förra veckan med äldsta åldersgruppen och före påsken skall vi träffa tränarna för 08/09 och 11/12 lagen. Efter påsken blir det palaver med tränarna för Bollskolan och 2010 födda.

Också lagledarna kallas till skilda palaver där samma ärende dryftas som med tränarna. Utöver det berättar vi om föreningens målsättningar och om nuläget. Kassören Mikael Österlund uppdaterar direktiven om hur lagens kontoärenden skall skötas.

Edustusjoukkue

Representationslaget

Edustusjoukkueen Pelaajat ovat muiden hikkeniläisten tavoin harjoitustauolla. Valmentajien ja joukkueenjohdon kanssa on pidetty palaveri, missä käytiin läpi sekä pelaajatilanne että vakuutukset. Pelaajat harjoittelevat valmentajien ohjeiden mukaan yksin tai pienissä ryhmissä ja pitävät harjoituspäiväkirjaa. Koronan jälkeiset harjoitukset alkavat yhteisellä kuntotestillä. Entinen Hikkenin edustusjoukkueen pelaaja ja nykyinen johtokunnan jäsen Harry Ojala tulee toimimaan linkkinä joukkueen ja johtokunnan välillä.

Lika som övriga hickare har också ettans spelarna paus i träningarna. Palaver där spelarläget och försäkringarna behandlades har hållits med tränarna och lagledningen. Spelarna tränar enligt tränarnas direktiv ensam eller i små grupper. Spelarna håller träningsdagbok om träningarna. Träningarna efter corona börjar med en gemensam konditionstest. Före detta spelaren i representationslaget och nuvarande styrelsemedlemmen Harry Ojala kommer att fungera som en länk mellan representationslaget och styrelsen.

Varustetilaukset

Anskaffningar av utrustning

Varustetilaukset keskeytyivät koronan vuoksi. Ajatuksena oli, että joukkueenjohtajat keräävät pelaajien nimilistan ja toimittavat sen Sportiaan. Juniorit käyvät Sportiassa valitsemassa koon ja kun kaikki on selvää, Sportia tilaa verkkarit. Juniorit maksavat itse verkkarit ja saavat valita joukkueittain painetaanko niihin nimi ja/tai numero. Maksut suoritetaan juniorijoukkueiden omille tileille tai joukkueenjohtajille, joilla on aikaa pari viikkoa hoitaa joukkueen maksu Sportiaan. Nyt tilanne jäi kesken, kun ainoastaan kaksi joukkuetta ehti toimittaa nimilistat Sportiaan. Lienee paras odottaa yhteisharjoitusten alkamista ja jatkaa siitä missä oltiin ennen taukoa.

Anskaffning av utrustning avbröts på grund av corona. Tanken är att lagledarna samlar namnlista på spelarna och för den till Sportia. Därefter prövar juniorerna storlekar i Sportia och när detta är gjort beställer Sportia träningsdräkterna. Juniorerna betalar själv träningsdräkterna och lagen får bestämma själv om de trycker namn och/eller nummer på dräkterna. Dräkterna betalas till lagens egna konton eller till lagledarna som har två veckor tid på sig att betala till Sportia. Detta blev på hälft då endast två lag hann leverera namnlistorna till Sportia. Nu är det bäst att vänta tills att gemensamma träningarna börjar och fortsätta där läget blev före pausen.

Jalkapallokoulut

Fotbollsskolor

Ehdimme ennen koronaa pitää yhden palaverin jalkapallokoulusta. Päätimme kokoontua seuraavan kerran 19.4., mutta kokous siirretään myöhempään ajankohtaan. Ajatuksena oli pitää kesäkuussa kolmen päivän jalkapallokoulu, jota johtaa seuran entinen pelaaja Leif Holmström. Työryhmässä ovat Holmströmin lisäksi Piia Kiljunen, Mikko Savolainen, Niclas Grönholm sekä Mauri Forsblom. Jalkapallokouluajatusta ei missään tapauksessa ole haudattu, mutta senkin ajankohta siirtyy melkoisella varmuudella eteenpäin.

Före corona hann vi hålla en palaver gällande fotbollsskolan. Vi beslöt att samlas till följande möte 19.4., men mötet flyttas till en senare tidpunkt. Tanken var att arrangera en tredagars fotbollsskola i juni under ledning av före detta spelaren Leif Holmström. Förövrigt består arbetsgruppen av Piia Kiljunen, Mikko Savolainen, Niclas Grönholm och Mauri Forsblom. Tanken om fotbollsskolan är ingalunda begraven men också den kommer sannolikt att skjutas upp.

Perhefutispäivä

Familjefotisdag

Olimme järjestämässä yhdessä By Nightin kanssa 13.6. perhefutispäivää. Samana päivänä oli tarkoitus pelata By Nightin vuotuinen naisten harrastefutisturnaus. Nyt turnaus on peruttu ja luultavasti myös perhefutispäivä siirtyy tuonnemaksi.

Det var meningen att vi tillsammans med By Night skulle ordna en familjefotisdag 13.6. Samma dag var meningen att spela årliga By Night damers hobbyfotbollsturnering. Turneringen är inhiberad och sannolikt flyttas också familjefotisdagen i framtiden.

Valmentajakoulutus

Tränarutbildning

Jens Mattfolk, EIF

Jens Mattfolkin (EIF, valmennuspäällikkö) vetämä Palloliiton "Valmentajien starttikurssi" on siirretty pidettäväksi 26.4., 9.5. ja 4.6. (22 h). Mukaan otetaan Länsi-Uudeltamaalta 20 nopeinta ilmoittautujaa. Kurssi, joka pidetään Tammisaaressa kaksikielisenä maksaa 60 euroa ja seura maksaa kaikki kulut. Vaikea uskoa, että kurssi kuitenkaan pidetään näillä päivämäärillä. Ei ole muuta mahdollisuutta kuin odottaa mitä tapahtuu.

Haluamme kannustaa kaikki seuran valmentajia osallistumaan Palloliiton kursseille. Jos saamme kesän tai syksyn aikana kokoon tarpeeksi monta FC HIK:n valmentajaa, voimme mahdollisesti järjestää kurssin Hangossa. Se edellyttää kuitenkin noin 10-15 valmentajan osallistumista kurssille.

Bollförbundets ”startkurs för tränare” som dras av Jens Mattfolk (EIF träningschef) har flyttats till 26.4., 9.5. och 4.6, (22 h). Till kursen kan delta 20 tränare från Västnyland och de 20 först anmälda väljs till kursen. Kursen, som är tvåspråkig och hålls i Ekenäs, kostar 60€. Föreningen står för alla kostnader. Svårt att tro att kursen arrangeras under givna datum. Vi kan inget annat än vänta och se vad som händer.

Vi uppmuntrar föreningens alla tränare att delta i Bollförbundets kurser. Om vi under sommaren eller hösten får ihop tillräckligt många FC HIK -tränare kan vi ordna kursen i Hangö. Detta skulle förutsätta 10-15 deltagande tränare.

fchik.fi

Hikkenin nettisivuja on lievästi sanottuna hankalaa hallinnoida. Esimerkiksi etusivun monimutkaisen rakenteen vuoksi tiedotteiden lisääminen sille on erittäin vaikeaa. Nyt tiedotteet on lisätty alasivuille (junioritoiminta, seura), mutta ne eivät välttämättä saavuta kaikkia jäseniä. Emme ole halunneet vaihtaa nettisivun alustaa Itämeri Cupin ilmoittautumisten takia. Kun turnaus on pidetty tai peruutetaan, olemme uusimassa sivut.

fchik.fi

Hickens hemsidor är lindrigt sagt besvärliga att administrera. På grund av framsidans invecklade uppbyggnad är upplagring av info där mycket svårt. All information har lagrats i undermenyerna (juniorverksamhet, föreningen) men detta når nödvändigtvis inte samtliga medlemmar. Vi vill inte ändra basen för hemsidan ännu då anmälningar för Östersjö Cupen pågår. När turneringen är över kommer vi att förnya hemsidan.

Koulu- ja päiväkotifutis

Skol- och dagisfotis

Koulu- ja päiväkotifutis eivät ole liikahtaneet eteenpäin. Jotta pelaajamääriä saataisiin Hikkenissä kasvatettua, pitäisi syksystä lähtien järjestää sekä päiväkodeissa että kouluissa futispäiviä. Palloliiton seurakehittäjä Toni Räisänen on koronan jälkeen valmis tulemaan Hankoon avustamaan koulu- ja päiväkotifutiksen ideoimisessa ja käynnistämisessä. Hän on myös käytettävissä juniorijoukkueiden malliharjoitusten vetämisessä.

Toni Räisänen, SPL

Arrangemangen med skol- och dagisfotis har inte framskridit. För att öka antalet spelare i Hicken borde vi från och med hösten ordna en fotisdag i skolor och dagisar. Bollförbundets utvecklare för föreningar, Toni Räisänen är beredd att efter korona komma till Hangö för att hjälpa med att starta skol- och dagisfotisen. Han är också villig att dra modellträningar för juniorlagen.

Vanhat hikkeniläiset kahville

Gamla hickare på kaffe

Hangö Idrottsklubb on perustettu 1903 ja seurassa on vahvat perinteet. Huhtikuun puolessa välissä oli tarkoitus kutsua yhdessä PRO 2000 (FC HIK:n kannatusyhdistys) kanssa noin 50-70 Hikken-veteraania kahville Studio Veloon. Ajatuksena oli kertoa heille seuran nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Edustusjoukkueen valmentajan piti tulla antamaan joukkueen tilannekatsaus. Kun tilanne on normalisoitunut, toteutamme aikaisemman suunnitelmamme.

Hangö Idrottskubb är stiftat 1903 och föreningen har starka traditioner. Vi hade en plan att i mitten av april samla tillsammans med understödsföreningen PRO 2000 ihop ungefär 50-70 HIK-veteraner på kaffe till Studio Velo. Idén var att berätta dem om föreningens dagsläge och framtids planer. Representationslagets tränare Manke Hellström skulle också ge en rapport om lagets situation före seriestarten. När läget är igen normal genomför vi vår tidigare plan.

Työryhmätilanne

Arbetsgrupper

Itämeri Cupin työryhmä toimii Henriikka Hallikaisen johdolla erinomaisesti. Hänen lisäkseen mukana ovat kilpailujohtajat Aki Wiinamäki ja Kristian Järvinen johtokunnasta sekä Suvi Berglund, Susanna Tanninen, Anna Oikarinen, Janina Heina, Mia Lehtinen, Timo Pulliainen ja Roni Gustafsson. Myös Oliver Haga on ryhmässä ulkojäsenenä, vaikka ei ole (vielä) osallistunut kokouksiin.

Valmennusryhmä on kokoontunut kerran ja siihen kuuluvat Jyrki Pellikka, Kenneth Grönroos, Niclas Grönholm ja Mauri Forsblom. Aki Wiinamäki on lupautunut täksi kaudeksi ryhmän vetäjäksi. Haemme aktiivisesti valmennusryhmään intohimoista jalkapalloihmistä, joka haluaa kehittää koko seuran valmennuslinjaa ja toimia juniorijoukkueiden valmentajien apuna. Any ideas?

Markkinointi- ja yritysryhmässä ovat Mikael Alopaeus, Kristian Järvinen ja Mauri Forsblom. Haemme tähän ryhmään myyntihenkisiä ihmisiä, joilla on halu olla mukana kehittämässä erilaisia tapoja markkinoida ja myydä seuraa.

Tämä vuosi johtokunnalla menee suurimmaksi osaksi seuran perusasioiden saattamisessa toimivalle tasolle. Jatkossa haluamme kuitenkin luoda FC HIK:lle pitemmän tähtäimen strategian. Haemmekin strategia-työryhmään mukaan idearikkaita ja aikaansaavia jäseniä.

Östersö Cup -arbetsgruppen fungerar utmärkt under ledning av Henriikka Hallikainen. Utöver henne består gruppen av tävlingsledarna Aki Wiinamäki och Kristian Järvinen från styrelsen samt Suvi Berglund, Susanna Tanninen, Anna Oikarinen, Janina Heina, Mia Lehtinen, Timo Pulliainen och Roni Gustafsson. Oliver Haga är också med utanför arbetsgruppen även om han inte (ännu) deltagit i möten.

Tränargruppen har samlats till möte en gång och består av Jyrki Pellikka, Kenneth Grönroos, Niclas Grönholm och Mauri Forsblom. Aki Wiinamäki har lovat att dra arbetsgruppen under pågående verksamhetsår. Vi söker aktivt till gruppen passionerade fotbollsintresserade som vill utveckla hela föreningens träningslinje och fungera som stöd för tränarna. Any ideas?

Marknadsförings- och företagsgruppen består av Mikael Alopaeus, Kristian Järvinen och Mauri Forsblom. Vi söker marknadsföringsinriktade personer som vill vara med och utveckla olika sätt att marknadsföra och sälja föreningen.

Detta verksamhetsår går för styrelsen främst till att få grunderna i föreningen på en fungerande nivå. I fortsättningen vill vi skapa en strategi på lång sikt. Vi söker till strategigruppen effektiva personer med drive.

Hyvää pääsiäistä!

Glad påsk!

FC HIK haluaa toivottaa kaikille oikein hyvää pääsiäistä. Muistakaa pestä käsiänne ja huolehtia terveydestänne. Vaikka tilanne ei ehkä tällä hetkellä ole paras mahdollinen, pidetään mieli positiivisena ja ulkoillaan etäisyyksillä.

FC HIK önskar alla en riktigt glad påsk. Kom ihåg att tvätta era händer och sköt om er hälsa. Även om läget för tillfället inte är bästa möjliga håller vi ett positivt humör och rör på oss utomhus beaktande säkerhetsavstånd.