Loading

Вектори у служби навигације

Хајде да, на кратко, учествујемо у креирању наутичке карте!

Трајект, у чијој навигацији учествујемо, креће из шпанске луке Хихон и треба да стигне у француску луку Сен Назер, са проценом да ће пловити 493км. (Ваздушна дистанца ових лука је 400км.)

Да поставимо координатни систем!

Ово путовање од 16 сати, почиње у недељу у 17.00 сати.

Капетан плови из Гијона са курсом који је приказан на слици. Након 8 сати, капетан проверава положај пловила помоћу ГПС-а и утврди да нису у средњој тачки пута, M, већ у тачки P.

Задатак:

Узимајући у обзир исту јачину морског струјања, нацртати нови курс, вектор путање трајекта, који ће обезбедити капетану да стигне у Саинт-Назаире у току друге половине пута.

На својим листићима уцртајте одговарајући вектор путање трајекта.

Да проверимо одговоре?

Шта мислите, да ли су стигли на време, истом брзином?

Да ли је капетан морао да промени брзину пловидбе?

Предложите још један примјер из стварног живота у случају да је пловидба под утицајем струјања.

Да ли је и у навигацији подморница могуће применити сабирање вектора?

Хвала на сарадњи!

Created By
Jasmina Micić
Appreciate

Credits:

Created with images by María Guerra - "The ghost of the lake" • geralt - "boat ferry black forest"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.