การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ Make a difference project

เป้าหมายโครงการการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ( ด้านภาษาอังกฤษ )

นางสาว วรรณวิสา เดชาละมัย หรือ แตงโม อายุ 22 ปี กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐประศาสตร์ ชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ความเป็นมาหรือเหตุผลในการพัฒนา

เหตุผลที่เลือกทำการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในด้านของภาษาอังกฤษเพราะนางสาว วรรณวิสา มีปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากการสังเกตุเบื้องต้นว่า คะแนนการสอบต่างๆทั้งเก็บคะแนนในห้องและคะแนนสอบ Midterm และ Final ของเธอนั้นเป็นคะแนนที่ไม่ค่อยดีนัก ซึ่งจากที่สังเกตุจึงทำให้ทราบว่าเธอไม่ค่อยเก่งในเรื่องของภาษาอังกฤษ จึงทำให้เกิดความสนใจที่จะพัฒนาในเรื่องของทักษะด้านภาษาอังกฤษของนางสาว วรรณวิสา ให้ดีขึ้น

สภาพก่อนจะพัฒนา

ก่อนจะเริ่มทำโครงการ Make a difference project นี้ขึ้นมานั้น นางสาว วรรณวิสาเป็นคนที่มีพื้นฐานทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่อาจเกิดจากความไม่เข้าใจในเนื้อหา หรือเนื้อหาภาษาอังกฤษที่เรียนนั้นมีความยากขึ้นจากเดิมจึงอาจทำให้เกิดความไม่เข้าใจจุงทำให้มีคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษน้อยลง

เป้าหมายในการพัฒนา

  1. มีทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง การฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ดีขึ้น
  2. .มีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น
  3. เกิดความสนใจและความชอบในวิชาภาษาอังกฤษ
  4. มีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น

วิธีการพัฒนา

  1. พูดคุย คอยถามนางสาววรรณวิสาทุกครั้งในเวลาเรียนหรือหลังจากดรียนวิชาภาษาอังกฤษเสร็จว่าไม่เข้าในเนื้อหาตรงไหนหรืออยากให้อธิบายเนื้อหาส่วนไหนเพิ่มเติมหรือไม่
  2. อธิบายตัวต่อตัว เมื่อถึงเวลาใกล้สอบ จะมีการติวตัวต่อตัวในเนื้อหาที่เธอไม่เข้าใจหรือเนื้อหาส่วนไหนที่มีคะแนนที่เยอะ ก็จะติวหรออธิบายส่วนนั้นหลายๆรอบเพื่อให้นางสาว วรรณวิสามีความเข้าใจเพิ่มขึ้น
  3. ให้ฝึกทำด้วยตนเอง หลังจากที่อธิบายแล้วจะมีการนำโจทย์ตัวอย่างให้นางสาว วรรณวิสาได้ฝึกทำด้วยตนเอง และจะคอยตรวจทานหลังจากเธอทำเสร็จ หากมีส่วนใดที่ผิด ก็จะอธิบายว่าส่วนนั้นคำตอบที่ถูฏต้องคืออะไรและเหตุผลที่ต้องตอบคำตอบนั้นเพราะเหตุใด
  4. ติดตามผลและประเมินผล หลังจากที่มีการสอบจะมีการสอบถามนางสาววรรณวิสาว่าสามารถทำข้อสอบได้หรือไม่ เข้าในคำถามที่อาจารย์กำหนดหรือไม่ และคอยประเมินผลว่าหลังจากที่มีการพัฒนาทุกขั้นตอนแล้วผลที่ออกมาจะเป็นรูปแบบใด

ผลจากการพัฒนา

หลังจากเริ่มโครงการพัฒนาด้านทักษะด้านภาษาอังกฤษของนางสาว วรรณิสาแล้ว ผลที่ออกเป็นไปในทางที่ดี เนื่องจาก นางสาว วรรณวิสา มีความเข้าใจและความชอบในวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น และยิ่งไปกว่านั้นคะแนนเก็บและคะแนนสอบกลางภาคของนางสาว วรรณวิสา ก็มีคะแนนที่ดีขึ้นจากเดิมอีกด้วย

ปัญหาที่เกิดระหว่างการพัฒนา

ปัญหาที่เกิดระหว่างการพัฒนามีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ปัญหาที่มีนั้นเกิดจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันระหว่างนางสาววรรณวิสาและผู้จัดทำโครงการ เพราะบางเนื้อหาอาจมีความยากมาก ทำให้ผู้จัดทำโครงการนั้นไม่สามารถอธิบายให้นางสาววรรณวิสาเข้าใจได้มากพอสมควร แต่ปัญหานั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดี

สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

สิ่งที่ทำให้โครงการ Make a difference project นี้ผ่านไปได้ด้วยดีเกิดจากอะไรไม่ได้นอกความร่วมมือของนางสาววรรณวิสา ที่ให้ความร่วมมือที่จะพัฒนาตนเองให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ด้วยความที่นางสาววรรณวิสาอยากมีคะแนนที่ดีขึ้นอยู่แล้ว จุงทำให้โครงการพัฒนาในครั้งนี้สามารภประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี

ข้อมูลเจ้าของโครงการ

นางสาง ชัชฎาภรณ์ เซี่ยงฉิน ( แป้ง) อายุ20ปี กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่3 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Created By
Chatchadaporn Shingchin
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.