โครงการประหยัดทรัพยากรน้ำ

หลักการและเหตุผล

น้ำเป็นทรัพยากรของแผ่นดิน ที่ถูกนำมาใช้ด้วยต้นทุนธรรมชาติ คนในประเทศจึงใช้น้ำกันอย่างฟุ่มเฟือยเพราะคิดว่าเรามีน้ำใช้อย่างเหลือเฟือ และมีราคาถูกจนลืมคิดไปว่า ถ้าไม่มีน้ำใช้จะทำอย่างไร ทุกวันนี้ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก กำลังแผชิญวิกฤตการขาดแคลนน้ำและยังลุกลามไปถึงอนาคตเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำไม่พอในการทำเกษตรกรรมเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ เช่น ปรากฎการณ์เอลนีโญ่(Ei Nino) ทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาลเวลาน้ำแล้งก็แล้งหนักเวลาน้ำมาก็มาจนท่วมล้วนเป็นเพราะธรรมชาติเปลี่ยนไปมาน้ำในเขื่อนต่างๆ ก็มีปริมาณน้อยลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ คือการป้องกันปัญหาที่พึ่งจะเกิดขึ้นสร้างจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงปัญหา และผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ และการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถึงแม้น้ำที่เรานำมาใช้จากต้นทุนธรรมชาติแต่ถ้าหากเราใช้อย่างฟุ่มเฟือยไม่รู้คุณค่าของน้ำ น้ำก็อาจจะหมด และไม่สามารถมีทรัพยากรใดๆมาทดแทนได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 • เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของทรัพยากรน้ำ
 • เพื่อลดปริมาณน้ำที่ใช้ต่อวันให้ลดลง
 • เพื่อสร้างจำสำนึก ให้คนในหน่วยงานเห็นความสำคัญในการประหยัดทรัพยากรน้ำ
กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการและพนักงาน สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานกองสื่อสารพัฒนาการ

กรมทรัพยากรน้ำ

จัดทำโครงการสถานที่

กรมทรัพยากรน้ำ

ระยะการดำเนินการโครงการ

1 - 30 เมษายน 2560

วิธีการดำเนินการ
 • วางแผนดำเนินงาน
 • เตรียมงบประมาณ
 • เตรียมแผนงานและอุปกรณ์ทำงาน
 • ลงมือปฏิบัติ
 • ประเมินผล
Gantt chart
งบประมาณ
 • ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 300 บาท
 • ค่ายานพาหนะ 200 บาท
 • รวม 500 บาท
ผู้รับผิดชอบ

นาย อาชวิน ลวกิตติไชยันต์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

1.ให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้หลังการทำโครงการและร้อยละ 90 เปอร์เซ็น ของพนักงานผ่านการทดสอบ

จำนวนหน่วยการใช้น้ำที่ลดลงในเดือน เมษายน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • พนักงานในกองสื่อสารพัฒนาการได้มีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของน้ำ
 • ลดการใช้น้ำภายในกองสื่อสารพัฒนาการ
 • สร้างจิตสำนึกในหน่วยงานกองสื่อสารพัฒนาการให้เห็นถึงความสำคัญของการประหยัดน้ำ
Created By
Archwin Lavakittichaiyan 580212040007
Appreciate

Credits:

Created with images by bella67 - "drip drop of water wave" • Arcaion - "water faucet waterworks" • 3345408 - "faucet fountain water dispenser"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.