Make A Difference Project การเปลี่ยนแปลงพัฒนาบุคคล

นางสาววราภรณ์ แก้วสุขศรี

นักศึกษาชั้นปีที่3 คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ลักษณะนิสัยของนางสาววราภรณ์ แก้วสุขศรี

 • เป็นคนมีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
 • เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผล
 • เป็นคนสนุกสนาน ร่าเริง
 • เป็นคนแน่วแน่เด็ดเดี่ยว และเชื่อมั่นในตนเองสูง

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา

มีความต้องการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดในการเข้าชั้นเรียนในช่วงเช้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเรียนในวิชาต่างๆมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาสร้างผลการเรียนที่ดียิ่งขึ้น

สภาพก่อนที่จะพัฒนา

เป็นคนที่นอนดึกเป็นประจำ ซึ่งอาจเกิดจากความเคยชินตอนช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา จึงส่งผลให้เข้าเรียนสาย หรือไม่ค่อยเข้าเรียนตรงตามตารางเรียนที่กำหนดในช่วงเช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อคะแนนเข้าชั้นเรียนในวิชานั้นๆ ร่วมไปถึงทำให้ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาในการสอนของอาจารย์ที่สอนในวิชานั้นๆได้ดีเท่าที่ควร

เป้าหมายในการพัฒนา

ต้องการให้เข้าเรียนตรงตามเวลามากยิ่งขึ้น ไม่ขาดเรียนบ่อยเกินความจำเป็น มีผลการเรียนดียิ่งขึ้นและเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการเข้าเรียนได้อย่างชัดเจน

เทคนิคในการพัฒนา

 • กำหนดเวลาเข้าชั้นเรียนไม่ให้สายเกิน 15 นาที
 • มีการทำข้อตกลงกันในการเข้าชั้นเรียน หากไม่เข้าเรียนตามเวลาที่กำหนดไว้จะมีการเสียค่าปรับจำนวน 15 บาท แต่ถ้าหารไม่เข้าเรียนโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมจะมีการเสียค่าปรับจำนวน 30 บาท
 • หากวราภรณ์สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนได้ วราภรณ์จะได้เงินค่าปรับทั้งหมดคืนหลังจากจบการพัฒนาและเปลี่ยนแปลพฤติกรรม

ปัญหาและข้อจำกัดในการพัฒนา

"มง(กุฏ)ต้องลงแล้ววววว"
"รองชนะเลิสอันดับ1 มากจากความทุมเทล้วนๆจ้าาาา ><"

เนื่องจากในช่วงเวลาการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวราภรณ์ได้เข้ามาช่วยงานของคณะ ด้วยการเป็นตัวแทนเชียร์หลีดเดอร์ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในการแข่งขัน DPU GAME NIGHT จึงจำเป็นต้องมีการฝึกซ้อมค่อนข้างมากเป็นพิเศษ ซึ่งทำให้วราภรณ์มีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดความเหนื่อล้ามาก ซึ่งถือเป็นอุปรรค์ในการเข้าชั้นเรียนในช่วงเช้าของวราภรณ์ค่อนข้างมาก

"มีความตั้งใจเรียนมากคะคุณเพื่อน"

ผลจากการพัฒนา

 • วราภรณ์เข้าเรียนตรงตามเวลาที่กำหนด
 • เข้าในเนื้อหารที่อาจารย์สอนมากยิ่งขึ้น
 • มีการขาดเรียนในวิชาต่างๆลดลงจนเห็นได้ชัดเจน
 • สามารถปรับเปลี่ยนเวลานอนได้เร็วขึ้นส่งผลให้มีเวลาพักผ่อนมากยิ่งขึ้น
 • ผลการเรียนดีขึ้นกว่าเดิม

สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

เนื่องจากวราภรณ์และดิฉันเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันจึงทำให้สามารถที่จะพูดคุยถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นได้ง่าย รวมไปถึงเกิดจากความร่วมมือและความเต็มใจของวราภรณ์ที่จะแก้ไขพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอีกด้วย

"เพื่อนมักจะมอบสิ่งที่ดีให้เพื่อนเสมอ by.FukFaeng"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.