Loading

OLD RETRO PARTY 70er, 80er, 90er

Den FC Brouch organiséiert eng éischte Kéier eng OLD RETRO PARTY.

  • Wéini ? 14. Abrëll
  • Vun 21 Auer Bis 3 Auer
  • Wou ? Zu Brouch (Miersch) an de Koll

Musek mam ?

Virverkaf : 5 € bei engem Spiller, Comitésmember, Frënn vum FC Brouch

Oweskeess : 8 €

Mir freeën eis iwwert äre Besuch

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.