Loading

OLD RETRO PARTY 70er, 80er, 90er

Den FC Brouch organiséiert eng éischte Kéier eng OLD RETRO PARTY.

  • War den 14. Abrëll
  • Zu Brouch (Miersch) an de Koll

Dës war e Succés an gëtt 2019 wiederhol

Musek mecht och 2019 den

2019 spillt een eis Lidder aus den 80er, 90er an 2000

Virverkaf : 5 € bei engem Spiller, Comitésmember, Frënn vum FC Brouch ab dem September

Oweskeess : 8 €

Mir freeën eis och 2019 iwwert äre Besuch

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.