ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 302 กรุงเทพมหานคร

สถานที่สำคัญในชุมชน

ฟิตเนสชุมชน 302

ศูนย์สงเคราะห์เด็กทุ่งสองห้อง

มูลนิธิผู้สูงอายุ

หน่วยประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดชุมชน 302

ที่อยู่ 302

 • ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542
 • ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่2 การเคหะทุ่งสองห้อง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ
 • ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 302 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 192 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 187 หลัง ชุมชนเคหะชุมชน ทุ่งสองห้อง 302 มีกรรมการชุมชน 10 คน

ที่มาและสภาพปัญหา

ใช้สื่ออินเตอร์เน็ต

จุดแข็ง

 • มีพื้นที่ใช้สร้อยเพียงพอต่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมเล่นฟุตซอล ตีแบต กิจกรรมสรรทนาการต่างๆ
 • มีน้ำใจ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน
 • มีศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อเตรียมความพร้อม
 • มีมูลนิธิผู้สูงอายุ และ ลานฟิตเนส
 • มีการจัดระเบียบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

จุดอ่อน

 • สภาพในชุมชนที่คับแคบในการสัญจรไปมาในซอย
 • พื้นที่บ้านแต่ละหลังค่อนข้างที่จะแอร์อัด
 • ในชุมชนมีพื้นที่เสี่ยงต่อการติดอบายมุขและยาเสพติด
 • ยังไม่สามารถจัดการปัญหาเรื่องคอรัปชั่นได้

โอกาส

 • หน่วยงานเขตหลักสี่ได้เข้ามาช่วยเหลือชุมชนในการเฝ้าระวัง
 • จากความแอร์อัดทำให้คนในชุมชนมีความรักใคร่กัน และ ช่วยเหลือกันและมีมิตรภาพ

อุปสรรค

 • กลุ่มที่ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ มีน้อย ซึ่งมองจาก สิ่งที่ทำลายชุมชนนั้นมีมาก ทำการทำงานไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องคอรัปชั่นจึงเป็นไปได้ยากมาก

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.