Koniec roku maturzystów 2015-2016

Gratulacje od Pana Dyrektora i prowadzącej akademię Zuzanny Świder
Podziękowania w imieniu uczniów złożyli Ewelina Razmus i Maciej Janus

Po rozdaniu świadectw przyszedł czas na ostatnie zdjęcia klasowe

Zwycięzców konkursów, zawodów sportowych oraz wyróznionych uczniów wraz z opiekunami

Podziękowania dla rodziców, wychowawców, dyrekcji i nauczycieli

Wzruszająca część artystyczna

Zaśpiewała Julia Kos

oraz Zespół Undertwist

Powodzenia na maturze!

zdjęcia: Julia Czarnecka

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.